532 2021 Endringsartikkel 2305

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2305
Forslagsdato 08.04.2019
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Nytt krav
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 5 Utfesting og fastmerkenett
Avsnitt
Forslagstekst Jon Haugland har kommet med forslag til endringer i e-post 22.0818. E-post og Word-fil er lagt ved endringsforslaget.

Endringsforslaget må sees i sammenheng med forslag fra Tore Furru 16.05.18 #20167.

Referansedokumenter

SV_ Forslag til endringer i Teknisk regelverk.pdf
TR 532-5 - forslag til endringer (oppdatert).pdf

2 Systemdefinisjon

Geodetisk varig utfesting av linjen (GVUL) har som formål å definere og etablere sporets beliggenhet i et ytre referansesystem. Metoden baseres på at sporets teoretiske beliggenhet defineres som en matematisk koordinatbestemt linjeberegning.

Hittil har sporets faktiske beliggenhet bare blitt bestemt av én metode; polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett. Denne metoden forutsetter at det er etablert et geodetisk fastmerkenett langs sporet. Metoden kan benyttes til kontroll av sporets horisontale og vertikale beliggenhet.

Nå innføres en metode nummer to for å bestemme sporets faktiske beliggenhet; innmåling med satellittbasert måleteknikk støttet av posisjonsforbedrende data fra Statens kartverks permanente geodetiske stasjoner. Denne metoden forutsetter kort avstand (ca 20 km) mellom de permanente geodetiske stasjonene, gode mottaksforhold for satellittsignaler og repeterte måleserier. Metoden kan kun benyttes til kontroll av sporets horisontale beliggenhet.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Innmåling med satellittbasert måleteknikk forutsetter kort avstand (ca 20 km) mellom de permanente geodetiske stasjonene, gode mottaksforhold for satellittsignaler og repeterte måleserier, men når disse forutsetningene er oppfylt, er påliteligheten på målingene den samme som ved bruk av polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten for innmåling med satellittbasert måleteknikk er avhengig av terrengformasjoner og vegetasjon langsmed sporet, men fordi polar innmåling krever etablert et geodetisk fastmerkenett langs sporet, vil denne metoden allikevel ha god tilgjengelighet, fordi alternativet vil ofte være ikke å få målt inn sporet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Satellittbasert måleteknikk er støttet av posisjonsforbedrende data fra Statens kartverks permanente geodetiske stasjoner, så det krever ikke noe direkte vedlikehold.

3.4 S - sikkerhet

Innmåling av sporet med satellittbasert måleteknikk vil være et godt hjelpemiddel til å definere og etablere beliggenheten til et helsveist spor med korrekt nøytraltemperatur i et ytre referansesystem. Ved å ha kontroll på nøytraltemperaturen reduseres faren og sannsynligheten for solslyng betraktelig, dvs. økt sikkerhet.

Det vil ikke være umiddelbare farer ved at den satellittbaserte måleteknikken svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetiden på den satellittbaserte måleteknikken vil være i overskuelig fremtid.

Innføring av den satellittbaserte innmålingsteknikken vil føre til betydelig kapasitetsøkning når det gjelder utfesting av jernbanespor.

3.6 Ø - økonomi

Det er små livsløpskostnader med satellittbasert måleteknikk.

3.7 K - klima og miljø

Ingen innvirkning på klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.banenor.no/endringsforslag/forslag/vedlegg/445 https://trv.banenor.no/endringsforslag/forslag/vedlegg/446

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

I Teknisk avdeling/Geodesi har det vært arbeidet i lengre tid med å åpne for bruk av satellittbaserte måleteknikker ved kontroll av sporet som alternativ til VUL og fastmerkebasert GVUL. Det er begrensninger med satellittbasert måleteknikk i forhold til polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett, men det er en god, rimeligere og raskere måleteknikk enn fastmerkebasert GVUL. I forhold til VUL har satellittbasert GVUL de samme fordelene som fastmerkebasert GVUL.

Innmåling med satellittbasert måleteknikk støttet av posisjonsforbedrende data fra Statens kartverks permanente geodetiske stasjonerer er vedtatt innført i Bane NOR, og kapittelet om Utfesting og fastmerkenett i vedlikeholdsdelen av TRV for Overbygning må derfor oppdateres med denne nye teknologien og utstyret.

Endringsforslaget anbefales, og endringene er i all hovedsak i kapittel 3 Geodetisk varig utfesting av linjen, avsnitt 3.1 (læreboktekst), og avsnitt 3.4:

- tidligere punkt a) "Når fastmerkenes fysiske tilstand og den geodetiske kvaliteten i det geodetiske fastmerkenettet er kontrollert og eventuelt nødvendige tiltak er gjennomført, kan sporets er-beliggenhet registreres" er fjernet

- ny læreboktekst under tabell 1

- nytt punkt f)

- mindre tekstlige tilpasninger i de andre punktene

4.1 Geodetisk varig utfesting av linjen

4.1.1 Generelt

Geodetisk varig utfesting av linjen (GVUL) har som formål å definere og etablere sporets beliggenhet i et ytre referansesystem. Metoden baseres på at sporets beliggenhet defineres som en matematisk koordinatbestemt linjeberegning.

Sporets faktiske beliggenhet bestemmes med én av to metoder, - polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett eller innmåling med satellittbasert måleteknikk støttet av posisjonsforbedrende data fra Statens kartverks permanente geodetiske stasjoner.

Førstnevnte metode forutsetter at det er etablert et geodetisk fastmerkenett langs sporet. Metoden kan benyttes til kontroll av sporets horisontale og vertikale beliggenhet.

Sistnevnte metode forutsetter kort avstand (ca 20 km) mellom de permanente geodetiske stasjonene, gode mottaksforhold for satellittsignaler og repeterte måleserier. Metoden kan kun benyttes til kontroll av sporets horisontale beliggenhet.


▶ a) Sporets er-beliggenhet skal kontrolleres i forhold til skal-beliggenhet. For store avvik mellom disse tilsier at sporet har forskjøvet seg og at det kan ha oppstått spenninger i sporet.

4.1.2 Kontrollhyppighet

Hyppigheten av kontroll av sporets beliggenhet er beskrevet i Generiske arbeidsrutiner.

4.1.3 Kontroll av geodetisk fastmerkenett

TRV:04240

a) Før kontroll av sporets er-beliggenhet foretas ved GVUL basert på innmåling fra et geodetisk fastmerkenett, skal også fastmerkenes fysiske tilstand og den geodetiske kvaliteten kontrolleres.

For fastmerker plassert i løsmasser / setningsømfintlig grunn, er denne registreringen svært avgjørende for GVUL-systemets kvalitet.

Kontroll av geodetisk fastmerkenett er beskrevet i Geodetisk fastmerkenett.

4.1.4 Kontroll av sporets beliggenhet

Kontrollen har til hensikt å detaljovervåke sporets er-beliggenhet ved hensiktsmessige intervaller eller når det ellers vil være behov for dette.

TRV:04242

a) Sporet skal måles inn med polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett eller med satellittbasert måleteknikk støttet av posisjonsforbedrende data fra Statens kartverks permanente geodetiske stasjoner. TRV:04244

b) Alle karakteristiske trasépunkter, stokkskinneskjøter og bakkanter i sporveksler/kryssveksler/sporkryss skal måles inn.

TRV:04245

c) Ved innmålingen skal det benyttes metode/utstyr som gjør det mulig å koordinatbestemme

  • spormidt i grunnriss
  • laveste skinnestreng i høyde (kun GVUL basert på polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett).

TRV:04246

d) Innmåling fra geodetisk fastmerkenett skal tilfredsstille krav til geodetisk kvalitet angitt i Tabell 1.

Tabell 1: Krav til geodetisk kvalitet ved kontroll av sporets beliggenhet fra fastmerkenett
Kvalitetsklasse p (ppm) k (mm)
K0 0 3
K1-K5 0 5
Den totale geodetiske kvaliteten ved innmåling av spor fra fastmerkenett består av to elementer; fastmerkenettets kvalitet Geodetisk kvalitet, Tabell 6 og Tabell 7, og sporinnmålingens kvalitet Tabell 2. Dette medfører at den totale geodetiske kvaliteten (horisontalt) er om lag det dobbelte av det som er angitt i Tabell 2

TRV:04246

e) Innmåling med satellittbasert posisjonsbestemmelse skal tilfredsstille krav til geodetisk kvalitet angitt i Tabell 2. (Se forøvrig Geodetisk kvalitet)

TRV:04243

f) Sporet skal måles inn for ca. hver 10. meter. Tabell 2.

Tabell 2: Krav til geodetisk kvalitet ved kontroll av sporets beliggenhet med satellittbasert måleteknikk
Kvalitetsklasse p (ppm) k (mm)
K1-K5 0 10

TRV:04247

g) Sporets er-beliggenhet skal sammenliknes med skal-beliggenhet. Dersom avvik overstiger krav i Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering skal det foretas sporjustering.

4.1.5 Rapportering

TRV:04248

a) Etter eventuell justering av sporets beliggenhet skal sporets nye er-beliggenhet registreres iht. Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett.

TRV:04249

b) Også kontroller som ikke resulterer i sporjustering skal registreres iht. Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett.

TRV:04250

c) Samtlige målinger/kontroller av sporets er-beliggenhet skal arkiveres i Teknisk arkiv for å kunne vurdere sporets beliggenhet over tid.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 13:47 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 16:39 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:33 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 12:36 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 08:53 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!