540 2019 Endringsartikkel 2456

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2456
Forslagsdato 01.10.2019
Forslagsstiller Christian Kleven
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Generelle tekniske krav
Avsnitt Dokumentasjon
Forslagstekst I tabellen "Dokumentasjon av kontaktledningsanlegg" radene for "Maste- og utliggertabeller" og "Hengetrådtabeller" er ansvarsforhold mellom prosjekterende og utførende uklart. Forslår følgende kravendring til disse punktene.

Maste- og utliggertabeller: Kommentar - Utarbeides av prosjekterende. Revideres med inn målte verdier før produksjon og installasjon. i)

Hengetrådtabeller: Kommentar - Utarbeides av prosjekterende. Revideres med inn målte verdier før produksjon og installasjon. ii)

Lærebokstekst: i) og ii) Disse tabellene har et todelt ansvarsforhold ved utarbeidelse og installasjon. Der er prosjekterende som har ansvar for utarbeidelsen av tabellene med prosjekterte verdier for å sjekke brukbarhet for prosjektert løsning. Det er utførende (entreprenør) som har ansvaret for å revidere tabellene med korrekt geografisk informasjon (innmåling) før beregning av verdier til produksjon og installasjon av faktisk løsning.

Referansedokumenter

2 Beskrivelse av endringen

Endringen bør gjennomføres slik at ansvarsforhold mellom rådgivere og entreprenører er klart og entydig med hensyn på hvem som gjør hva når det gjelder dokumentasjon med henyn på «Maste-, utligger- og hengetrådtabeller».

Dagens krav er utformet på denne måten:

Tabell 1: Dokumentasjon av kontaktledningsanlegg
Dokument Type dokument Kommentar
Maste- og utliggertabeller Tabell Utarbeides av prosjekterende.
Hengetrådtabeller Tabell Utarbeides av prosjekterende.

Endringen vil gi denne utformingen av kravet:

Tabell 2: Dokumentasjon av kontaktledningsanlegg
Dokument Type dokument Kommentar
Maste- og utliggertabeller Tabell
  1. Utarbeides av prosjekterende.1
  2. Revideres med innmålte verdier før produksjon og installasjon av utførende.2
Hengetrådtabeller Tabell
  1. Utarbeides av prosjekterende.1
  2. Revideres med innmålte verdier før produksjon og installasjon av utførende.2
Disse tabellene har et todelt ansvarsforhold ved utarbeidelse og installasjon.
1Det er prosjekterende som har ansvar for utarbeidelsen av tabellene med prosjekterte verdier for å sjekke egnethet for prosjektert løsning. Disse tabellenes datafiler overleveres Bane NOR som en del av prosjekteringsgrunnlaget.
2Som en del av utførelseskontrakten skal Bane NOR vidredistribuere disse filene til utførende som har ansvaret for å revidere tabellene med korrekt geografisk informasjon (innmåling) før beregning av verdier til produksjon og installasjon av faktisk løsning. Disse reviderte filene overleveres Bane NOR som en del av som bygget dokumentasjonen.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen medfører at påliteligheten til grunnlagsdataene som benyttes er de samme både for rådgiver og entreprnør.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen medfører at det sikes at både rådgiver og entreprenør har tigjengelighet til de samme dataene.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Sikrer at vedlikehold av data skjer etter samme grunnlag.

3.4 S - sikkerhet

Ettersom dette gjelder datautveksling mellom prosjektert løsning og som bygget løsning har denne endringen ingen innvirkning på trafikal eller elektrisk sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetiden til anlegget endres ikke ved at de forskjellige aktørene utveksler grunnlagsdata. Kapasiteten til anlegget endres ikke ved at de forskjellige aktørene utveksler grunnlagsdata.

3.6 Ø - økonomi

Økonomien kan påvirkes positivt ved at både rådgiver og entreprenør benytter samme grunnlagsdata.

3.7 K - klima og miljø

Klimaet endres ikke ved at de forskjellige aktørene utveksler grunnlagsdata. Mijøet endres ikke ved at de forskjellige aktørene utveksler grunnlagsdata.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at endringen gjennomføres, da den sikrer god og entydig datautveksling mellom prosjektenes forskjellige aktører som ikke har noen annen kobling enn at de er engasjert av prosjektet, men gjerne på forskjellig tidspunkt.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 29. nov. 2019 kl. 12:46 (CET)

  • Innspill fra godkjenningsrådet ved prosjekter har delvis et poeng men ettersom prosjektene i Bane NOR til nå har problemer med hvem som gjør hva og hvem som skal levere hva. Velger jeg i denne omgang ikke å ta hensyn til dette innspillet. Ser at det helt klart vil være forskjell mellom utførelsesenterpriser og totalenterpriser.
  • Innspill fra godkjenningsrådet ved infrastruktureier anbefales revidert slik at ordbruken «rådgiver» og «entreprenør» endres til «Prosjekterende» og «Utførende» isede.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 14:27 (CET)


5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 10:29 (CET)

5.2 Prosjekter

Dette vil være avhengig av entrepriseform og bør ikke være krav i TRV. Det gjelder hele tabell 1 der fokuset må være på hva som skal leveres og ikke hvem som leverer. Må event formuleres som en anbefaling. --Jse (diskusjon) 20. jan. 2020 kl. 16:42 (CET) OK etter forklaring fra fagansvarlig--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 14:47 (CET) Bør formuleres som en anbefaling, viktig å ta hensyn til entrepriseform.--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 17:07 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Teksten kan ikke benytte ordet "rådgiver". Det er to roller som opererer her: Prosjekterende og Utførende (som riktig nok ofte er en entreprenør, men det er ikke noe krav om det. --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2020 kl. 17:57 (CET) ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 10:28 (CET)

5.4 Teknologi

Kontrollert av --Tore Telstad (diskusjon) 15. jan. 2020 kl. 15:20 (CET) og lagt til "Endringsartikler til godkjenning".

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --