532 2021 Endringsartikkel 3117

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3117
Forslagsdato 01.10.2021
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Nytt krav
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 11 Sporveksler
Avsnitt 2.2.1 Tunge og stokkskinne
Forslagstekst Lengdebevegelse av tungen i forhold til stokkskinnen i sporveksler har ført til at driv- og kontrollstenger kommer i gal stilling i rådegraven og skaper "signalfeil" som igjen forstyrrer toggangen, kfr. vedlegg. Med bakgrunn i dette foreslås det å legge inn et nytt krav f) til maksimal forskyvning av tungen i forhold til kjørnemerket på stokkskinnen under vedlikeholdskravene i avsnitt 2.2.1. Dagens punkt f) endres til g). Dette gjelder for sentralstilte sporveksler med rådegrav.

Forslag til tekst i punkt f): I sentralstilte sporveksler med rådegrav bør avstanden mellom tungespiss og kjørnemerket ikke avvike mer enn +/- 15 mm og skal ikke avvike mer enn +/- 20 mm.

Referansedokumenter

20210420 Notat Sporvekselkontroll Bane NOR (004).pdf

2 Systemdefinisjon

En sporveksel er en sporkonstruksjon som gjør det mulig å kjøre jernbanekjøretøy fra et spor over i et annet. I eldre sentralstilte sporveksler er det en rådegrav hvor drivstenger og kontrollstenger fra drivmaskinen skyver/legger over tungene og kontrollerer at tungene har kommet i rett posisjon i forhold til stokkskinnen. Hvis det blir en lengdeveis forskyvning mellom tunge og stokkskinne, kan avstanden mellom driv- og kontrollstengene påvirkes. Det vil kunne føre til at driv- og kontrollstengene kommer i konflikt med hverandre eller rådegravssvillene. I det første tilfellet vil sporfeltet bli kortsluttet, og i det andre tilfellet kan omlegging av sporvekselen bli forhindret. Begge situasjonene vil påvirke regulariteten. For å hindre funksjonssvikt i sporvekselen må det settes toleransegrenser for hvor mye tunge og stokkskinne kan bevege seg lengdeveis i forhold til hverandre.

3 Vurdering av endringen

Kravet er nødvendig for å hindre at driv- og kontrollstengene i sentralstilte sporveksler kommer i berøring med hverandre eller rådegravsvillene, og dermed sikre sporvekselens funksjon.

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten til sporvekselen vil øke, fordi det innføres et nytt krav om maksimal forskyvning mellom tunge og stokkskinne og som dermed vil hindre berøring mellom driv- og kontrollstenger, eller mellom driv- og kontrollstenger og rådegravsvillene.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten til sporvekselen vil øke, fordi opphavet til en feilkilde reduseres.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdet vil øke, fordi det må innføres en kontroll av at posisjonen mellom tunge og stokkskinne ikke avviker mer en hva toleransegrensene tilsier.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerheten påvirkes ikke.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetiden for driv- og kontrollstenger i sporvekselen vil muligens øke marginalt.

Kapasiteten vil påvirkes positivt, i og med økt punktlighet.

3.6 Ø - økonomi

Livsløpskostnadene for drivmaskin med driv- og kontrollstenger vil blir de samme eller reduseres marginalt, fordi behovet for utskifting kan minskes.

3.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.banenor.no/endringsforslag/forslag/vedlegg/618 20.04.21 Notat "Nye generiske arbeidsrutiner Sporveksler, kontroll av lengdebevegelse av tunger." John Våge

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med at et nytt punkt f) legges inn i Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/2.2.1 Tunge og stokkskinne:

f) I sentralstilte sporveksler med rådegrav bør avstanden mellom tungespiss og kjørnemerket ikke avvike mer enn +/- 15 mm og skal ikke avvike mer enn +/- 20 mm.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok. --Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2022 kl. 14:03 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 09:43 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 13:16 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 12:05 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 18:56 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 12:25 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!