532 2020 Endringsartikkel 2574

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2574
Forslagsdato 28.01.2020
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt 2.4.3 Nøytralisering ved større arbeider
Forslagstekst Teknisk regelverk åpner i dag for at nøytralisering kan utelates etter større sporarbeider dersom mindre enn 7 meter av sporlengde er berørt.

Det stilles imidlertid ikke krav til hvor mange / hvilken avstand det kan være mellom slike små partier på inntil 7 meter. Dersom det utføres flere små tiltak under 7 meters lengde i samme kurve eller med liten innbyrdes avstand kan dette svekke sporets sidestabilitet med solslyng som resultat.

Foreslår å stille krav om at det ikke tillates mer enn et parti under 7 meter i en kurve eller mindre enn 60 meter innbyrdes avstand uten at det utføres nøytralisering etter større sporarbeider.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

I et helsveist spor er skinnene sveist sammen til kontinuerlige langskinner. I et helsveist spor vil det oppstå store langsgående krefter ved høye skinnetemperaturer. Dette kan medføre at sporet knekker ut, dvs. solslyng dersom sporet ikke har tilstrekkelig sideforskyvningsmotstand. I tillegg til skinnetemperatur vil også sporets horisontale beliggenhet påvirke hvor store langsgående krefter som opptrer i skinnene. Det er derfor krav til nøytralisering av sporet ved større sporarbeider som kan påvirke sporets posisjon dersom ikke posisjonen kan kontrolleres gjennom VUL/GVUL. Et unntak fra denne regelen er dersom sporarbeidene har en utstrekning på mindre enn 7 meter.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen medfører høyere pålitelighet gjennom mindre sannsynlighet for solslyng som følge av sideforskyvning av spor.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet vil øke som følge av økt pålitelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen kan i noen tilfeller medføre at det må nøytraliseres ved større sporarbeider med liten lengdeutstrekning (<7 meter)

3.4 S - sikkerhet

Endringen medfører høyere sikkerhet gjennom mindre sannsynlighet for solslyng som følge av sideforskyvning av spor.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid eller kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen kan i noen tilfeller medføre at det må nøytraliseres ved større sporarbeider med liten lengdeutstrekning (<7 meter), noe som kan øke vedlikeholdskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Synergi Life sak nr. 550585, tiltaksnr. 3 - Avsporing av tog 5790 mellom Namsskogan og Majavatn

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsynprod.banenor.no%2Fsynprod%2Fcase%2F550585%2FTblAction%2F3&data=02%7C01%7C%7Cdc2dfbb7c6774133e12608d76115d143%7C6ee535f230644ac981d84ceb2ff790c6%7C0%7C1%7C637084618640208441&sdata=bwj%2BkFNx%2F6RgiuT29NlElHTMwmu0akMmfOI0wHIVwnU%3D&reserved=0

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales for å unngå at nøytralisering utelates flere steder med L<7 meter i samme kurve med liten innbyrdes avstand samtidig. Minimum avstand mellom partier foreslås økt til 120 meter for å sikre at det ikke oppstår påvirkning/lengdeforskyvning fra det nærliggende arbeidssted.

https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#N.C3.B8ytralisering_ved_st.C3.B8rre_arbeider, krav TRV:05024 oppdateres med til følgende tekst (nytt pkt.4):

TRV:05024

c) Ved sporarbeider der opptil 7 m av sporet berøres, er det ikke nødvendig med nøytralisering dersom:

1. skinnene ikke er kappet

2. sporets geometri etter arbeidene tilfredsstiller kravene gitt i avsnitt Sporets geometri, dvs. for:

  • tillatt avvik i sporvidde
  • tillatte avvik i vertikalgeometrien (ujevnheter i høyde og overhøyde,vindskjevheter med målebasis 2 m og 9 m)
  • tillatt pilhøydefeil

3. tillatt avvik i horisontal beliggenhet gitt i avsnitt Horisontal beliggenhet er innenfor Vedlikeholdsgrensen.

4. Det ikke er andre partier med lengde <7 meter nærmere enn 120 meter hvor sporarbeider er utført uten etterfølgende nøytralisering.


5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 11:48 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 15:03 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:57 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 20:45 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:53 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres