532 2011 Endringsartikkel 157

1 Endringsinformasjon

EndringsID 157
Forslagsdato 2011-12-05
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 532
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt Sporvidde
Forslagstekst TSI infrastruktur for konvensjonelle baner som er forventet å tre i kraft i 2012 har strengere grenser for umiddelbar utbedring av sporvidde for høye hastigheter enn 120 km/h (liten sporvidde) og 160 km/h (stor sporvidde) enn teknisk regelverk. grenseverdiene i Teknisk regelverk må derfor endres i tråd med TSI krav.

Foreslår å utvide tabell 2 med "umiddelbar grense" hvor grensene settes i tråd med TSI krav..

I avsnitt 3.1.3 endres tekst i pkt a til: På steder hvor sporvidden overskrider "umiddelbar grense", skal utbedring foretas umiddelbart. Hastigheten reduseres inntil feilen er utbedret.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet blir ikke påvirket av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Pålitelighet blir ikke påvirket av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Pålitelighet blir ikke påvirket av endringen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet pga. strengere grenseverdier for sporvidde

2.5 L - levetid

Kan medføre noe kortere levetid for sporkomponenter i spor med høyere hastigheter

2.6 K - kapasitet

Endringen har ingen betydning for kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

TSI Infrastruktur - konvensjonelle baner

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav i Teknisk regelverk må ivareta kommende TSI krav. Toleransene for sporvidde i teknisk regelverk må derfor endres iht. TSI Infrastruktur.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet og godkjent.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.