540 2014 Endringsartikkel 667

1 Endringsinformasjon

EndringsID 667
Forslagsdato 04.10.2013
Forslagsstiller Terje Sivertsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 6
Avsnitt 2
Forslagstekst (FOR-19 refererer til farelogg fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen)

Det må ikke prosjekteres flytting av hoved- og dvergsignaler samt seksjonering og ombygging av seksjonsfelt for KL uten at en RAMS-analyse av de aktuelle grensene for arbeidsområder blir gjennomført. Det må verifiseres at dette er ivaretatt i styrende dokumentasjon (FOR-19, 1.11.2013): Forutsetningen er knyttet til at flytting av hoved- og dvergsignaler samt seksjonering og ombygging av seksjonsfelt for KL ikke prosjekteres uten at en RAMS-analyse av de aktuelle grensene for arbeidsområder blir gjennomført.

Vurdering: Teknisk regelverk 540 “Kontaktledning/Prosjektering”, kapittel 6 “Seksjonering”, avsnitt 2 “Utførelse av seksjoner”, gir allerede følgende krav: “Der det benyttes signalanlegg med akseltellere skal det koordineres hvordan seksjonering av kontaktledningsanlegget og arbeidsområder utføres. Denne koordineringen skal involvere trafikk, anleggseier, signal, spor og kontaktledning”. Videre påpeker Teknisk regelverk 551 “Signal/Prosjektering”, kapittel 6 “Lyssignal”, avsnitt 2.1.2 at “Kontaktledningsanlegg og signalplassering skal prosjekteres slik at det oppnås nødvendig fleksibilitet i opprettelse og bruk av arbeidsområder, uten at det medfører risiko,”

Tiltak: Som tiltak mot den identifiserte faren vil Teknologi gjennomføre følgende tiltak: 1. Gi krav i Teknisk regelverk som beskrevet.

Implementering:

Siste setning i 540 kapittel 6 “Seksjonering”, avsnitt 2, erstattes med: Denne koordineringen skal … kontaktledning, og skal innbefatte en RAMS-analyse av grensene for de berørte arbeidsområdene. RAMS-analysen skal revideres ved eventuelle senere ombygginger av seksjonsfelt i kontaktledningsanlegget.

Redigert tekst i teknisk regelverk:

c) Signalanlegg med akseltellere: skal det koordineres hvordan seksjonering av kontaktledningsanlegget og arbeidsområder utformes.

  1. Utførelse: Denne koordineringen skal involvere trafikk, anleggseier, signal, spor og kontaktledning.
  2. Utførelse: Denne koordineringen skal innbefatte en RAMS-analyse av grensene for de berørte arbeidsområdene.
  3. Utførelse: RAMS-analysen skal revideres ved eventuelle senere ombygginger av seksjonering i kontaktledningsanlegget.

551 kapittel 7 “Lyssignal”, avsnitt 2.1.2 utvides med følgende regel: x) Ved prosjektering og flytting av hovedsignaler skal det gjennomføres en RAMS-analyse av grensene for de berørte arbeidsområdene, der det også tas hensyn til seksjoneringen av kontaktledningsanlegget.

551 kapittel 7 “Lyssignal”, avsnitt 2.1.4 utvides med følgende regel: x) Ved prosjektering og flytting av dvergsignaler skal det gjennomføres en RAMS-analyse av grensene for de berørte arbeidsområdene, der det også tas hensyn til seksjoneringen av kontaktledningsanlegget.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Sikre at påliteligheten opprettholdes eller bedres.

2.2 A - tilgjengelighet

Sikre at tilgjengeligheten opprettholdes eller bedres

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Sikre at vedlikeholdbarheten opprettholdes eller bedres

2.4 S - sikkerhet

Sikre at sikkerheten ivaretas.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Sikre at kapasiteten opprettholdes eller bedres

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at endringen gjennomføres. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 15. des. 2014 kl. 10:29 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres