540 2014 Endringsartikkel 977

1 Endringsinformasjon

EndringsID 977
Forslagsdato 04.11.2014
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 5
Avsnitt 2.2
Forslagstekst ===Strømavtaker===
a) Stømavtakerbredde: Kontaktledningsanlegg skal prosjekteres slik at EN 50367:2012, Annex A2, Figure A7 tifredsstilles.
  1. Utførelse: Kontaktledningsanlegget skal kunne trafikkeres med norske strømavtakere med vippebredde 1800 mm (EN 50367, Annex B2, Figure B5) og vippebredde 1950 mm(EN 50367:2012, Annex A2, Figure A7)
  2. Utførelse: Fritt profil for strømavtaker er vist i ???,???
b) Statisk kontaktkraft: Det skal ved beregning og/eller simulering av kontaktledningsanleggets ytelser benyttes statisk kraft mellom kontakttråd og strømavtaker i henhold til følgende regler:
  1. Utførelse: Nye kontaktledningsanlegg skal benytte statisk kraft på 70 N
  2. Utførelse: Ved revisjon av gamle kontaktledningsanlegg skal det benyttes statisk kraft på 55 N
c) Aerodynamisk utbalansering: Strømavtakeren skal være aerodynamisk utbalansert med en kraft mellom strømavtaker og kontakttråd i henhold til EN 50367:2012, Clause 7.3, Table 6 ved en hastighet lik togmateriellets maksimalhastighet pluss 10 km/h.
  1. Utførelse: For nye kontaktledningsanlegg skal strømavtakeren skal være aerodynamisk utbalansert med formler gitt i EN 50367:2012, Clause 7.3, Table 6
  2. Utførelse: Ved revisjon av gamle kontaktledningsanlegg skal strømavtakeren skal være aerodynamisk utbalansert med en kraft på maksimalt 120 N
d) Europantograf: Tilleggskrav til kontaktledningsanlegg som skal prosjekteres for bruk av Europantograf er gitt i et eget punkt i dette kapittel.

Samt revidere figur 3, Fritt profil for strømavtaker.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Sikrer tilgjengelighet for tog iht. TSI ENE.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Den samme eller noe økt kostnad avhengig av om det bygges for strømavtakerbredde 1950 mm eller 1600 mm.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales innført i teknisk regelverk da dette bringer regelverket i samsvar med TSI ENE (Siste voterte nov., des. 2014 - Merged). --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. des. 2014 kl. 13:07 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK Det anbefales en lærebokstekst i tilknytning til pkt. d) Europantograf der det beskrives:

I følge siste utkast til revidert TSI ENE skal det prosjekteres/bygges for MINST en av strømavtakerbreddene 1950 mm og 1600 mm (valgfritt) for hastigheter under 250 km/h. Hovedregelen for JBV er derfor å bygge for 1950 mm, som er mest likt dagens praksis og som derfor gir minst negative konsekvenser. Det bør snarest tas et strategisk valg om man kun skal bygge for 1950 mm eller begge bredder for nybygging/oppgradering av kl-anlegg. Kravene til Europantograf (1600 mm) gjengis derfor inntil videre i Teknisk regelverk.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres