531 2018 Endringsartikkel 2025

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2025
Forslagsdato 14.03.2018
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel 5 Sporbygging
Avsnitt 3.1 Krav til utstyr og metode
Forslagstekst Forslaget bygger på innspill fra tilstandskontrollør Geir Ørbech. Han mener at det skal komme inn et nytt punkt c) under krav til utstyr og metode ved skinnelegging i lave temperaturer. Ved lave temperaturer blir skinnestålet sprøere, kan lettere skades og riss vil kunne initiere senere brudd. Skinnene må derfor behandles mer skånsomt. Selv om dette allerede står i teksten i dag, kan det anbefales, om ikke kreves, at innlegging av skinner skal skje med traverskraner når skinnetemperaturen er under 0 grader C. Om denne temperaturen kan settes ned til -3 grader C kan vurderes.

På bakgrunn av det som er skrevet ovenfor, foreslås et nytt punkt c) i avsnitt 3.1:

c) Ved lavere skinnetemperatur enn -3 grader Celsius bør (skal?) det nyttes traverskraner ved innlegging av skinner.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet gjennom mindre sannsynlighet for skinnebrudd som følge av at man gjennom kravendring sikrer skånsom håndtering av skinnene

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet gjennom mindre sannsynlighet for skinnebrudd som følge av at man gjennom kravendring sikrer skånsom håndtering av skinnene

2.5 L - levetid

Lengre levetid for skinnene som følge av at man gjennom kravendring sikrer skånsom håndtering av skinnene

2.6 Ø - økonomi

Kravet kan i noen få tilfeller medføre marginalt høyere byggeskostnader ved at mindre entrepenører ikke kan benytte utstyr til f.eks. skogsdrift. Levetidskostnader vil sannsynligvis bli lavere som følge av lengre levetid/mindre skinnebrudd.

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens tekst i Overbygning/Bygging/Regler_for_bygging#Krav_til_utstyr_og_metode krever at det ikke skal anvendes utstyr som kan skade skinnene. Kravet bør spisses bedre ved at det stilles krav til at kun utstyr som er spesielt konstruert for håndtering av skinner kan benyttes. På denne måten unngår man bruk av utstyr som ikke er egnet, f.eks klo til håndtering av tømmer og lignende.

Det bør tilføyes nytt pkt c) med følgende tekst:

" Transport, løfting og innlegging av skinner skal kun utføres med utstyr som er spesielt konstruert for håndtering av skinner. Utstyr som er konstruert for andre formål, f.eks. håndtering av tømmer, skal ikke anvendes"

Dette kravet, sammen med kravene i 3.2 "Flytting av skinner i sporets lengderetning" gjør det unødvendig å spesifisere en nedre temperaturgrense for bruk av bestemt type utstyr.

Det er ikke hensiktsmessig å knytte en spesifikk temperaturgrense på -3 grC til hvordan skinner håndteres, da sannsynlighet for at riss/små overflateskader oppstår ikke er avhengig av temperatur. Det er under trafikkbelastning at lave temperaturer kan medføre at allerede påførte skader reduserer levetid/øker sannsynlighet for skinnebrudd. Så lenge skinnene håndteres med egnet utstyr på riktig måte er ikke en nedre temperaturgrense nødvendig. (med unntak av sveising / varmebehandling hvor nedre temperaturgrenser allerede eksisterer).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Virker ufullstendig og må bearbeides mer --Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 13:24 (CEST) ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:35 (CEST)

4.2 Prosjekter

Punkt c er ok.--Kjell.holter (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 15:46 (CEST) OK (men fint om endelig forslag blir presentert tydeligere) --Jse (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 10:14 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Forslaget er ufullstendig. Fagansvarlig sitt forslag til nytt punkt c er ok, men jeg kan ikke se at oprinnelig forslag er entydig beskrevet eller vurdert av fagansvarlig.--Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2018 kl. 09:55 (CEST)

FT: Oppfatter at vurdering av forslag ikke er vurdert fullstendig. Se tilføyd avsnitt i vurdering fra fagansvarlig Det var en god presisering! ok --Nerbre (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 09:49 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:35 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --