532 2015 Endringsartikkel 1042

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1042
Forslagsdato 13.01.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt 3.2.2 Toleranser
Forslagstekst Ny TSI Infrastruktur inneholder følgende krav:

4.2.8.5. The immediate action limit for cant (1) The maximum cant allowed in service is 180 mm. (2) The maximum cant allowed in service is 190 mm for dedicated passenger traffic lines.

For å ivareta dette kravet i Teknisk regelverk foreslå å tilføye umiddelbargrense for maksimal overhøyde = 180 mm i avsnitt 3.2.2 Vertikalgeometri - Toleranser.

Forslag til tekst:

b) Umiddelbargrense: Overhøyde skal ikke overstige 180 mm på baner med blandet trafikk og 190 mm på baner med bare persontrafikk.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke innvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Kan føre til restriksjoner i togtrafikken.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen innvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet mot velting.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant.

2.7 K - kapasitet

Begrenset kapasitet p.g.a. restriksjoner i trafikken, over et kortere tidsrom.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales på grunnlag av TSI-krav.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok, men TSI -en er vel egentlig ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå.

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --