540 2012 Endringsartikkel 393

1 Endringsinformasjon

EndringsID 393
Forslagsdato 2012-07-02 09:42:09
Forslagsstiller Mirza Porobic
Klassifisering Kravendring
Bok 540
Kapittel Generelle tekniske krav
Avsnitt Dimensjonerende vindhastighet for kontaktledningsanlegget
Forslagstekst Kontaktledningsanlegg skal dimensjoneres for to vindlasttilfeller: Mekanisk og dynamisk dimensjonering.

Mekanisk dimensjonering (styrkeberegning av kontaktledningsmaster) Mekanisk dimensjonering skal sikre at bærende strukturer tåler forventet vindlast. Kontaktledningsanlegg skal dimensjoneres for vindlaster i henhold til Eurokode NS-EN 1991-1-4:2005. Grunnlag for beregninger er referansevindhastighet for alle kommuner og fylker. Referansevindhastighet, oppgitt i nasjonalt tillegg, er den karakteristiske 10 minutters middelvindhastighet 10 m over terrengnivå som er uavhengig av årstid og vindretning. I tillegg til referansevindhastighet skal det tas hensyn til terrengruhet, terrengformen, basisvindhastighet og høyde over havet, som beskrevet i standarden. Innformason om standard og vindhastighet skal påføres merknadsfelt til strekningsplan (f.eks. NS-EN 1991-1-4:2005. Eidsvoll, 22 m/s).

Dynamisk dimensjonering (vindutblåsning av kontakt tråd) Dynamisk dimensjonering skal sikre anleggets kjørbarhet. Kontaktledningsanlegget skal dimensjoneres for vindkasthastighet 30 m/s. På vindutsatte steder (høyfjellstrekninger, kyststrekninger og andre vindutsatte strekninger) skal kontaktledningsanlegget dimensjoneres for vindkasthastighet 37 m/s. Ved disse vindkasthastigheter skal kontaktledningsanlegg være kjørbart. På steder med ekstremt mye vind skal det gjøres en vurdering av om ovennevnte grenser bør økes ytterligere. Dimensjonerende vindhastighet skal regnes som en konstant belastning vinkelrett på spennlengden (sporet). Innformasjon om valgt vindhastighet for kontaktledningsanlegget skal påføres merknadsfelt til strekningsplan (f. eks. Dynamisk vindhastighet 30 m/s).

For kontaktledningsanleggets tillatte vindutblåsning henvises det til Kontaktledning/Prosjektering/Kontaktledningssystemer.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet da kravet sikrer at kontaktledningsanlegget dimmensjoneres i henhold til gjeldende standarder og riktige vindhastigheter

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet da det sikres at dimmesjoneringen skjer i henhold til riktige vindparametre og standarder.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 K - kapasitet

Ingen endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

  • Mekanisk – skulle du ikke ha med noe om minimum her ? dette blir enda et diskusjonsnivå for konsulentene og oss. Vi bør derfor i det minste ha med i spesifikasjonen av prosjektet hvilken vindhastighet som er valgt. Legg derfor inn krav til de prosjekterende om at de må vise hvordan de kom til sitt valg.
  • Hadde foretrukket å benytte en vindhastighet for konstruksjoner.
  • FEF § 6-2, Hvordan skal kravet i veiledningen om dimensjonering etter statisk metode der normalt 150 års returtid skal benyttes fremkomme?
  • Er det ikke enklere med noen faste soner? Hva med en vanlig vindsone for mekanisk belastning og en for vindutsatte strekninger på samme måte som dynamisk dimensjonering.


3 Innstilling fra fagansvarlig

  • Mekanisk setter vi ikke noe minimumskrav men benytter eksakte krav gitt i NS-EN 1991-1-4:2005. Krav om valgt vindhastighet er lagt til i teksten til teknisk regelverk. Der er også spesifisert hvor denne informasjonen skal ligge (vises).
  • Kun en vindhastighet. Dette kravet tas ikke med da det vil fordyre de fleste kontaktlednigsanleggene.
  • FEF § 6-2, dette kravet gjelder ikke for jerbaneanlegg ref. FEF § 6-1.
  • Faste soner, dette kan legges inn senere når vi har ett kartgrunnlag på plass. (vil være mest aktuelt for dynamisk dimmensjonering)

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres