532 2021 Endringsartikkel 2742

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2742
Forslagsdato 22.09.2020
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 13 Sporjustering og stabilisering
Avsnitt 3.2.2 Toleranser
Forslagstekst Overført tiltak fra synergisak 557506:

Tiltakstekst: Høydefeil i høyre skinne passerte tiltaksgrensen før vårmålingen i 2019 og skulle ha vært utbedret før avsporingstidspunktet iht. krav i TRV. Feilen passerte likeledes vedlikeholdsgrensen i begge skinner i løpet av 2017, noe som skulle tilsi oppfølging og utbedring før feilen passerte tiltaksgrensen. Eksisterende krav i TRV bør likevel kontrolleres mot andre forvaltninger og eksisterende standarder for å kontrollere samsvar da kravene har vært uendret i mange år. Det sendes inn et endringsforslag til TRV om dette. Et ev. tiltak vil da komme som en endring til TRV i følge styringssystem for dette.

Referansedokumenter EN 13848-5 - Railway application - Track - Track geometry quality - Part 5 Geometry quality levels

2 Systemdefinisjon

Grenseverdier for sporgeometriske feil skal sikre at nødvendig vedlikehold blir utført for å ivareta sporets geometriske kvalitet og sikre at feil blir korrigert før de vokser til en størrelse som kan medføre fare for avsporing.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet gjennom krav til raskere utbedring og kontroll ved sammenfallende feil.

3.2 A - tilgjengelighet

Redusert tiltaksgrense for høydefeil i K4, samt krav til raskere utbedring og kontroll ved sammenfallende feil, vil redusere sannsynlighet for at feil kan vokse til størrelse som vil medføre redusert hastighet eller stans i trafikken.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Redusert tiltaksgrense for høydefeil i K4, samt krav til raskere utbedring og kontroll ved sammenfallende feil, vil redusere sannsynlighet for at feil kan vokse til sikkerhetskritisk nivå.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid eller kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen kan medføre at vedlikehold i noen tilfeller må utføres tidligere, og slik sett øke kostnader marginalt, men levetidskostnader for sporet kan forventes å bli lavere.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

  • EN 13848-5 - Railway application - Track - Track geometry quality - Part 5 Geometry quality levels

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

EN- 13848-5 inneholder IAL- verdier (Immediate Action Limit) som samsvarer med «umiddelbar» grenseverdier i Bane NOR Teknisk regelverk. NS-EN 13848-5 inneholder også «Alert limits» og «Intervention limits» som tilsvarer hhv. «vedlikeholdsgrense» og «tiltaksgrense» i Bane NOR Teknisk regelverk. Også her samsvarer våre grenseverdier med verdiene i EN-standarden. For høydefeil ligger imidlertid tiltaksgrensen i Teknisk regelverk (21 mm) i øverste del av intervallet som angis i EN 13848-5 (17-21 mm) for hastighet opp til 80 km/h. Vi finner det ikke hensiktsmessig å innføre strengere krav til sporgeometriske feil enn det standarden EN 13848-5 angir. Vi ønsker derfor ikke å endre våre «umiddelbar» grenseverdier i Teknisk regelverk.

For kvalitetsklasse K4 (45-75 km/h) vil vi redusere «tiltaksgrense» for høydefeil fra 21mm til 19 mm. Dette vil gi større margin fra «tiltaksgrense» til «umiddelbar grense» (28 mm).

Teknisk regelverk inneholder også krav til oppfølging og utbedring av sporgeometriske feil. Kravene skal sikre at feil ikke kan vokse til en størrelse som kan medføre fare for avsporing. For feil som overskrider tiltaksgrense er kravet at feil skal utbedres snarest og senest innen neste sporgeometrimåling, som utføres fra 2-6 ganger pr. år avhengig av hastighet. Begrepet «snarest» kan tolkes forskjellig. Vi vil presisere dette i Teknisk regelverk og angi føringer for raskere utbedring der det er forhold som kan akselerere feil og/eller redusere sikkerhet mot avsporing.

Følgende endring anbefales i tabell 7 i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#Toleranser_2:

Tiltaksgrense for K4 reduseres fra 21 mm til 19 mm.

Følgende anbefales tilføyd i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#Justering:

Eksisterende krav:

TRV:05047

▶ a) På steder hvor vindskjevheten overstiger umiddelbargrenser i Tabell 9 eller Tabell 10, skal utbedring foretas umiddelbart

Nytt krav:

TRV:05047

▶ a) På steder hvor vindskjevhet eller høydefeil overstiger umiddelbargrenser i Tabell 7, 9 eller 10, skal utbedring foretas umiddelbart

Eksisterende krav:

TRV:05052

a) Ved overskridelse av tiltaksgrensene skal feilen utbedres snarest, senest før neste måling.

Nytt krav:

TRV:05052

a) Ved overskridelse av tiltaksgrensene skal feilen utbedres snarest, senest før neste måling.

Med snarest menes at utbedring skal gjennomføres ved første anledning ut fra praktiske og økonomiske vurderinger. Følgende forhold kan akselerere feilutvikling og/eller redusere marginer mot avsporing og skal medføre økt prioritet for rask utbedring av feil. Feilen skal da overvåkes med manuelle målinger inntil den er utbedret.

  • Dårlige grunnforhold / dreneringsforhold
  • Dårlig ballastkvalitet
  • Andre sporgeometriske feil, slik som sporviddefeil, sidefeil og andre høydefeil i umiddelbar nærhet
  • Store sår eller utvalsinger i skinnehodet

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 13:56 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 16:45 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:34 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 12:41 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 08:53 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!