532 2022 Endringsartikkel 3108

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3108
Forslagsdato 21.09.2021
Forslagsstiller Elin Staurem
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Ballast
Avsnitt 4 Rutiner for håndtering av ballastavfall
Forslagstekst I avsnitt "Rutiner for håndtering av ballastavfall" er det i krav TRV:04462 referert til STY-601182 "Håndtering av ballastavfall". Denne prosedyren er imidlertid utgått og ikke erstattet.

Forslag om at krav i gammel prosedyre utover lovkrav blir tilføyd i Teknisk regelverk.

Referansedokumenter

STY-601182_007_002 BAllastavfall - - fjernes og omgjøres om til leverandørkrav el spesifikasjon.pdf

2 Systemdefinisjon

Regelendringen gjelder krav til håndtering av ballastavfall etter at ballastavfallet er tatt ut av ballastlaget. Ballastavfall består derfra av bla. knust pukk, ballastpukk, grus og masser fra forsterkningslaget, nedbrutt organisk avfall og masser utenfra sporet som har havnet i sporet. Det kan også være innslag av rustpartikler, metallspon, små sporkomponenter og oppløste kjemiske forbindelser.

Ballastlaget skal overføre kreftene (horisontale og vertikale) fra svillene til underbygningen og gi sideforskyvningsmotstand på svillene. Ballastlagets funksjon forblir uendret av denne regelendringen.

Håndtering av ballastavfall endres av denne regelendringen. Det blir klarer hvordan ballastavfallet kan disponeres, om det kreves tiltaksplan eller ikke, og hva som kreves for gjenbruk av ballastavfall som ballastpukk. Det blir også spesifisert at kravet gjelder alt uttak av ballastavfall, ikke bare ballastavfall fra ballastrenseprosessen.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke påliteligheten til ballasten' Endringen vil gjøre reglene klarer ved håndtering av ballastavfall, på den måten økes påliteligheten til prosessen ved håndtering av ballast. Reglene opprettholdes av myndighetskrav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter.

For at reglene skal oppfylles må nøkkelpersoner i prosjekt og på anlegg kjenne til reglene, og gjøre tiltak i forkant og etterkant av uttak av ballastavfall for å tilfredsstille reglene.

Håndtering av ballastavfall svikter dersom: - Nøkkelpersoner kjenner til reglene, men velger å ikke følge reglene - Nøkkelpersoner ikke kjenner til reglene - Forurensingsgraden til ballastavfallet settes til gal verdig på bakgrunn av feil ved prøvetaking. Kan skyldes manglende omfang, kompetanse, personell og tid. - Ballastavfallet lagres utilstrekkelig før behandling. - Ballastavfallet gjenbrukes uten miljøfaglig risikovurdering

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholbarhet

3.4 S - sikkerhet

Endringer påvirker ikke sikkerheten

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen vil ikke endre levetid og kapasitet

3.6 Ø - økonomi

Endringer vil redusere omfanget av arbeid og prøvetaking før uttak av ballastavfall da det spesifiseres at det ikke er påkrevd tiltaksplan om man kun arbeider i ballastlaget. Endringer gjør man åpner også opp for at ballastavfallet kan i enkelte tilfeller videreselges slik at kostnader med et tiltak i reduseres. Ut over dette vil ikke endringene påvirke økonomien

3.7 K - klima og miljø

Endringen vil ikke endre klimatiske forhold

Endringen vil redusere miljøbelastningen ved at mindre forurensede masser legges igjen ved sporet.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se sak 202001115 i saksrom.

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

STY-601182 er utgått, men noe av innholdet overføres til Teknisk regelverk som kravendring av eksisterende krav.

Det er gitt avklaring fra Miljødirektoratet at ballastavfall skal klassifiseres som næringsavfall etter forurensningslovens kapittel 5 og skal disponeres iht. §32 i samme lov. Og at gjenbruk i tiltaksområdet krever en miljøfaglig risikovurdering. Se sak 202001115 i saksrom.

Krav til avhending, behandling, prøvetaking, videresalg, lagring mm. er derfor regulert av forurensingsloven, forurensningsforskriften og avfallsforskriften. Det er derfor ikke nødvendig å angi de samme kravene i Teknisk regelverk. Dog må kravet i Trv gi noen forklarende føringer (i grå forklaringsboks) og krav til gjenbruk av ballastavfall ved sporet eller som ballastpukk.

Forslaget endrer tekst i TRV:04461 og stryker TRV:04462.

Forslaget anbefales med følgende tekst:

4.1 Rutiner for håndtering av ballastavfall

TRV:04461

Ballastavfall er alle masser som er tatt ut fra ballastlaget og defineres som næringsavfall etter forurensningslovens kapittel 5 og disponeres iht. §32. Gjenbruk i tiltaksområdet tillates kun dersom det utføres en miljøfaglig risikovurdering av videre forurensning. Ballastavfall kan gjenbrukes som ballast dersom den tilfredsstiller krav til ny ballast, gitt i Teknisk spesifikasjon. Ballastavfall skal aldri legges igjen som ballastutvidelse eller ned i linjegrøfta.

  • Ballastavfall kan kun deponeres iht. forurensningsgrad, gjenbrukes som fyllmasse i tiltaksområdet iht. forurensningsgrad eller selges videre etter hensiktsmessig rensing.
  • Ballastavfall skal analyseres og sammenlignes med TA-2553/2009 og normverdiene til Arsen, tungmetaller og PAH i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1, i tillegg til olje. Ved vurdering av forurensningsgrad av massene skal det tas utgangspunkt i konsentrasjonene i fraksjonen mindre enn 4 mm. Dersom ikke dette ikke lar seg sortere ut av ballastavfallet, må alt avfallet anses som forurenset.
  • Graving og eventuelt uttak av ballastmasser, som kun skjer i ballastlaget, regnes ikke som et terrenginngrep etter forurensningsforskriften kap. 2 og utløser dermed ikke krav om opprettelse og saksbehandling av tiltaksplan for forurenset grunn.
  • Mellomlagring av ballastavfall skal gjennomføres i henhold til miljøfaglig risikovurdering ut ifra forurensingslovens §7 og §28, og kan være søknadspliktig hos statsforvalteren.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2022 kl. 14:05 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 10:01 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 13:24 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 09:09 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 19:02 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 23:14 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!