532 2022 Endringsartikkel 3043

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3043
Forslagsdato 20.07.2021
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt
Forslagstekst SHT rapport etter avsporing på Bergensbanen kommer med tilrådning om å tydeliggjøre og sikre korrekt forståelse av krav til temperaturer i forbindelse med arbeid i sporet.

Krav til temperaturgrenser og sikring mot solslyng er i dag delt mellom flere ulike deler av Teknisk regelverk. For å sikre at kravene blir lett tilgjengelig, bør struktur i Teknisk regelverk for krav relatert til temperaturer og sikring mot solslyng gjennomgås.

Referansedokumenter

202105524-3 2021-07 Flå 4220872_1_1.PDF

2 Systemdefinisjon

Dette kapittel stiller krav i form av temperaturgrenser, hastighet, skinnelengder, kontroll og andre tiltak for å sikre tilstrekkelig stabilitet i sporet under, og etter vedlikeholdsarbeider for å hindre solslyng.

Den viktigste bakgrunn for endringene i dette kapittelet er sikkerhetstilrådning etter avsporing på Bergensbanen ved Gulsvik i juni 2020 hvor årsak var solslyng (Sikkerhetstilråding Bane nr. 2021/16T). I sikkerhetstilrådningen står det: «Ifølge Bane NOR SF sitt regelverk skal ikke denne type aktivitet utføres dersom skinnetemperaturen er over 30 °C. De involverte oppfattet temperaturkravet til kun å gjelde når de faktisk utførte arbeidet, uten å ta hensyn til forventet dagtemperatur. Statens havarikommisjon tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF tydeliggjøre og sikre korrekt forståelse av temperaturkravet i teknisk regelverk.»

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Bedre lesbarhet og tydeliggjøring av krav vil bidra til økt sporstabilitet under og etter sporarbeider og dermed øke pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Bedre lesbarhet og tydeliggjøring av krav vil bidra til økt sporstabilitet under og etter sporarbeider og dermed øke tilgjengeligheten.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke direkte, men kravendring medfører bedre lesbarhet og tydeliggjøring av krav som stilles til vedlikeholdsarbeider som kan påvirke sporets stabilitet.

3.4 S - sikkerhet

Bedre lesbarhet og tydeliggjøring av krav vil bidra til økt sporstabilitet under og etter sporarbeider og dermed øke sikkerheten.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid påvirkes ikke av denne endringen

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

3.6 Ø - økonomi

Livsløpskostnader påvirkes ikke av endringene.

3.7 K - klima og miljø

Klima eller miljø påvirkes ikke av endringene.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Endringene er sendt på høring til Baneområdene og avdelingene Asset Management og Overbygning i Teknikk.

Det er ikke mottatt kommentarer til disse endringene.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens kapittel https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering foreslås delt i to nye kapitler:

  • Vedlikeholdsarbeider i helsveist spor
  • Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet

Denne endringsartikkelen omhandler Vedlikeholdsarbeider i helsveist spor. I dette kapittelet foreslår vi følgende endringer:

  • Tilføyd lenker til definisjoner for begreper som brukes i kapittelet
  • Tilføyd definisjon av et helsveist spor med hensyn til skinnelengder
  • Presisering av at krav til sikring mot solslyng også gjelder ved forventede skinnetemperaturer over +30 gr.C. Dette for å unngå misforståelser om at kravet kun gjelder når skinnetemperatur faktisk er over + 30 gr.C
  • Krav til sikring av mot solslyng er flyttet fra Overbygning/Bygging til dette kapittel for å samle relevante krav som gjelder ved vedlikeholdsarbeider i helsveist spor
  • Tilføyd krav om at start og stopp av sporjustering eller ballastrensing skal ligge utenfor overgangskurver
  • Noen justeringer av kravformuleringer for å bedre lesbarheten

Endringen anbefales med tekst som vist i vedlagte dokument Vedlikeholdsarbeider_i_helsveist_spor_%E2%80%93_Teknisk_regelverk.pdf

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. feb. 2022 kl. 14:37 (CET)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 09:09 (CET) ok --Nerbre (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 16:08 (CET) OK--Jse (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 23:47 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 18:14 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 21:06 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!