532 2012 Endringsartikkel 415

1 Endringsinformasjon

EndringsID 415
Forslagsdato 2012-09-11 20:26:51
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Kravendring
Bok 532
Kapittel Kapittel 8 Sviller
Avsnitt Avsnitt 2.2 og 3.2
Forslagstekst I teknisk regelverk er det krav til minimum klemkraft fjærene/skinnebefestigelsen skal yte over en bestemt lengde, jfr. Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Manglende_klemkraft og Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Manglende_klemkraft_i_befestigelse. Det finnes imidlertid ingen enkel og god måte å måle klemkraften i ulike fjærtyper på tre- og betongsviller ute i sporet, og det er heller ikke generiske arbeidsrutiner for kontroll og måling av klemkraft i befestigelsene.

Når det er krav til klemkraft, kan det virke rart at det ikke er noen generiske arbeidsrutiner for dette. Det er kun visuell kontroll av befestigelse som er nevnt. Man ser jo som regel da om det er slitasje på mellomlegg, isolatorer eller fjærer eller andre feil/skader på befestigelsen som kan gi redusert klemkraft, men den reelle klemkraften får man ikke kontrollert.

Vanligvis er det bare på de stedene hvor det oppstår skinnevandring, eventuelt solslyng, og/eller at man registrerer slitte overbygningskomponenter, at man kan anta at fjærkraften er for liten. I slike situasjoner settes det i verk utskifting av fjærer eller andre komponenter i befestigelsen.

Jeg setter derfor spørsmål ved hensikten med kravene i JD532, kap. 8, avsnittene 2.2 og 3.2 når vi sjelden får kontrollert om kravene er oppfylt. Det bør vurderes å fjerne disse to avsnittene inntil det er utviklet enkle og praktiske måter å kontrollere klemkraften i befestigelsene på. Når det er avklart, må det lages en generisk arbeidsrutine for dette.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Måling av klemkraft gjøres ikke i dag pga av manglende arbeidsrutiner og utstyr. En avgrensing av tilfeller hvor klemkraftmålinger skal utføres og etablering av arbeidsrutiner vil medføre at målinger kan utføres der det er viktigst å kontrollere. Dette vil medføre økt sdikkerhet

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kontroll av klemkraft bør begrenses til observasjoner/hendelser som solslyng og skinnevandring. Følgende tekst foreslås foran kravet om minimum klemkraft:

Kontroll av klemkraft skal iverksettes ved solslyng eller mistanke om skinnevandring.

Samtidig oversendes dette forslaget til sentral RAMS gruppe overbygning for å vurdere kontrollrutiner for klemkraft.

Utstyr for måling av klemkraft er i dag tilgjengelig. Ofotbanen har f.eks. anskaffet dette

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

Fagansvarlig sier i sin kommentar at kontroll av klemkraft skal iverksettes ved solslyng eller mistanke om skinnevandring. Såvidt jeg forstår forslagsstilleren er det måling av selve kraften som er utfordringen. Derfor foreslår han at kravet tas ut inntil egnet målemetode er på plass og at det er laget en generisk arbeidsrutine. Jeg får ikke dette til å stemme med fagansvarliges innstilling.


Svart ut 20.12.2012 - OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres