530 2021 Endringsartikkel 2823

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2823
Forslagsdato 11.11.2020
Forslagsstiller Kristine Hafne
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 2.3
Avsnitt b
Forslagstekst Ved plattformforlengelse og økning av plattformhøyde skal spor mot plattform ha radius ≥ 300 m

Her kan det presiseres om spor mot plattform skal ha radius over 300 m langs hele plattformens lengde.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Krav til spor langs plattform skal sikre at avstand mellom plattformkant og stigtrinn ikke blir for stor, samt sikre tilfredstillende siktforhold langs plattformen.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke plattformens pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke plattformens tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke plattformens vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Små radier i spor langs plattform gjør det vanskeligere å oppnå tilfredsstillende avstand mellom plattformkant, noe som øker faren for at passasjerer faller ned i åpningen mellom spor og tog. Dette gjelder imidlertid kun for eldre tog/vogner som ikke har bevegelige stigtrinn. Små radier i spor langs plattform gjør det vanskeligere å oppnå tilfredsstillende siktforhold for ombordpersonale.

Endringen medfører imidlertid ingen endring i sikkerhet i forhold til dagens situasjon på eksisterende plattformer. Sikkerhet med hensyn til sikt blir ivaretatt gjennom krav TRV:03961

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke plattformens vedlikeholdbarhet.

Endringen gjør det enklere å utføre plattformforlengelser, noe som har stor betydning for kapasitet i form av mulighet for lengre togsett

3.6 Ø - økonomi

Endringen medfører at plattformforlengelser kan utføres uten behov for omfattende ombygging av eksisterende del av plattform der sporet har mindre radius enn 300 meter. Dette vil har stor betydning for kostnader til plattformforlengelser.

3.7 K - klima og miljø

Endringen har ingen direkte påvirkning for klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Det anbefales følgende endring i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_p%C3%A5_stasjoner#Spor_mot_plattformer:

Eksisterende tekst:

TRV:03960

b) Ved plattformforlengelse og økning av plattformhøyde skal spor mot plattform ha radius ≥ 300 m

Ny tekst:

TRV:03960

b) Ved plattformforlengelse og økning av plattformhøyde skal spor mot ny del av plattform ha radius ≥ 300 m

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 12:59 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 23:15 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:21 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 22:34 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 14:43 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!