530 2021 Endringsartikkel 2875

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2875
Forslagsdato 18.12.2020
Forslagsstiller Thor Brækkan
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel kapittel 2
Avsnitt tabell
Forslagstekst Nominell aksellast 31,0 tonn, Maks hastighet 50 km/t.

For denne aksellasten tillates ingen overskridelse for enkeltaksler og total masse av toget.

Referansedokumenter

IUP-00-A-07676 Rev.00A 224688 Evalueringsrapport - Prøvekjøring 32,5 tonn på Ofotbanen.pdf

2 Systemdefinisjon

Sporets overbygningsklasse angir sporets konstruksjon med hensyn til skinneprofil og svilleavstand. Innenfor en bestemt overbygningsklasse stilles det forskjellige krav til sporets konstruksjon.

Overbygningsklassen er en av flere bestemmende faktorer for hvilken trafikk som kan tillates på sporet. Overbygningsklassen angir maksimal tillatt aksellast og hastighet for en gitt sporkonstruksjon

For overbygningsklasser angis det toleranser hvor det tillates en liten økning av enkeltlaster og samlet last.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen vil ikke i praksis medføre økte laster på Ofotbanen siden toleranser for overlast fjernes. Pålitelighet påvirkes derfor ikke.

3.2 A - tilgjengelighet

Da hverken pålitelighet eller vedlikeholdbarhet påvirkes av endringen, vil heller ikke tilgjengelighet bli påvirket.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen, da det ikke forutsettes andre sporkomponenter og det ikke påvirker belastning på Ofotbanen

3.4 S - sikkerhet

Endringen vil ikke i praksis medføre økte laster på Ofotbanen siden toleranser for overlast fjernes. Maksimalt tillatt last for enkeltaksel blir marginalt redusert. Sikkerhet påvirkes derfor ikke.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen vil ikke i praksis medføre økte laster på Ofotbanen siden toleranser for overlast fjernes. Levetid for sporkonstruksjon påvirkes derfor ikke.

Endringen vil harmonisere kapasitet mellom norsk og svensk del av malmbanen Kiruna - Narvik

3.6 Ø - økonomi

Endringen vil ikke i praksis medføre økte laster på Ofotbanen siden toleranser for overlast fjernes. Livsløpskostnader for sporkonstruksjon påvirkes derfor ikke.

3.7 K - klima og miljø

Endringen medfører ikke endringer som vil påvirke klima eller miljø

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.banenor.no/w/images/f/fe/IUP-00-A-07676_Rev.00A_224688_Evalueringsrapport_-_Pr_vekj_ring_32%2C5_tonn_p_Ofotbanen_%281%29.pdf

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen vil harmonisere maksimal tillatt aksellast på norsk og svensk side av malmbanen Kiruna - Narvik. I dag tillates maks. 30 tonn aksellast på Overbygningsklasse Ofotbanen.

I likhet med andre overbygningsklasser tillates i dag 4% økning av last i enkeltaksler og 2% økning av total togmasse. I forslaget legges det til grunn at disse toleransene fjernes slik at 31 tonn aksellast blir absolutt tillatt maksimal aksellast.

Endringen vil redusere maksimal tillatt aksellast for enkeltaksler fra 31,2 tonn (30t x 1,04) til 31 tonn. Dersom samtlige aksler lastes helt opp til grensen på 31 tonn vil dette kunne medføre en økning i gjennomsnittlig tillatt aksellast fra 30,6 tonn (30t x 1,02) til 31 tonn.

Endringen vil altså i praksis medføre tilnærmet lik tillatt belastning på Ofotbanen.

Forslaget anbefales.


Tabell 1: Tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser
Overbygningsklasse Vogner i persontog Motorvognsett Godstog/arbeidsmaskiner
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Maks hastighet
boggier godkjent iht
EN 14363
(km/h)
a 16 90 16 90 22,5
16,5
30
70
30
70
b 18 100 18 100 22,5
20,5
18
30
70
80
30
70
80
c 18 160 20,5
18
130
160
22,5
20,5
18
80
90
100
90
100
110
c+ 18 160 20,5 160 241
22,5
20,5
18
50
90
100
110
50
100
110
120
d 18 230 20,5
20
18
17
160
200
250
300
25
22,5
18
70
100
110
70
120
120
Ofotbanen 18 130 20,5 130 31
22,5
50
702
50
702
Ofotbanen 35t 18 130 20,5 130 35
22,5
50
702
50
702
 1. Gjelder bare Nordlandsbanen mellom Guldsmedvik (km 499,517) og Ørtfjell (km 534,630)
 2. Maksimal hastighet for tomme malmvogner er 60 km/h


Tabell 1 bygger på følgende forutsetninger:

 • maks aksellast for lokomotiv i persontog er 22,5 tonn.
 • den dynamiske hjullasten skal ikke overstige verdiene gitt i Supplementary_information_and_regulations#Maximum_acceptable_dynamic_wheel_load
 • den maksimale aksellasten for enkeltaksler skal ikke overstige nominell aksellast x 1,04
  • Unntak: For overbygningsklasse Ofotbanen gjelder at maksimal aksellast for enkeltaksler i godstog/arbeidsmaskiner ikke skal overstige nominell aksellast x 1,00
 • for nærtrafikktog tillates aksellast for enkeltlaster å bli overskredet med mellom 4 og10 % i opp til 2 % av trafikktilfellene
 • den totale massen av toget skal ikke overstige maks. nominell aksellast x antall aksler x 1,02 (lokomotiv i persontog holdes utenfor i denne beregning.)
  • Unntak: For overbygningsklasse Ofotbanen gjelder at totale masse av godstog/arbeidstog ikke skal overstige maks. nominell aksellast x antall aksler x 1,00

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 13:44 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 08:15 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:25 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 10:12 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 14:46 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!