540 2020 Endringsartikkel 2581

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2581
Forslagsdato 31.01.2020
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Mekanisk utforming
Avsnitt Generelt om liner og tråd
Forslagstekst Opprette nytt underavsnitt

"Skjøting av bæreline" Som hovedregel etableres kontaktledninger uten skjøter ved førstegangs installasjon. Dersom det under installasjon ikke lar seg gjøre å unngå skjøter må, for å opprettholde bærelinens styrke gjennom bærelinens levetid, antall press-skjøteklemmer begrenses ut i fra trådens innspenningskraft og hastighetsutforming. Dette framkommer av nedenstående regler.

a) Skjøting av bæreline: Skjøting av bæreline skal utføres med dertil egnede press-skjøteklemmer (strekkfast utførelse).

b) Press-skjøteklemmer i bæreline: Press-skjøteklemmer i bæreline i nye/nyinstallerte kontaktledningsanlegg skal begrenses i antall ut i fra hastighetsutforming og reduksjon av strekkfasthet.

  1. Utførelse: Hastighet v ≤ 130 km/h, minst 2 m mellom press-skjøter, maksimalt 2 press-skjøter pr. spennlengde, plassering skal skje ved hengetråd i spennet, maksimalt 4 press-skjøter i en ledningspart.
  2. Utførelse: Hastighet 130 < v ≤ 160 km/h, minst 5 m mellom press-skjøter, maksimalt 2 press-skjøter pr. spennlengde, plassering skal skje ved hengetråd i spennet, maksimalt 3 presskjøter i en ledningspart.
  3. Utførelse: Hastighet 160 < v ≤ 200 km/h, minst 10 m mellom press-skjøter, maksimalt 1 press-skjøte pr. spennlengde, plassering skal skje ved hengetråd i spennet, maksimalt 2 press-skjøter i en ledningspart.
  4. Utførelse: Hastighet v > 200 km/h, skal ikke inneholde press-skjøter.

Grunnen til innføring av nytt krav kommer av at flere prosjekter opplever at det mangler spesifisering av hvor mange skjøter det kan være i liner og ønsker derfor en klar definisjon av hvor og hvor mange skjøter som aksepteres i bæreline.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Det som omhandles her er problematikken med løst formuletr krav til skjøting av bæreliner. Det kan medføre at det enten tolkes for strengt og ikke monteres press-skjøter overhode eller at det tolker for løslig og det monteres så mange press-skjøter at bruddstyrken til bærelinene svekkes ut over tillate grenser for innspente ledere. Projektene for kontaktledningsanlegg har derfor etterspurt klare entydige krav til dette som da har resultert i dette beskrevne forslaget til krav for maksimalt antall press-skjøter som aksepteres montert i bæreliner.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Påliteligheten opprettholdes ved at det gis krav til antall press-skjøter som tillates i bæreliner og slik sikres mot for stor svekkelse av bærelinenes opprinnelige bruddstyrke.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Tilgjengeligheten bedres ved at det gis klare entydige krav til antall press-skjøter som tillates i bæreliner.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Vedlikeholdbarheten bedres ved at det gis klare entydige krav til antall press-skjøter som tillates i bæreliner og slik sikres mot for stor svekkelse av bærelinenes opprinnelige bruddstyrke.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Sikkerheten opprettholdes ved at det gis klare entydige krav til antall press-skjøter som tillates i bæreliner og slik sikres mot for stor svekkelse av bærelinenes opprinnelige bruddstyrke.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Dersom det monteres for mange press-skjøter redusers bærelinenes bruddstyrke mer enn tilrådelig noe som kan medføre brudd i bærelinene som da forårsaker nedkjøring av kontaktledningsanlegget med full stans i togtrafikken som resultat. Det kan også forekomme at bærelinene av samme årsak får brudd ved vedlikeholdsarbeider på kontaktledningsanleget og da kan forårsake store peronskader da innspente liner ved brudd frigjør den den latente energien enten ved kuttskader, knokkebrudd eller at personer kastes ned fra taket på arbeidsvognene. (stor fallhøyde)

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Levetiden opprettholdes ved at det gis klare entydige krav til antall press-skjøter som tillates i bæreliner.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Kapasiteten opprettholdes ved at man har klare entydige krav til antall press-skjøter som tillates i bæreliner for å opprettholde bærelinenes bruddstyrke og derved hinder brudd i bærelinene med full stans i togtrafikken som resultat.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Systemets livsløpskostnader påvirkes ikke negativt ved innføring av disse klare entydige krav til antall press-skjøter som tillates i bæreliner da alternativet ville være å bytte ut hele bærelinenes lengde.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ingen endringer knyttet til klimatiske forhold ved å innføre klare entydige krav til antall press-skjøter som tillates i bæreliner.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen endringer knyttet til miljøbelastninger ved å innføre klare entydige krav til antall press-skjøter som tillates i bæreliner.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler endringen innført da en sikrer entydige krav til hvor mange press-skjøter som tillates montert inn i bæreliner uten nevneverdig negativ konsekvens for selve kontaktledningsanlegget.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 1. jul. 2020 kl. 11:35 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 11:57 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 09:28 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:34 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:07 (CEST)

5.4 Teknologi

Kontrollert og videresendes til Godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 26. aug. 2020 kl. 12:05 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:36 (CEST)

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!