532 2022 Endringsartikkel 3349

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3349
Forslagsdato 11.07.2022
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Nytt krav
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 9 Skjøter
Avsnitt 2.2 Mekanisk skade på skjøten
Forslagstekst Fg. banesjef Erik Magnus Einarsen på på Sørlandsbanen Vest har kommet med forslag om å sette en nedre grense for krypstrømveien over en isolert skjøt, dvs. en minste avstand avstanden mellom skinneendene når det danner seg utvalsinger (nebb) i skinnehodet, før de skal slipes bort. Selv om det står i TRV at nebb skal slipes bort, blir det ofte ikke gjort noe med utvalsingene, før de skaper elektrisk forbindelse over skjøten og dermed forsinkelser i trafikken. Spesielt kan dette være et problem om sommeren. Det er i utgangspunktet ikke kontakt over isoskjøten, men pga. varmeutvidelse i stålet i løpet av dagen, så blir det elektrisk forbindelse og belagt spor. Innen mannskapene har kommet ut for å rette feilen, kan den være forsvunnet, fordi temperaturen har sunket, stålet har trukket seg sammen, og den elektriske forbindelsen er brutt.

Einarsen foreslår at det settes inn en grense på halvparten av minimum krypstrømvei som er 6 mm, dvs. en nedre grense på 3 mm i vedlikeholdsregelverket for Overbygning i kapitlet om Skjøter.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Isolerte skinneskjøter brukes for å dele inn sporet i sporfelt for signalsystemet og for å skille mellom seksjoner i returledningen av kjørestrømmen. Hvis det blir utvalsinger i skinnehodet (nebbdannelser) som gir kontakt fra den ene skinnen til den andre over isolasjonsmaterialet i den isolerte skjøten, blir det overslag og sporfelt belagt uten at det er tog på sporfeltet. Det må ikke være metallisk forbindelse over en isolert skjøt for at de skal fungere som forutsatt.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Ved å sette et krav til å slipe bort nebbdannelser hvis krypstrømveien, dvs. avstanden mellom skinnene, blir 3 mm eller mindre, vil sikre at den isolerte skjøten fungerer som den skal. Sannsynligheten for at det skal bli metallisk forbindelse over skjøten vil reduseres, og påliteligheten til den isolerte skjøten vil øke.

3.2 A - tilgjengelighet

Tiden hvor den isolerte skjøten vil fungere som påkrevd, vil øke.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ettersyn av den isolerte skjøten vil ikke øke, fordi dagens kontrollintervall på 12 måneder ikke behøver å endres. Det vil imidlertid bli en nedre toleransegrense som de nå skal kontrollere krypstrømveien mot. I og med at toleransegrensen er satt til halvparten av kravet til minste krypstrømvei, 3 mm, skal det være relativt greit å vurdere dette visuelt eller ved bruk av tommestokk.

3.4 S - sikkerhet

Ingen endringer i sikkerhet. Hvis den isolerte skjøten svikter pga. nebbdannelser og metallisk kontakt over skjøten, gir det saktekjøring og dårligere regularitet.

Indirekte kan det sies at sikkerheten øker, fordi antall avvik i fremføringen av togene reduseres.

3.5 L - levetid og kapasitet

Liten eller ingen innvirkning på levetid for den isolerte skjøten.

Kapasiteten vil øke, fordi saktekjøringer unngås, og punktligheten øker.

3.6 Ø - økonomi

Liten eller ingen innvirkning på den isolerte skjøtens livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Ingen innvirkning for klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget vil øke pålitelighet og tilgjengelighet for de isolerte skjøtene. Dette vil igjen forbedre regulariteten når man unngår unødvendige belagte sporfelt.

Den foreslåtte nedre toleransegrensen på 3 mm skal være relativt lett å vurdere visuelt eller kontrollere med en tommestokk. Denne toleransegrensen vil også sikre at det utføres tiltak, før utvalsingene fører til overslag, saktekjøringer og forsinkelser.

Forslaget anbefales ved at det innføres et nytt krav i avsnitt 2.2 Mekanisk skade på skjøten:

TRV:XXXXX c) Hvis avstanden mellom utvalsinger i skinnehodene (nebbdannelser) over isolasjonsmaterialet blir 3 mm eller mindre, skal nebbdannelsene slipes bort snarest, dvs. ved første anledning ut fra praktiske forhold, senest innen 1 år.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 10:18 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 10:38 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 15:09 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 21:57 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 17:29 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 07:37 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!