532 2011 Endringsartikkel 130

1 Endringsinformasjon

EndringsID 130
Forslagsdato 2011-11-16
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 532
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt Utbedring av for stor sporvidde
Forslagstekst Nye krav til liggetid for strekkbolt er:

-Maksimalt 12 måneder i hovedspor (kun nye strekbolter kan benyttes) -Maksimalt 48 måneder i togspor -Maksimal brukstid for en strekkbolt er 60 måneder.

Saken ble vurdert i eget RAMS møte 24.10.2011 hvor konklusjonen var at RCM analysen for strekkbolt ansees å være dekkende. Det vil imidlertid bli endring i Teknisk regelverk knyttet til maksimal liggetid for strekkbolter. Bakgrunnen for dette er at strekkbolt er å anse å være et midlertidig kompenserende tiltak i tilfeller hvor sporkvaliteten i utgangspunktet ikke er god nok. Da skal strekkbolter kun benyttes inntil feil i sporet kan utbedres permanent.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Høyere pålitelighet da sannsynlighet for brudd i strekkbolt reduseres gjennom begrensning i liggetid

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen betydning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen betydning

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet fordi liggetid begrenses

2.5 L - levetid

Kan medføre litt lavere levetid for sviller/befestigelse som følge av at strekkbolt bare kan ligge en begrenset tid i spor

2.6 K - kapasitet

Ingen betydning

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

orslaget har sammenheng med 530 2011 Endring 131. Endring gjennomføres som henvisning til Overbygning/Sporkonstruksjoner/Strekkbolter.

Dette forslaget er fremsatt fra sentral RAMS gruppe Overbygning. Bakgrunn for forslaget er bl.a rapport fra SHT etter avsporing i Brynsbakken der det påpekes at man ikke har mulighet for å ha kontroll med livsløpet til strekkbolter. Nye krav vil sikre at strekkbolter ikke får en liggetid som blir så lang at korrosjon medfører sprekkvekst og brudd på utsatte steder hvor det er vanskelig å inspisere bolten.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet 25.11.11

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres