531 2016 Endringsartikkel 1212

Endringsinformasjon

EndringsID 1212
Forslagsdato 17.09.2015
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Nytt krav
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Sporbygging
Avsnitt Nytt avsnitt - Boring i betongsviller
Forslagstekst Foreslår å tilføye regler for boring i sviller med følgende tekst:

a) Ved behov for boring i betongsviller skal dette utføres ovenfra i svillens senterlinje. Unntak er boring for feste av kabler.

b) For feste av kabler tillates boring fra svillens sidekanter dersom hulldybden ikke overstiger 30 mm.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Bedre pålitelighet ved å tydeliggjøre regler for boring slik at det unngås å treffe armering

A - tilgjengelighet

Tilgjelngelighet påvirkes ikke av denne endringen

M - vedlikeholdbarhet

Endringen klargjør hvilke regler som gjelder for boring i betongsviller

S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av denne endringen

L - levetid

Økt levetid ved å tydeliggjøre regler for boring slik at det unngås å treffe armering

Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av denne endringen

K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Kra til boring i betongsviller mangler i dag. Denne endringen vil tydeliggjøre hvor det tillates å bore i sviller. Følgende teskst tilføyes i det nye kravet:

a) Boring i betongsviller skal bare utføres vertikalt ovenfra i svillens senterlinje for å unngå å treffe armering dersom hulldybde overstiger 30 mm.

b) For feste av kabler tillates boring fra svillens sidekanter dersom hulldybden ikke overstiger 30 mm

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Prosjekter

OK

Infrastruktureier

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres