540 2012 Endringsartikkel 503

1 Endringsinformasjon

EndringsID 503
Forslagsdato 2012-12-20 00:15:58
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 5 Nærføringer og kryssinger
Forslagstekst Krav til nærføringer og kryssinger gitt i [FEF] skal følges. § 4-5, kap. 6, kap. 7 (for returledning) og kap. 8. Andre kilder er standarden EN 50122-1 og TSI ENE for Høghastighet.

Videre gjelder følgende krav Kontakttrådhøyde: For minimum kontakttrådhøyde, se minimum kontakttrådhøyde. Plattformer: På allment tilgjengelige steder skal avstanden til nærmeste spenningsførende del være minimum 4,5 m. På begrenset tilgjengelige steder kan minimum avstand reduseres til 3,75 m. Terreng: På allment tilgjengelige steder skal avstanden til nærmeste spenningsførende del være minimum 4,5 m. På begrenset tilgjengelige steder kan minimum avstand reduseres til 3,75 m. Unntak: Dersom minimumsavstandene ikke kan oppfylles for allment tilgjengelige steder skal det etableres beskyttelse etter krav gitt i § 8-4 [FEF]. Reduksjon av avstand fra tilgjengelig sted til nærmeste spenningsførende ned til 4,3 m etter § 8-4 [FEF], figur 8-2, skal godkjennes av Jernbaneverket i hvert enkelt tilfelle, benytt lenken Søk dispensasjon fra Teknisk regelverk på hovedsiden. Kontaktledninger: Parallelt løpende kontaktledninger som skal kunne revideres og repareres uavhengig av hverandre, skal legges opp slik at de forskjellige gruppers spenningsførende deler får en innbyrdes avstand på minst 2,0 m. Hengemaster: Som bærer kontaktledningen for det ene sporet ved to parallelle spor skal ha beskyttelsesskjerm hvis avstanden fra midten av hengemasten til midten av det andre sporet er mindre eller lik 2 m. Som bærer kontaktledningen for parallelle spor som kan ha forskjellig spenning, skal alltid ha beskyttelsesskjerm. Vannrett avstand: Fra nærmeste sted på vei, parkeringsplass, snuplass med videre til spenningsførende del skal være minst 4,0 m. Planoverganger: I forbindelse med lasteområder, industrianlegg og lignende, der det foregår utstrakt trafikk med høye kjøretøyer, bør det vurderes montert varselbjelker eller varselliner. Ved bruk av varselbjelker eller varselliner skal diss etableres minimum 0,3 m under kontakttrådens laveste punkt. Lavspentkryssing: Kryssing av jernbane med lavspenningslinje skal utføres som jordkabelanlegg eller etter krav gitt i § 6-4 [FEF].

Begrunnelse for endringen av kravet er å unngå alle dispensasjonssøknader som kommer i forbindelse med platformforlengelser og ombygging på eksisterende kontaktledningsanlegg hvor omliggende konstruksjoner gjør at dagens selvvalgte strenge krav ikke kan overholdes uten dispensasjonssøknad. Det ønskes også å skille på områder med almen ferdsel og områder hvor det kun er adgang for personell med særskilt opplæring, ikke som i dag med samme regel uansett.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring av pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring av tilgjengelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet økes noe ved at det blir redusert behov for dispensasjonssøknader for å overholde strengt nasjonalt krav til direkte avstand til spenningsførende deler.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring i sikkerhet

2.5 L - levetid

Ingen endring i levetid

2.6 K - kapasitet

Ingen endrin i kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Standard EN 50122-1

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler endringsforslaget slik at vi unngår proforma dispensasjonssøknader hver gang det skal gjøres platformforlengelser, eller fornyes kontaktledningsanlegg under gamle bruer eller inn i gamle tunneler.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

Burde ikke dette deles i flere punkt, f.eks. krav til høyde over plattform/terreng, krav til vannrett avstand, krav til masteskjerm ved parallelle ledninger, krav til varselbjelke ved plo.

For øvrig ingen merknad til de enkelte kravene.

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

Det må gis en samlet oversikt for de ulike avstandskravene med henvisning til FEF m/veiledning og anvendt norm. Sjekkes ut av fagansvarlig sammen med seksjonsleder elkraft. OK under disse forutsetningene.

Endringen gjennomføres i første omgang kun for avstand fra plattform. Begrunnelse for uendret sikkerhet som oppnås ved å følge internasjonale krav, må knyttes til at plattformene har snørydding som sikrer at avstanden er konstant.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres