540 2018 Endringsartikkel 1817

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1817
Forslagsdato 10.07.2017
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt Nytt vedlegg
Forslagstekst Etter arbeid med å fastsette et enhetlig konsept for jording av kontaktledningen i tunneler i henhold til TSI SRT punkt 4.2.2.2 og punkt 4.2.1.7 underkrav c4 (se dokument EK.800421-000 for underlag), er det utarbeidet forslag til nytt vedlegg for å beskrive Bane NOR sitt konsept for hvordan kravene skal oppfylles.

Nye krav for tunnelprosjekter er: (1) Prosjektet sørge for at det blir etablert brytere for endepunktsjording i eller i nærheten av aktuelle matestasjoner. (2) Et tunnelprosjekt skal tilgjengeliggjøre jordingspunkter ved redningsetaten sine angrepspunkter ved redningsinnsats (brannslokkingspunkter og eventuelt tverrslag).

Forslaget til nytt vedlegg ligger her:

https://trv.jbv.no/wiki/Sandkasse/stoy/jording-av-kl-i-tunneler

Det bør etableres referanse til det nye vedlegget fra følgende steder i Teknisk regelverk:

Tunneler - Prosjektering og bygging - 10 Sikkerhetstiltak - 2 TSI-krav med kompletteringer punkt 4.2.1.7 Brannslokkingspunkter (underkrav c4), og punkt 4.2.2.2 Jording av kontaktledning eller strømskinne.

Felles bestemmelser - Generelle bestemmelser - Vedlegg - Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI sikkerhet i jernbanetunneler (Erstatte referanse til "funksjoner" med referanse til nytt vedlegg)

Banestrømforsyning - Prosjektering og bygging - 6 Koblingsanlegg - Avsnitt 2.1 punkt d) Bestykning av avgang.

Banestrømforsyning - Prosjektering og bygging - 18 Kraftsystem - Avsnitt 2.2 punkt a) Endepunktsjording.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen beskriver det valgte konseptet for å svare ut TSI SRT punkt 4.2.2.2 (jording av kontaktledning i tunneler) og TSI SRT punkt 4.2.1.7 (jording av kontaktledning ved brannslokkingspunkter). Forslaget til nytt vedlegg inneholder en egen risikovurdering av løsningen. Grunnlaget for konseptet er beskrevet i dokument EH.800421.

2.1 R - pålitelighet

Påvirkes ikke

2.2 A - tilgjengelighet

Påvirkes negativt ved bruk av konseptet fordi et ganske stort område potensielt vil bli frakoblet. Forventet bruk er imidlertid kun ved skarpe hendelser med behov for rask frakopling og jording i tunnel, og forventet tid mellom hver slik hendelse er flere hundre år.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Utstrakt bruk av portable jordingsapparater som utplasseres hos redningsetatene medfører behov for oversikt over og regelmessig kontroll av apparatene.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet mot elektrisk fare under redningsarbeid (for redningsarbeidere og for forulykkede) er begrunnelsen for kravet i TSI SRT og for konseptet. Sikkerheten øker som følge av dette, selv om økningen vurderes som marginal.

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Kostnader forbundet med etablering av nødvendige brytere for endepunktsjording. Kostnadene vurderes som små.

2.7 K - kapasitet

Påvirkes ikke.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Konseptet med bakgrunn er utarbeidet og beskrevet i rapporten Fjernstyrte jordingsbrytere i tunneler, EH.800421.

2.9 Høringskommentarer

  • Konseptbeskrivelsen har vært på intern høring i Bane NOR hos driftsledere v/ Paul Grefsrud.
  • Konseptet har vært presentert for Brann- og redningsetaten.
  • Konseptet har vært til behandling hos Konserndirektør Ifrastruktur i januar 2017. Saksframlegg og flyt er dokumentert på dokument 201700858-1.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Instiller på endringen--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 25. jan. 2018 kl. 15:11 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 11:08 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 08:22 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2018 kl. 17:04 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 11:11 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --