532 2012 Endringsartikkel 328

1 Endringsinformasjon

EndringsID 328
Forslagsdato 2012-04-19 11:01:09
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 532
Kapittel Sviller
Avsnitt Manglende feste for svilleskruer
Forslagstekst Det er ikke angitt tidsfrister for utbedring av manglende feste for svilleskruer. Foreslår å tilføye krav om at manglende skruefeste skal utbedres snarest, med lenke til definisjon av "snarest". Samt at det innføres krav om umiddelbar utbedring dersom manglende skruefeste opptrer samtidig som tiltaksgrense for sporvidde er overskredet

Følgende linje: Ved utilstrekkelig feste for svilleskruene vil aktuelle tiltak være å rehabilitere skruehullene eller å skifte ut svillen. Rehabilitering av skruehull skal utføres etter prosedyrer gitt i vedlegg 8.a.

Endres til: Ved utilstrekkelig feste for svilleskruene skal utbedring utføres snarest.Aktuelle tiltak vil være å rehabilitere skruehullene eller å skifte ut svillen. Rehabilitering av skruehull skal utføres etter prosedyrer gitt i vedlegg 8.a.

Ved utilstrekkelig feste for svilleskruene skal alltid sporvidde og utvikling av sporvidden over tid kontrolleres. Ved overskridelse av tiltaksgrenser for sporvidde skal utbedring av manglende feste for skruehull utbedres umiddelbartReferansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet med definerte tidsangivelser for utbedring av feil

2.5 L - levetid

Endringen påvirker ikke levetid

2.6 K - kapasitet

Endringen påvirker ikke kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det mangler tidsfrister for utbedring av manglende feste for svilleskruer. Forslaget bør innarbeides med følgende tekst:

Ved utilstrekkelig feste for svilleskruene skal utbedring utføres snarest. Aktuelle tiltak vil være å rehabilitere skruehullene eller å skifte ut svillen. Rehabilitering av skruehull skal utføres etter prosedyrer gitt i vedlegg 8.a.

Ved utilstrekkelig feste for svilleskruene skal alltid sporvidde og utvikling av sporvidden over tid kontrolleres. Ved overskridelse av tiltaksgrenser for sporvidde skal utbedring av manglende feste for skruehull utbedres umiddelbart.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres