532 2022 Endringsartikkel 2937

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2937
Forslagsdato 17.02.2021
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt 3. Sporets geometri
Forslagstekst Kvalitetsklasser og toleranser for sporgeometriske feil bør harmoniseres med EN 13848-5
Referansedokumenter EN 13848-5 Railway applications - Track geometry quality - Part 5 Track geometry quality levels

2 Systemdefinisjon

Dette kapittelet setter krav/toleranser til størrelse av sporgeometriske feil, avvik i sporets posisjon og sporets geometriske kvalitet. Grenseverdier er avhengig av hastighet hvor sporet deles inn i kvalitetsklasser med ulike hastighetsintervaller.

Kapittelet Sporjustering og stabilisering foreslås delt i to hvor den ene delen omhandler sporets geometri, beliggenhet og kvalitet.

I dette kapittelet foreslår vi en full harmonisering av sporgeometriske krav i TRV med standarden EN 13848-5 (Railway applications-Track Geometry Quality-Part 5 Geometric quality levels).

Dagens kvalitetsklasser stammer fra (og er uendret siden) 1980 – tallet hvor høyeste hastighet var 130 km/h med unntak av noen få strekninger som etter hvert ble prosjektert med høyeste hastighet 160 km/h.

I dag er høyeste hastighet 210 km/h og flere strekninger er/blir prosjektert til en hastighet på 250 km/h. I dagens regler skal den «høyeste» kvalitetsklassen dekke alle hastigheter over 145 km/h. Det vil si at de samme sporgeometriske krav vil gjelde for 250 km/h som for 145 km/h. Dette spennet på over 100 km/h bør deles opp i flere kvalitetsklasser. Det er da naturlig å benytte samme inndeling som EN 13848-5.

3 Vurdering av endringen

Både standarden EN 13848-5 og våre eksisterende sporgeometriske krav er basert på mange ti-års utvikling og erfaringer hvor UIC og ORE/ERRI har vært viktige premissgivere. Våre eksisterende sporgeometriske krav har derfor stor grad av samsvar med EN 13848-5. Endringene vil derfor medføre ingen eller små endringer av sporgeometriske krav. Men, siden inndeling av hastighetsintervaller er forskjellig vil det for noen hastigheter bli litt «strengere» krav, mens det for andre hastighetsintervaller blir litt «mildere» krav. Når det gjelder sikkerhetskrav (umiddelbar grenser), så er våre eksisterende grenseverdier allerede i helt henhold til EN 13848-5, siden disse også er krav som inngår i TSI Infrastruktur.

3.1 R - pålitelighet

Vedlikeholdsgrenser og tiltaksgrenser blir liggende omtrent på dagens nivå for hastigheter opp til 200 km/h. Nye kvalitetsklasser iht EN 13848-5 vil sikre bedre pålitelighet for høyere hastigheter.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet direkte.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet direkte, men spor med hastighet over 200-230 km/h får litt strengere vedlikeholdsgrenser og tiltaksgrenser.

3.4 S - sikkerhet

Umiddelbargrenser er i dag i henhold til TSI Infrastruktur og dermed EN 13848-5. Endringen har derfor ingen betydning for sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Økt krav til kvalitet for hastigheter over 200-230 km/h vil kunne medføre lengre levetid for sporkomponenter i spor med disse hastigheter.

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen.

3.6 Ø - økonomi

For hastigheter over 200-230 km/h kan endringen medføre økt behov for sporjustering. Men lengre forventet levetid vil trolig redusere livsløpskostnader for sporkonstruksjonen.

3.7 K - klima og miljø

Hverken klima eller miljø påvirkes av denne endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

EN 13848-5 Railway applications - Track geometry quality - Part 5 Track geometry quality levels

3.9 Høringskommentarer

Forslaget er sendt på høring til Baneområder, fagavdelinger Asset management og Overbygning i Teknikk, samt avdeling for BIM og Geomatikk i Utbygging.

Det er mottatt kommentarer fra:

  • Asset Management/Tilstandskontroll (kommentarer til evt. behov for tilpasning av inspeksjonsfrekvenser - ikke til endringene direkte)
  • BIM/Geomatikk i Utbygging (kommentarer er innarbeidet i forslaget)

Epost_Jon_Haugland.pdf

Harmonisering.rev.01_-_JHA.pdf

Teknisk_regelverk-Overbygning-Vedlikehold-Sporgeometri_H%C3%98RING_-_JHA.pdf

Epost_Janicke_Oskarsen.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

Det anbefales å innføre nye kvalitetsklasser i henhold til standarden EN 13848-5 (Railway applications-Track Geometry Quality-Part 5 Geometric quality levels) Dette innebærer en endring av inndeling av kvalitetsklasser med litt andre hastighetsintervaller enn dagens kvalitetsklasser. Vi foreslår å kalle de nye kvalitetsklassene Q0 til Q5 i stedet for K0 til K5 for å skille klart mellom gamle og nye klasser.

Nye kvalitetsklasser:

Kvalitetsklasse Hastighet (km/h)
Q0 230 < V ≤ 300
Q1 160 < V ≤ 230
Q2 120 < V ≤ 160
Q3 80 < V ≤ 120
Q4 40 < V ≤ 80
Q5 V ≤ 40

Eksisterende kvalitetsklasser:

Tabell: Kvalitetsklasser
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h)
K0 145 -
K1 125 - 140
K2 105 - 120
K3 75 - 100
K4 45 - 70
K5 - 40

Endringer anbefales gjennomført med tekst som vist i dokumentet: Sporets_geometri%2C_beliggenhet_og_kvalitet_%E2%80%93_Teknisk_regelverk.pdf


Det er også andre deler av Teknisk regelverk hvor krav er differensiert etter kvalitetsklasser, bl.a. vedlikeholdskrav til sporveksler. Det er derfor behov for å gjøre tilpasninger her også. Hvordan disse tilpasningene i alle deler av Teknisk regelverk/Overbygning utføres er vist i dokumentet: Harmonisering.rev.01.pdf

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. feb. 2022 kl. 14:35 (CET)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 16:18 (CET) OK--Jse (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 23:46 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 4. feb. 2022 kl. 08:09 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 18:12 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 21:05 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!