532 2020 Endringsartikkel 2494

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2494
Forslagsdato 15.11.2019
Forslagsstiller Charles Nilsen
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 4
Avsnitt 4
Forslagstekst Avsnitt. 4 Feil som krever umiddelbar utbedring

• Sprekk og andre skader i sviller, med link til overbygning vedlikehold sviller avsnitt. 8.2.1 Sprekker og andre skader a. Skiftes ut snarest b. Skiftes ut snarest c. Skiftes ut snarest. d. Skiftes ut snarest e. Skiftes ut snarest Teksten "skiftes ut snarest" må erstattes med et akseptkriterie som er målbart, slik at «ikke snarest» kan misforstås. Anbefaler at de 2 siste linjene som er skrevet under e. slettes, da dette kan misforstås)

• Brudd eller synlige sprekker i lasker eller skinner i isolert skjøt, med link til overbygning vedlikehold skjøter avsnitt. 9.2.2 mekanisk skade på skjøten a. Teksten "skiftes ut snarest" må erstattes med et akseptkriterie som er målbart, slik at «ikke snarest» kan misforstås

• Sporutvidelse i sporveksel, med link til overbygning vedlikehold sporveksler avsnitt. 11.2.4.1 Sporvidde i tungeparti og mellomparti Det er et ønske om å få lagt til en kolonne med tiltaksgrenser i tabell 1: Toleranse for sporvidde ved tungeparti og mellomparti

• Ledeviddefeil i sporveksler, med link til overbygning vedlikehold sporveksler avsnitt. 11.2.4.2 Sporvidde i kryssparti Ønsker å få lagt til en kolonne med tiltaksgrenser i tabell 2: Toleranse for sporvidder kryssparti i enkel sporveksel, endekryss i kryssvekseler og usymmetrisk dobbeltveksel.

• Ønsker å få lagt til en kolonne med tiltaksgrenser og en kolonne med vedlikeholdsgrenser i tabell 3: Toleranser sporvidder sidekrysspar, dobbel og enkel kryssveksel/sporkryss

• Sporutvidelser fri linje, med link til overbygning vedlikehold Sporjustering og stabilisering avsnitt.13.3.1.2.1 Foreslår å opprette en ny kvalitetsklasse i Tabell 2: Tillatt avvik i sporvidde. Dette kan f.eks. være K6, hvor all informasjon fra tabell 3 legges inn Tabell 3: Tillatt avvik i sporvidde for Ofotbanen og Dunderlandsbanen Km 500.7 - 534.7 Foreslår også at det legges til en ny kolonne i Tabell 2 hvor aksellasten angis.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

I Teknisk regelverk stilles det krav/inngrepskriterier for når vedlikeholdstiltak skal iverksettes slik at sikkerhetskritiske feil ikke skal oppstå. Overbygning/Vedlikehold/Sviller inneholder inngrepskriterier for utbedring av feil og skader i sviller. Overbygning/Vedlikehold/Skjøter inneholder inngrepskriterier for utbedring av feil og skader i skjøter.

3 Vurdering av endringen

Endringsforslaget 2494 består egentlig av fire forskjellige forslag. Forslagsstiller foreslår at teksten "skiftes ut snarest" erstattes med et akseptkriterium som er målbart. I TRV:04293, TRV:04294, TRV:04295, TRV:04296 og TRV:04329 menes i dag at utskifting skal gjennomføres ved første anledning ut fra praktiske og økonomiske vurderinger. Dette kan være litt subjektivt når det ikke settes en frist for når utskifting skal gjennomføres. I TRV:04298 blir trafikkbelastning ivaretatt. Ofte ser man en akselerasjon i skadeutvikling ved en høy trafikkbelastning.

3.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet. Når ordet "snarest" erstattes av et målbart akseptkriterium gis det grunnlag for en mer objektiv vurdering av når tiltak settes i verk. Et godt vedlikehold vil minske risikoen for feil.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet øker som følge av økt pålitelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen.

3.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet fordi riktige tiltak settes i verk ved høy traffikbelastning (over 10 MBT/år).

3.5 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av endringen.

3.6 K - klima og miljø

Kima og miljø påvirkes ikke av endringen.

3.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.8 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler to av forslagene med følgende tekstendringer:

1) i Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Sprekker og andre skader:

Tekst under krav TRV:04293 til TRV:04297 (a-e) endres fra:

Med snarest menes her at utskifting skal gjennomføres ved første anledning ut fra praktiske og økonomiske vurderinger.

Til:

Med snarest menes her at utskifting skal gjennomføres ved første anledning ut fra praktiske og økonomiske vurderinger, senest innen 1 år.

i TRV:04298 tilføyes nytt kriterie for strengere vurdering av utskifting

Gammel tekst:

f) Utskiftingskriteriene over bør vurderes strengere, dvs. raskere utskifting av svillene, hvis en eller flere av følgende punkter er oppfylt:

  • Kurveradius R < 600 m.
  • Ved klimatiske forhold med mye nedbør og saltholdig luft, som kan øke rustangrepet på armeringen.
  • Ved fuktig tunnel med stor vanninntrenging som kan øke rustangrepet på armeringen.

Foreslått ny tekst:

f) Utskiftingskriteriene over bør vurderes strengere, dvs. raskere utskifting av svillene, hvis en eller flere av følgende punkter er oppfylt:

  • Kurveradius R < 600 m.
  • Ved klimatiske forhold med mye nedbør og saltholdig luft, som kan øke rustangrepet på armeringen.
  • Ved fuktig tunnel med stor vanninntrenging som kan øke rustangrepet på armeringen.
  • Ved trafikkbelastning > 10 MBT


2) i Overbygning/Vedlikehold/Skjøter#Mekanisk skade på skjøten:

Tilføye nytt krav:

TRV:xxxxx


▶ c) Ved synlige derformasjoner i laskene bør utskifting av skjøten utføres snarest mulig, senest innen 1 måned.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 11:46 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 11:47 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:55 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok. Bør vel stå > 10 MBT/år?--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 20:37 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:52 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!