Kontaktledning/Prosjektering/Kontaktledningsbrytere

< Kontaktledning‎ | Prosjektering(Omdirigert fra 540/16)


OBS: Dette kapittelet er utgått.

1 Hensikt og omfang

Kontaktledningsbryter er en skillebryter eller lastskillebryter som benyttes til å seksjonere eller koble ut deler av kontaktledningsanlegget ved arbeid på eller nær kontaktledningsanlegget. Kontaktledningsbryteren kan også være påmontert jordkniv som jorder den delen av kontaktledningsanlegget som er koblet ut.

2 Plassering av kontaktledningsbrytere

Kontaktledningsbrytere skal benyttes ved alle tilkoblinger til kontaktledningsanlegget. Tilkoblinger til kontaktledningsanlegget er det ved:

 • matestasjoner
 • koblingshus
 • sonegrensebrytere
 • togvarmetransformatorer
 • reservestrømstransformatorer

I tillegg skal det benyttes kontaktledningsbrytere hvor forbigangs-, forsterknings- og fjernledninger kobles til kontaktledningen, samt der det er hensiktsmessig å ha mulighet til å seksjonere kontaktledningsanlegget.

Kontaktledningsbrytere kan utføres håndbetjent eller fjernstyrte med manøvermaskin. Kontaktledningsbrytere utføres kun håndbetjent

 • på sidespor hvor kontaktledningsanlegget normalt er utkoblet.
 • på laste- og lossespor
 • på spor hvor rullende materiell hensettes
 • ved reservestrømstransformatorer
 • ved togvarmeanlegg

Fjernstyrte kontaktledningsbrytere skal benyttes ved seksjonering av kontaktledningsanlegget i hovedspor og på større stasjonsområder. Kontaktledningsbrytere som benyttes til å seksjonere kontaktledningsanlegget i hovedspor bør være lastskillebrytere. Normalt plasseres kontaktledningsbrytere i kontaktledningsmast eller brytermast. På steder der det er hensiktsmessig kan kontaktledningsbrytere også plasseres i egen kiosk. Kravene til bygning/kiosk til kontaktledningsbrytere er de samme som for sonegrensebryteranlegg Banestrømforsyning/Prosjektering/Sonegrensebryter.

2.1 Jordingsbryter

På kontaktledningsbryteren kan det også være montert jordkniv. Bryteren kalles da en jordingsbryter. Jordingsbryter brukes ved lastespor og lokomotivstaller og tilsvarende hvor det er behov for å arbeide i nærhet av kontaktledningsanlegget.

Figur 1: Jordingsbryter ved lastespor

For lokstaller der kontaktledningsanlegget er trukket inn i hallen skal det anordnes en beskyttelsesseksjon foran stallen som vist på Figur 2.


Figur 2: Kontaktledningsanlegg ved lokomotivstaller der kontaktledningsanlegget er trukket inn i hallen


3 Tekniske krav

Isolasjonsnivå for kontaktledningsbrytere skal være i henhold til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse.

 • Enfase skillebryter med ev. jordslutter
Størrelse: 850A
Driftsfrekvens: 16 ⅔ / 50 Hz
Høyeste driftsspenning: 36 kV fase-fase
Max. kortslutningsstrøm: 20 kA
Isolatorer: Krav gitt i Kontaktledning/Prosjektering/Isolatorer
Normer: [EN 50152-1]
 • eller lastskillebryter
Bryterevne: 1250 A
Driftsfrekvens: 16 ⅔ / 50 Hz
Høyeste driftsspenning: 36 kV fase-fase
Maks. kortslutningsstrøm: 20 kA
Isolatorer: Krav gitt i Kontaktledning/Prosjektering/Isolatorer
Normer: [EN 50152-1]


Manøvermaskin
Strømforsyning: 1 fase 230 V ± 10 %
Motorstrøm: 5 A
Driftstemperatur: -40 til 50 °C
Vertikal vandring av betj.arm: 120 mm
Min. koblingskraft på arm (INN): 1275 N
Min. koblingskraft på arm (UT): 735 N

Skillebrytere og lastskillebrytere skal minimum dimensjoneres etter en kortslutningsstrøm som gitt i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording i 1 s.

På driftsbanegårder og i anlegg med dokumentert lav driftsstrøm kan brytere med lavere ytelse benyttes.

Alle apparater som installeres skal være konstruert for å kunne arbeide tilfredsstillende under de klimatiske forhold som til enhver tid råder. Om ikke apparatene tåler det aktuelle klimaet, må tiltak gjøres for å redusere klimaets innvirkning til et nivå som gir sikker funksjon.

Strømforsyning til manøvermaskinen skal utføres i henhold til Felles elektro/Prosjektering og bygging.

4 Funksjonskrav

Generelle funksjonskrav:

 • Bryterne skal kunne monteres på standard master.
 • Manøverpulsen må være basert på signaler med varighet mindre enn 10 s.
 • Det skal være minimum 2 potensialfrie hjelpekontaktorer, ev. vekselkontaktorer, og innebygget bryter for endestopp på motor.
 • Fjernstyrte kontaktledningsbrytere skal ha innebygd stillingsindikator for stillingsindikering som tilfredsstiller [FSE].
 • Manøvermaskinen skal kunne låses i tre forskjellige stillinger; Fjernstyring, håndbetjening inne og håndbetjening ute. Manøvermaskinens stilling skal kunne sikres (låses) med vanlig hengelås. Manøvermaskinen skal for nødbetjening være utstyrt med håndsveiv.
 • Håndbetjente kontaktledningsbrytere skal kunne låses, med vanlig hengelås, i to stillinger; Ute og Inne.
 • Betjening av kontaktledningsbryteren skal skje i normal oppreist arbeidsstilling og ikke med ryggen mot skinne.

4.1 Manøvermaskin for brytere for seksjonering

For fjernmanøvrering av skille- og lastskillebrytere må det fremføres både signaler og strøm for manøvrering. Dette vil i enkelte tilfeller medføre store investeringskostnader. Et alternativt er egen strømforsyning via kl-anlegget med transformator, likeretter og batteriforsyning for å redusere kostnadene.

a) Strømforsyning til manøvermaskin via kl-anlegget: Der fremføring av kabel for lavspent strømforsyning til manøvermaskin fører til store kostnader, skal en egen forsyning via kl-anlegget vurderes.

 1. Utførelse: Fra en av AT-lederne kan det hentes strøm via en transformator som transformerer spenningen til passende nivå for opplading av batterier for servomotor og andre komponenter.
 2. Utførelse: Spenningsnivå som skal forsyne manøvermaskinens motor finnes i Teknisk spesifikasjon.

5 Jording

Se Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning for krav til beskyttelsesjording.

Figur 3: Jording av kontaktledningsbryterJordingsbryter (kontaktledningsbryter med jordingskniv) skal ha to separate jordforbindelser til spor, som forbindes til forskjellige skinnestrenger. Inne på stasjonsområder, eller andre steder der kun den ene skinnestrengen er sammenhengende skal de to jordingforbindelsene kobles til samme skinnestreng. Begge jordledningene skal føres helt opp til jordingsbryteren, den ene kobles til konsoll/festejern og den andre på/ved jordkniven.(ikke vist på figuren) Bryterstangen og betjeningshåndtak skal ha utjevningsforbindelser.

Dersom kontaktledningsbryteren plasseres i kiosk, skal beskyttelsesjording av kiosken utføres som et elteknisk hus, se Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Elteknisk hus.

6 Merking

a) Driftsmerking: Anlegget skal merkes i henhold til krav stilt i "Lenke:" Felles elektro, Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav, Vedlegg f - normativt - Driftsmerking

 1. Utførelse: Alle kontaktledningsbrytere skal merkes med et identifikasjonsnummer, se eksempel Lenke: Felles elektro, Generelle tekniske krav, Vedlegg f - normativt - Driftsmerking - Kontaktledningsanlegg.