532 2016 Endringsartikkel 1217

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1217
Forslagsdato 30.09.2015
Forslagsstiller Sigrun Nygård
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Vegetasjonskontroll i ballast
Avsnitt 2.6, 2.7 og 2.8
Forslagstekst Instruks om bruk av plantevernmidler (sprøyting) STY-603081 er nå publisert i styringssystemet. Du finn den under miljøhandboka.

Det er henvist til Teknisk regelverk i instruksen og det er meininga at instruksen skal vera supplement til det som står om vegetasjonskontroll i Teknisk regelverk. Men for å få eit ryddig grensesnitt foreslår eg at deler av teksten om vegetasjonskontroll i Teknisk regelverk blir erstatta med henvisning/lenke til Instruks om plantevernmidler STY-603081 som vist nedanfor.


Teknisk regelverk Overbygning 532 Vedlikehold kap.6 Vegetasjonskontroll i ballast

Foreslår at disse kapitlene utgår og erstattes med henvisning/lenke til Instruks om plantevernmidler STY-603081

Kap 2.1.1 Håndtering og bruk av ugrasmidler Kap 2.2 Arealer som ikke skal behandles Kap 2.3 Arealer som midlertidig ikke skal behandles

Følgende setning tas inn: Miljøkrav vedrørende håndtering og bruk av plantevernmidler framgår av instruks om bruk av plantevernmidler (sprøyting), STY-603081. Vegetasjonskontroll i ballast skal være i samsvar med STY-603081.


Teknisk regelverk Underbygning 522 Vedlikehold kap.9 Vegetasjonskontroll i sideterreng


Foreslår at disse kapitlene utgår og erstattes med henvisning/lenke til Instruks om plantevernmidler STY-603081

Kap 2.6 Håndtering og bruk av ugrasmidler Kap 2.7 Arealer som ikke skal behandles Kap 2.8 Områder som midlertidig ikke skal behandles

Følgende setning tas inn: Miljøkrav vedrørende håndtering og bruk av plantevernmidler framgår av Instruks om bruk av plantevernmidler (sprøyting), STY-603081. Vegetasjonskontroll i sideterreng skal være i samsvar med STY-603081.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Instruks om "Bruk av plantevernmidler (sprøyting)" STY-603081 er nå publisert i styringssystemet. Den finnes under miljøvernhåndboken. Det er henvist til TRV i instruksen, og meningen er at instruksen skal være et supplement til det som står om vegetasjonskontroll i TRV. Hvis nå deler av teksten om vegetasjonskontroll i TRV blir erstattet med en henvisning/lenke til instruks om bruk av plantevernmidler STY-603081, vil grensesnittet mellom TRV og instruks bli mer ryddig og klarere. I praksis vil det si at avsnittene 2.1.1 Håndtering og bruk av ugrasmidler, 2.2 Arealer som ikke skal behandles og 2.3 Områder som midlertidig ikke skal behandles utgår og erstattes av nytt avsnitt 2.2 Håndtering og bruk av plantevernmidler:

2.2 Håndtering og bruk av plantevernmidler

Miljøkrav vedrørende håndtering og bruk av plantevernmidler fremgår av instruks om "Bruk av plantevernmidler (sprøyting)" STY-603081. Vegeatsjonskontroll i ballast skal være i samsvar med STY-603081.

2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet ved bruk av plantevernmidler når det blir ryddigere grensesnitt mellom TRV og instruks.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Øker sannsynligheten for riktig bruk av plantevernmidler. Dette reduserer nedbrytning av overbygningskonstruksjonen og feilfrekvensen som igjen øker sikkerheten.

2.5 L - levetid

Riktig bruk av plantevernmidler øker levetiden på overbygningskonstruksjonen.

2.6 Ø - økonomi

Riktig bruk av plantevernmidler øker levetiden på overbygningskonstruksjonen som reduserer vedlikeholdskostnadene.

2.7 K - kapasitet

Liten eller ingen innvirkning på kapasiteten.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Instruk for "Bruk av plantevernmidler" STY-603081

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringsforslaget anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 23. aug. 2016 kl. 09:20 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 14:47 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:40 (CEST)Fornuftig - JMe - OK -

4.4 Teknologi

STY-dokumentene som det henvises til må ligge som vedlegg til regelverket så lenge STY-dokumentene ikke er tilgjengelige utenfor intranettet. --Christopher Schive (diskusjon) 23. aug. 2016 kl. 09:21 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --