540 2020 Endringsartikkel 2520

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2520
Forslagsdato 18.12.2019
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 10 Komponenter
Avsnitt Vedlegg c, Transformatorer - Kapittel 5 Reservestrømstransformatorer
Forslagstekst Forslaget gjelder krav a) Merkespenning.

Erfaring med små transformatorer på 0,3 kVA som forsyner fra kontaktledningen til manøvermaskinen tilsier at omsetningsforhold 15/0,23 kV gir svært høy sekundærspenning ved høyeste tillatte primærspenning: Ved 18 kV (Umax2 iht. EN 50163) blir sekundærspenningen 276 V. Vanlig lavspenningsutstyr for 50 Hz er utformet for en høyeste spenning på 253 V, som angitt i EN 50160. Erfaringen fra manøvermaskinene for kl-bryterne er at likeretterenheten som er koblet rett til denne 230 V-kretsen går i stykker som følge av den høye spenningen.

Jeg foreslår derfor at det her åpnes for å bruke transformator med større omsetningsforhold der det er nødvendig for å tilpasse spenningen for utstyr på lavspenningssiden av transformatoren.

Referansedokumenter

2 Beskrivelse av endringen

2.1 Dagens krav

Reservestrømstransformatorer gir reservestrømforsyning fra kontaktledningen til jernbanetekniske anlegg. Vanligvis skjer forsyningen via en likeretter til et batterianlegg, og tilhørende vekselretter til sikret strømforsyning på 230 V 50 Hz. I noen tilfeller, spesielt ved forsyning til varmeelementer, forsynes utstyr direkte fra reservestrømstransformator uten frekvensomforming.

a) Merkespenning: Transformatoren skal ha et omsetningsforhold på 15/0,23 kV (1-fase).

Grunnet store hyppige variasjoner i primærspenningen medfører dette at sekundærspenningen blir for høy for tilkoblet utstyr. Kravt over er utformet for transformatorer med ytelse 10, 25 og 50 kVA som skal sikre strømforsyning til signal, sikringsanlegg ved utfall av lokal strømforsyning. Endringsforslaget er ment for transformatorer med lav ytelse på 0,3 kVA, som skal sikre strøm til kontaktledningsbryternes manøvermaskiner. Det bør derfor utformes en eget krav for denne type transformatorer.

2.2 Forslag til nytt krav

Biforbrukstransformator i forbindelse med strømforsyning direkte fra kontaktledningsanlegget til kontaktledningsbryternes manøvermaskin på steder hvor lokal strømforsyning 50 Hz er vanskelig tilgjengelig eller ikke tilgjengelig.

f) Ytelse: Biforbrukstransformators ytelse skal tilpasses belastningen.

g) Merkespenning: Transformatoren skal ha et omsetningsforhold som sikrer at sekundærspenningen ikke overstiger Un maks = 253 V iht. EN 50160:2010 Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks. Når primærspenningen hentes fra kontaktledningsanlegget er det viktig å ta hensyn til spenningsvariasjoner angitt i EN 50163:2004.

h) Installasjon: Installasjon kan være i toppen av mast.

Beregnet maksimal og minimal spenning på transformatorens sekundærside vil dersom omsetningsforholder til biforbrukstransformatoren er 16500/230 V bli:
  • Un maks2 = 251 V
  • Un min2 = 153 V

endres omsetningsforholdet til biforbrukstransformatoren til 16500/220 V blir:

  • Un maks2 = 240 V
  • Un min2 = 147 V
Ved beregning er det lagt til grunn ovenfor angitte transformatordata og i tillegg maksimal og minimal ikke-permanente driftsspenning i kontaktledningen i henhold til EN 50163:2004. Alle verdiene er avrundet.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Innføring av kravet for biforbrukstransformator medfører økt pålitelighet for utstyr tilkoblet sekundærsiden av transformatoren da en sikrer at sekundærspenningen ikke blir høyere enn hva lavspenningsutstyr er ment å tåle.

3.2 A - tilgjengelighet

Innføringen av kravet øker tilgjengeligheten for produkter tilkoblet biforbrukstransformatorens sekundærside da sekundærspenningen senkes til normerte verdier iht. standard.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Innføringen av kravet medfører ingen endring i vedlikeholdbarheten da kravet kun omfatter tydeliggjøring av relevant omsetningsforhold (viklingsforhold) i selve transformatoren.

3.4 S - sikkerhet

Innføringen av kravet medfører ingen endring i sikkerheten da kravet kun omfatter tydeliggjøring av relevant omsetningsforhold (viklingsforhold) i selve transformatoren.

3.5 L - levetid og kapasitet

Innføringen av kravet medfører ingen endring i levetiden da kravet kun omfatter tydeliggjøring av relevant omsetningsforhold (viklingsforhold) i selve transformatoren. Innføringen av kravet medfører ingen endring i kapasiteten da kravet kun omfatter tydeliggjøring av relevant omsetningsforhold (viklingsforhold) i selve transformatoren.

3.6 Ø - økonomi

Innføringen av kravet medfører marginal endring i prisnivå da kravet kun omfatter tydeliggjøring av relevant omsetningsforhold (viklingsforhold) i selve transformatoren.

3.7 K - klima og miljø

Innføringen av kravet medfører ingen endring for klima og miljø da kravet kun omfatter tydeliggjøring av relevant omsetningsforhold (viklingsforhold) i selve transformatoren.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at innføringen av kravet gjennomføres da dette sikrer at det ved bestilling av biforbrukstransformator blir tatt hensyn til utforming av omsetningsforholet hensyntar utstyr tikoblet transformatorens sekundærside.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 10. jan. 2020 kl. 10:30 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2020 kl. 14:34 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 20. jan. 2020 kl. 16:47 (CET) OK----Kjell.holter (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:51 (CET)

5.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2020 kl. 17:49 (CET)

5.4 Teknologi

Kontrollert av --Tore Telstad (diskusjon) 15. jan. 2020 kl. 15:44 (CET) og lagt til artikler til godkjenning.

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --