530 2022 Endringsartikkel 3125

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3125
Forslagsdato 18.10.2021
Forslagsstiller Magnus Zachariasen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 5 sporets trase
Avsnitt 2.2.1
Forslagstekst I avsnittet listes det opp flere krav til plassering av kjedebrudd, noen er motstriden som at det skal "plasseres mellom hovedsignal" mens det senere står "rett foran første sporveksel på stasjonen". Dette har ført til at det oppstår diskusjoner mellom fag/prosjekter om hvor kjedebrudd skal plasseres.

Plassering av kjedebrudd, spessielt store og negative, er viktig for mange avdelinger i Bane NOR. I trafikal sammenheng utgjør en sammenhengende kilometrering langs banen en viktig rolle i beredskapen/sikkerheten. Tvetydighet om hvor et tog er i en nødsituasjon kan få alvorlige konsekvenser. F.eks personer i spor, påkjørsler og TSR-innlegging. En god plassering av kjedebrudd kan motvirke mange av de negative konsekvensene kjevebruddet har.

Plassering av store og negative kjedebrudd er så viktig at de bør avklares tidlig i prosessen, når en endring sendes inn til godkjenning av trafikk er det kostbart å endre plasseringene av kjedebrudd. Siden dette er så viktig for trafikkavviklingen mener vi at Trafikk bør godkjenne plassering av alle større positive kjedebrudd og nesten alle negative kjedebrudd. Ved å sette en grense på størrelse vil man unngå at dette er nødvendig ved småjusteringer og nyinnmålinger som ikke har noen praktisk innvirkning.

Et annet alternativ er å utvetydig beskrive plasseringen av disse kjedebruddene på forhånd (i regelverket), men vi anser at dette vil være vanskelig grunnet mange ulike momenter som må veies opp mot hverandre (signalplasseriner, grunn til kjedebrudd, administrative grenser, positivt/negativt brudd, tuneller/omgivelser, tilkomst til spor) og et forholdsvis begrenset antall saker per år.

Forslag til nytt/endret krav "Plassering av kjedebrudd større enn +200m (positiv) og -50m (negativ) skal godkjennes av trafikk."

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Ved positivt eller negativt brudd i kilometreringen som følge av endring i infrastrukturen oppstår det et kjedebrudd. Eksisterende krav i TRV har vist seg å dels være motstridende og dels utilstrekkelige. Det er derfor nødvendig å tydeliggjøre kravene.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Ikke relevant, da kjedebrudd er et abstrakt punkt.

3.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant, da kjedebrudd er et abstrakt punkt.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant, da kjedebrudd er et abstrakt punkt.

3.4 S - sikkerhet

Det er viktig å unngå tvetydighet om kilometreringen på et hvert sted langs sporet. Dette gjelder både for kontakt mellom togleder og arbeid i spor / fører av rullende materiell og i forbindelse med vedlikeholdsarbeider som f.eks. sporjustering og feilretting. Kravendringene har til hensikt å redusere muligheten for at slike tvetydigheter oppstår.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant, da kjedebrudd er et abstrakt punkt.

3.6 Ø - økonomi

Ikke relevant, da kjedebrudd er et abstrakt punkt.

3.7 K - klima og miljø

Ikke relevant, da kjedebrudd er et abstrakt punkt.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Kravendringene er diskutert med TTG og testet ut i forbindelse med prosjektene Venjar - Langset og Hamar stasjon.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende forslag

TRV:02411

a) Negative kjedebrudd: Negative kjedebrudd bør unngås.

TRV:02412

b) Plassering: Kjedebrudd skal plasseres på linjen, det vil si mellom to stasjoners innkjørhovedsignaler.

Utførelse:

 1. Bruddet skal plasseres på hel 100-meter, eventuelt hel 10-meter.
 2. Bruddet skal ikke plasseres i vertikalkurver eller overgangskurver.
 3. Der to baner samles uten at det ligger noen stasjon der, skal kjedebruddet legges ved første passende anledning på Oslo-siden av samlingsstedet.
 4. Der en bane opphører for å samles med en kortere bane (lavere kilometer), skal bruddet legges rett foran første sporveksel på stasjonen.
 5. Ved lange tunneler skal kjedebruddet legges utenfor tunnelmunningene.
 6. Bruddet skal plasseres på et sted der det ikke finnes fundamenter/objekter. Dette for å unngå tvetydige kilometerverdier for samme objekt.

For skilting av kjedebrudd, se kjedebrudd og eksakt kjedebrudd

Nytt forslag

TRV:02411

Negative kjedebrudd: Det skal ikke etableres negative kjedebrudd med større bruddlengde enn 50 meter.

Negative kjedebrudd medfører tvetydige kilometerverdier, noe som er uønsket.

TRV:02412

Plassering av kjedebrudd: Kjedebrudd skal plasseres utenfor ytterste sporveksel på stasjon.

Utførelse:

 1. Bruddet skal plasseres på hel meter.
 2. Bruddet skal ikke plasseres i vertikalkurver eller overgangskurver.
 3. Der to baner samles uten at det ligger noen stasjon der, skal kjedebruddet legges ved første passende anledning på den siden av samlingsstedet som har lavest kilometer.
 4. Der en bane opphører for å samles med en kortere bane (lavere kilometer), skal bruddet legges rett foran første sporveksel på stasjonen.
 5. Kjedebruddet skal plasseres slik at en unngår misforståelser vedr. objekters kilometerangivelse, se eksempler.
Eksempel 1: Unngå å plassere kjedebrudd på samme kilometer som et punktobjekt (f.eks. mast, signal), da dette vil medføre usikkerhet om hvorvidt det er kilometerverdi før eller etter bruddet som er gjeldende.
Eksempel 2: Unngå å plassere kjedebrudd der det er konstruksjoner med utstrekning, (f.eks. bru eller tunnel). Det er en fordel at objekts lengde samsvarer med differansen mellom objektets start- og sluttkilometer.

For skilting av kjedebrudd, se kjedebrudd og eksakt kjedebrudd

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. feb. 2022 kl. 14:34 (CET)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 16:25 (CET) OK--Jse (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 23:44 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 4. feb. 2022 kl. 08:08 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 18:08 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 21:04 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!