530 2023 Endringsartikkel 3737

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3737
Forslagsdato 24.08.2023
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Spor på bruer
Avsnitt TRV:03476
Forslagstekst Krav TRV:03476 er relatert til bruk av brusviller som leveres med matter som har denne stivheten. For Ofotbanen , der det ikke benyttes brusviller (som stiver opp sporet med ledeskinner), vil det være bedre å benytte hardere svillematter.

Foreslår å endre krav TRV:03476 ved å tilføye et unntak: «På Ofotbanen skal det benyttes betongsviller med svillematter med statisk stivhet 0,25-0,30 på bruer som ikke krever bruk av brusviller»

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Svillematter er et elastisk sjikt som støpes eller limes fast på undersiden av betongsviller. Svillematter øker det effektive kontaktarealet mellom sville og ballast, og bidrar dermed til å redusere ballastspenninger og dermed beskytte sviller og pukk mot nedknusning. Svillematter påvirker sporkonstruksjonens globale stivhet og er dermed med på å bestemme nedbøyning av skinner og skinnespenninger.

3 Vurdering av endringen

På baner med høy aksellast vil svillematter som er så myke som 0,15 N/mm3 medføre uheldig stor nedbøyning av skinnene. For å unngå dette bør det benyttes stivere svillematter på bruer der det ikke er behov for ledeskinner som stiver opp sporkonstruksjonen på baner med høye aksellaster.

3.1 R - pålitelighet

Endringen øker pålitelighet ved å redusere nedbøyning/skinnespenninger på baner med høy aksellast. Dette reduserer sannsynlighet for skinnebrudd.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen medfører økt tilgjengelighet som følge av økt pålitelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke sporets vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Endringen øker sikkerhet ved å redusere nedbøyning/skinnespenninger på baner med høy aksellast. Dette reduserer sannsynlighet for skinnebrudd.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen øker levetiden til skinnene ved å redusere nedbøyning/skinnespenninger på baner med høy aksellast. Dette reduserer sannsynlighet for skinnebrudd.

Endringen påvirker ikke kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endring av elastiske egenskaper i svillemattene medfører ingen nevneverdige konsekvenser for anskaffelseskostnad til svillene.

3.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke av endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende endring:

Gammel tekst:

TRV:03476

Det skal benyttes betongsviller med svillematter med statisk stivhet 0,15 N/mm3 gjennom hele bruen og i en lengde på minimum 3/4 x v (m/s) x 0,5 (s) på hver side av bruen.


Ny tekst:

TRV:03476

Det skal benyttes betongsviller med svillematter med statisk stivhet 0,15 N/mm3 gjennom hele bruen og i en lengde på minimum 3/4 x v (m/s) x 0,5 (s) på hver side av bruen.

  • Unntak: På baner med aksellast >24 tonn skal det benyttes betongsviller med svillematter med statisk stivhet 0,25-0,30 på bruer som ikke krever bruk av ledeskinner.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 09:01 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 28. aug. 2023 kl. 12:55 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 14:20 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:19 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:23 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:30 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!