532 2018 Endringsartikkel 1690

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1690
Forslagsdato 09.02.2017
Forslagsstiller Bjørn Larsen
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 7 Skinner og 13 Sporjustering og stabilisering
Avsnitt Omarbeidet vedlegg 7f Målprofiler for skinner (7 Skinner) og 3.1.2.1 Avvik i sporvidden (13 sporjustering og stabilisering)
Forslagstekst Forslag til endring for aksellaster større enn 25 tonn

- Sporvidde Kap. 532,13,3 - Skinner Kap. 7 (profilering av skinner)

Referansedokumenter

innspill til Teknisk regelverk 732 a.pdf

2 Vurdering av endringen

Forslagstiller foreslår to nye kvalitetsklasser for aksellaster > 25 tonn avhengig av kurveradius større eller mindre enn 500 m. Hastigheten er satt til mindre enn 100 km/h. Toleransegrensene for "Nytt spor" og "Vedlikeholdsgrense" er de samme som for kvalitetsklasse K3. "Tiltaksgrensene" for største sporvidde foreslås 5 og 10 mm lavere enn K3 for hhv. R > 500 m og R < 500 m, mens minste sporvidde er 3 mm høyere enn K3, i begge de nye kvalitetsklassene. Det er foreslått samme "Umiddelbargrense" som "Tiltaksgrense". Bakgrunnen for forslaget er at hjul med hulprofil/dobbelflens på 2 mm gir store kontaktspenninger mellom hjul og skinne når R < 500 m og sporvidden overstiger 1 450 mm. Tilsvarende oppstår det kontaktspenningsskader hvis R > 500 m og sporvidden overstiger 1 455 mm. Strengere toleransekrav vil derfor hindre skadene på skinnehodets ytterkant fra hjul med tillatt hulprofil 2 mm og høy aksellast.

Teknologi støtter forslaget, men ønsker å forenkle det. Etter vurdering på Teknologi vil det bli opprettet et punkt b) under Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering 3.1.2.1 Avvik i sporvidden, istedenfor å opprette en ny kvalitetsklasse for aksellaster større enn 25 tonn og hastighet mindre eller lik 50 km/h. En ny kvalitetsklasse ville ført til store endringer i teknisk regelverk og må utsettes til senere hvis det skulle bli aktuelt.

Toleransegrensene er satt på grunnlag av erfaringer fra Ofotbanen og for å begrense skader på skinnene. Forslaget er derfor begrunnet ut fra vedlikeholdstekniske krav og ikke sikkerhetskristiske. Umiddelbargrensene som gjelder i dag skal derfor ikke endres.

2.1 R - pålitelighet

(7 Skinner) Økt pålitelighet, fordi strategien for reprofilering av skinner både på baner med aksellast < 25 tonn og > 25 tonn er utviklet og forbedret med nye målprofil både for skinner og hjulprofil (aksellast > 25 tonn) og nye og tydeligere toleransekrav for reprofileringen. Dette vil hindre utvikling av feil, og dermed øke påliteligheten for overbygningen.

(13 Sporjustering og stabilisering) Økt pålitelighet, fordi skjerpede krav til tiltaksgrense for sporvidden ved aksellaster > 25 tonn, vil redusere skader og slitasje på skinnene.

2.2 A - tilgjengelighet

(7 Skinner) Økt tilgjengelighet, fordi strategien for reprofilering av skinner både på baner med aksellast < 25 tonn og > 25 tonn er utviklet og forbedret med nye målprofil både for skinner og hjulprofil (aksellast > 25 tonn) og nye og tydeligere toleransekrav for reprofileringen. Dette vil hindre utvikling av feil og redusere behovet for vedlikehold og reparasjoner i overbygningen, og dermed øke tilgjengeligheten i sporet.

(13 Sporjustering og stabilisering) Økt tilgjengelighet, fordi skjerpede krav til tiltaksgrense for sporvidden ved aksellaster > 25 tonn, vil redusere skader og slitasje på skinnene, og dermed minske behovet for vedlikehold og være mer "tilgjengelige" i sporet, dvs. sporet er mer tilgjengelig for trafikk.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

(7 Skinner) Ingen eller liten innvirkning på vedlikeholdbarhet.

(13 Sporjustering og stabilisering) Økt vedlikeholdbarhet, fordi skjerpede krav til tiltaksgrense for sporvidden ved aksellaster > 25 tonn, vil hindre at skadene i skinnehodet får utvikle seg så langt som i dag, og dermed gjøre selve reprofileringen lettere/enklere/raskere.

2.4 S - sikkerhet

(7 Skinner) Økt sikkerhet, fordi ny strategi for reprofilering av skinner både på baner med aksellast < 25 tonn og > 25 tonn og nye målprofil både for skinner og hjulprofil (aksellast > 25 tonn) vil redusere faren for utmatting, skader og brudd i skinnene og dermed mindre fare for avsporing.

(13 Sporjustering og stabilisering) Økt sikkerhet, fordi skjerpede krav til tiltaksgrense for sporvidden ved aksellaster > 25 tonn, vil redusere skader og slitasje på skinnene, og dermed mindre fare for skinnebrudd og en eventuell avsporing.

2.5 L - levetid

(7 Skinner) Økt levetid, fordi strategien for reprofilering av skinner både på baner med aksellast < 25 tonn og > 25 tonn er utviklet og forbedret med nye målprofil både for skinner og hjulprofil (aksellast > 25 tonn) foruten nye og tydeligere toleransekrav for reprofileringen. Dette vil hindre utvikling av feil, og dermed øke levetiden for skinner.

(13 Sporjustering og stabilisering) Økt levetid, fordi skjerpede krav til tiltaksgrense for sporvidden ved aksellaster > 25 tonn, vil redusere skader og slitasje på skinnene. Utskifting av skinnene kan derfor utsettes, og utskiftingsfrekvensen reduseres.

2.6 Ø - økonomi

(7 Skinner) Forbedret økonomi, fordi ny strategi for reprofilering av skinner både på baner med aksellast < 25 tonn og > 25 tonn med nye målprofil både for skinner og hjulprofil (aksellast > 25 tonn) og nye og tydeligere toleransekrav for reprofileringen, øker skinnenes levetid.

(13 Sporjustering og stabilisering) Forbedret økonomi, fordi skjerpede krav til tiltaksgrense for sporvidden ved aksellaster > 25 tonn, vil redusere skader og slitasje på skinnene og dermed øke levetiden for skinnene. Kostnadene ved innkjøp av nye skinner og innlegging av diss koster betydelig mer en noe oftere reprofilering.

2.7 K - kapasitet

(7 Skinner) Økt kapasitet for skinnene, fordi de kan tåle større trafikkbelastning før utskifting. Banestrekningene vil også få økt kapasitet, fordi sporet er mindre belagt for vedlikeholdsarbeider og utskifting av skinnene.

(13 Sporjustering og stabilisering) Økt kapasitet for skinnene, fordi de kan tåle større trafikkbelastning før utskifting. Banestrekningene vil også få økt kapasitet, fordi sporet er mindre belagt for vedlikeholdsarbeider og utskifting av skinnene.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Forslagsstillers innspill.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag 1:

Toleransekravene blir satt ut fra forslaget til de strengeste begrensningene som gjelder i kurver med R < 500 m. Konklusjonen blir at toleransekravene for sporvidden i kvalitetsklasse K3 beholdes bortsett fra for tiltaksgrensen som settes til +20/-5. Punkt b) foreslås derfor å lyde:

b) For baner med aksellast større enn 25 tonn og maksimal hastighet lik eller mindre enn 50 km/h er tillatt avvik i sporvidden fra grunnverdien 1435 mm følgende:

  • Nytt spor: +4/-3
  • Vedlikeholdsgrense: +15/-5
  • Tiltaksgrense: +20/-5
  • Umiddelbargrense: +35/-9

Forslag 2 - 4:

Endringsforslagene innarbeides i teknisk regelverk ved at vedlegg f "Forebyggende sliping mot kontaktutmatting" i Overbygning/Vedlikehold/Skinner er omarbeidet. Vedlegget deles i tre kapitler:

  1. Slipestrategi mot kontaktutmatting for aksellast mindre eller lik 25 tonn.
  2. Slipestrategi for Ofotbanen og Dunderlandsbanen; aksellast over 25 tonn
  3. Oppsummering

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 10:52 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 10:52 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 10:51 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 10:53 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --