540 2016 Endringsartikkel 661

1 Endringsinformasjon

EndringsID 661
Forslagsdato 24.09.2013
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt
Forslagstekst

Det står ikke noe om de store Inrush-strømmene som kan oppstå ved innkobling av en autotransformator. Spesielt ved innkobling av en hel matestrekning med mange spenningsløse autotransformatorer, kan denne strømmen bli ekstremt stor. Lastskillebrytere kan skades og kun effektbrytere bør brukes for innkobling. Mulig at det blir nødvendig å alltid bruke prøvemotstand eller AGP ved innkobling?

Det bør være en formulering om dette, enten i kapittelet om AT-system eller i boken for matestasjoner. Også mulig at dette hører til i en fremtidig bok om bruk av AY-system.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Antas at feilfrekvens reduseres pga. bedre tilpasning mellom lastskillebryteres kapasitet for å slutte strømmer og autotransformatorenes store innkoblingsstrøm. En lastskillebryter som velges uten å ta hennsyn til dette kan ødelegges.

2.2 A - tilgjengelighet

Det første kravene for utførelse forventes å redusere sannsynligheten for feil på lastskillebryter. Det andre kravet forventes å redusere tiden for feilsøkning i kl-anlegget, fordi prøvemotstanden vil få kapasitet til tilstrekkelig antall prøveinnkoblinger (innenfor begrenset tid).

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Unngår unødvendig vedlikehold/utskifting når lastskillebrytere er tilpasset anlegget den skal stå i.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Lastskillebrytere med riktig ytelse får optimal levetid i anlegget.

2.6 Ø - økonomi

Antas å ikke gi øket kostnader ved innkjøp.

2.7 K - kapasitet

Noe forbedret ved at det forventes færre frakoblinger etter mindre arbeid/vedlikehold der togene mister trakkraft. Også raskere feilsøkning etter kortslutning kan forbedre kapasiteten noe.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ikke relevant.

2.9 Høringskommentarer

Ikke relevant.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende tekst:

i) Påregnelige innkoblingsstrømmer: Autotransformatorene innkoblingsstrømmer skal hensynstas ved spenningssetting av matestrekninger.

  1. Utførelse: Lastskillebrytere for AT-ledere skal velges slik at de kan tåle innkoblingsstrøm ved spenningssetting av én autotransformator.
  2. Utførelse: Prøvemotstand i omformerstasjon skal ha termisk kapasitet for påregnelige strømmer og tilstrekkelig antall innkoblingsforsøk, se krav i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Prøving ved innkobling.
Ved mindre arbeid som krever at kl-anlegget gjøres spenningsløst, vil det i flere tilfeller være akseptabelt å spenningssette anlegget uten bruk av prøvebryter. Dette for å unngå at en lengre strekning gjøres spenningsløs før innkobling, noe som skaper problemer for tog på strekninger med store stigninger. I slike tilfeller blir det større fleksibilitet om lastskillebryterne for AT-lederne brukes for innkobling. Koblingene gjøres slik at autotransformatorer kobles inn én av gangen, og til slutt legges AT-ledere sammen for samkjøring på strekningen.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 14:11 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 14:59 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:51 (CEST)OK - JMe -

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 10:51 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres--Tore Telstad (diskusjon) 5. sep. 2016 kl. 11:07 (CEST)