530 2022 Endringsartikkel 3273

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3273
Forslagsdato 21.04.2022
Forslagsstiller Ingeborg Tulluan
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Overbygning
Avsnitt TRV:02721
Forslagstekst kryssveksler gis ulike nr. og med litrabetegnelse a/c for tungeparene med tungespiss mot kilometreringens 0-pkt. og b/d for tungeparene med tungespiss fra kilometreringens 0-pkt.

Min begrunnelse: Punktet/teksten som gjelder nummerering på DKV over praktiseres ikke lenger (har jeg erfart i ERTMS-sammenheng).

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Nummerering av sporveksler er nødvendig for å oppnå entydig kommunikasjon og samhandling i forbindelse med prosjektering, bygging og operativ drift.

3 Vurdering av endringen

Endringen sikrer harmoniserte krav til nummerering av kryssveksler.

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

3.2 A - tilgjengelighet

Bedre vedlikeholdbarhet og uendret pålitelighet sikrer bedre tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet gjennom entydig og harmoniserte krav til nummerering av kryssveksler.

3.4 S - sikkerhet

harmoniserte krav til nummerering av kryssveksler sikrer entydig kommunikasjon og dermed bedre sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid eller kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen påvirker ikke økonomi.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens krav til nummerering av kryssveksler i TRV/Overbygning samsvarer ikke med hvordan nummerering utføres i nye prosjekter/ERTMS. Forslaget anbefales for å harmonisere nummering av sporveksler slik at kryssveksler gis to nummer.

Eksisterende kravformulering finnes her: https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Nummerering_av_sporveksler

Endring foreslås med følgende tekst i TRV:02721: (endring i kulepunkt nr. 7)

Nummereringen foretas etter følgende prosedyre:

  • ved nummerering av sporveksler anvendes alltid arabiske tall
  • sporveksler som har tungespiss mot kilometreringens 0-pkt. får ulike nr.
  • sporveksler med tungespiss fra kilometreringens 0-pkt. får like nr.
  • nummereringen med ulike nr. foretas fortløpende fra den ende av stasjonen som ligger nærmest kilometreringens 0-pkt og med like nr. fra den andre enden av stasjonen
  • ligger flere sporveksler på samme høyde og retning, skal den som ligger nærmest stasjonsbygning eller spor nr 1 ha det laveste nr.
  • er det flere sporgrupper, nummereres sporvekslene fortløpende med ulike, henholdsvis like nr. innen samme sporgruppe
  • hver kryssveksel gis to ulike nummer hvor tungeparene med tungespiss fra kilometreringens 0-pkt får like nummer og tungeparene med tungespiss mot kilometreringens 0-pkt får ulike nummer .
  • sporveksler mellom innkjørsignal A og sporveksel 1 som har tungespiss mot kilometreringens 0-punkt, får ulike nummer 101, 103, 105 osv., mens sporveksler med tungespiss fra kilometreringens 0-punkt får like nummer 102, 104, 106 osv.
  • sporveksler mellom innkjørsignal B og sporveksel 2 som har tungespiss mot kilometreringens 0-punkt, får ulike nummer 201, 203, 205 osv., mens sporveksler med tungespiss fra kilometreringens 0-punkt får like nummer 202, 204, 206 osv.

Ny eksempelfigur:

Figur: Nummerering av sporveksler - eksempel

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 21:02 (CEST)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 16:39 (CEST)
OK--Jse (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 17:07 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 21:21 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 22:30 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 05:31 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!