540 2019 Endringsartikkel 2203

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2203
Forslagsdato 20.12.2018
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 6 Seksjonering (Prosjektering)
Avsnitt 2.2 Seksjonering på stasjonsområder
Forslagstekst Krav c) Frakobling av spenning for lastespor, hensettingspor, m.v. angir at hensettingsspor skal frakobles og jordes ved hjelp av jordingsbryter og figur 1 angir at bryterens normalstilling er jordet posisjon. For hensettingsspor medfører dette:
 • Uønsket risiko knyttet til overkjøring (strømavtaker fører spenning inn på jordet seksjon) fordi signalgiver har liten oversikt over hvorvidt hensettingsporet er spenningsatt eller ikke.
 • Økt tidsbruk for lokomotivfører (må betjene bryteren to ganger ved innsett og uttak i stedet for en)

Jording av kontaktledningen ved hensetting medfører ingen særlig bidrag til elsikkerheten:

 • Personer som skal jobbe på høyspenningsanlegget har normalt med eget jordingsutstyr
 • 3.part eller andre som kommer i nærheten av kontaktledningen på sporet er tilstrekkelig sikret ved at ledningen er frakoblet og behøver derfor ikke jording.

Derfor foreslås det å :

 • Fjerne krav til jordingsposisjon for bryter til hensettingsspor (frakobling er tilstrekkelig)
 • Angi bryterens normalstilling til lukket
 • Vurdere hvorvidt det er behov for at alle hensettingsspor skal ustyres med separat slik bryter.

Risikovurdering er utført i EH-012458-000. Denne rapporten omhandler også en vurdering av risikoen ved klatring på kjøretøy og behov spor med frakoblingsmulighet. Rapportens forslag til å håndtere problemstillingen som kan vurderes er:

Frakoplingsmulighet: Stasjonsområder og hensettingsområder skal ha tilstrekkelig antall (minst ett) spor med kontaktledning som kan frakoples for hensetting av kjøretøy som ikke har tilstrekkelig kjøretøysikring i forhold til områdesikringen. 1. Utførelse: Sporet skal frakoples ved hjelp av skillebryter, alternativt lastskillebryter, uten jordingsposisjon. 2. Utførelse: Normalstilling for skillebryteren bør være «lukket» for å forenkle bruk av sporet. Bryteren skal kun åpnes ved hensetting av kjøretøy som ikke oppfyller kjøretøysikringskravene. 3. Utførelse: Hvorvidt sporet er spenningsatt eller ikke bør fremgå av togekspeditørens operatørpanel.

Referansedokumenter

2 Behandling av endringen

Foreslår ny kravtekst til å bli som følger:

c) Frakobling av spenning for hensettingspor: Det skal være mulig å frakoble spenningen på kontaktledningen for hensettingspor.

 1. Utførelse: Bryterens normalstilling skal være i lukket posisjon.
 2. Vurdering: Det skal gjennomføres en vurdering av hvorvidt det er behov for at alle hensettingsspor ustyres med separat bryter.

d) Frakobling av spenning for lastespor, m.v.: Det skal være mulig å frakoble spenningen og jorde kontaktledningen for lastespor, sidespor og hensettingspor.

 1. Utførelse: Frakobling av spenning og jording av kontaktledning skal utføres ved hjelp av jordingsbryter.
 2. Utførelse: Seksjoneringen skal utføres med seksjonsiolatorer.
 3. Utførelse: Seksjonsisolator skal plasseres minst 2,5 m utenfor middel mot nabospor.
 4. Utførelse: Seksjonsisolator skal der hvor det er sporsperre minst 5,5 m utenfor denne.

Krav c) er nytt og kommer som resultat av riskovurdering gjort i dokumentet EH-012458-000. krav d) er endret til ikke å omhandle hensettingspor, ellers uendret.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring av pålitelighet ved gjennomføring av denne endringen.

3.2 A - tilgjengelighet

Bedret tilgjengelighet ved gjenomføring av denne endringen.

 • Ettersom det ikke vil være behov for frakobling av strømforsyning ved hensetting av eletrisk trekkraftmateriell.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedret vedlikehodbarhet ved gjennomføring av denne endringen.

 • Bryteren består av færre komponenter som skal vedlikeholde da jordingsutstyr er fjernet.

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring av trafikksikkerhet ved gjennomføring av denne endringen.
Ingen endring av el-sikerhet ved gjennomføring av denne endringen.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring av levetid ved gjennomføring av denne endringen.
Bedret kapasitet ved gjennomføring av denne endringen.

 • Ettersom det ikke vil være behov for frakobling av strømforsyning ved hensetting av eletrisk trekkraftmateriell.

3.6 Ø - økonomi

Bedret økonomi veg gjennomføring av denne endringen.

 • Bryter vil være av enklere utførelse som gjør at prisen per innstallert bryter går ned.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring med hensyn på klima ved gjennomføring av denne endringen.
Ingen endring av miljø ved gjennomføring av denne endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at endringen gjennomføres. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 24. jan. 2019 kl. 10:27 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Begrepet "hensettingsspor" må defineres entydig. Ellers ok. --Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:53 (CET)

5.2 Prosjekter

Samme kommentar som Trafikk, men OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 10:08 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 16:27 (CET)

5.4 Teknologi

Kontrollert Elkraft.

--Tore Telstad (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 14:23 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 13:04 (CET)

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --