540 2020 Endringsartikkel 2583

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2583
Forslagsdato 31.01.2020
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Andre elektriske ledere
Avsnitt
Forslagstekst Legge til nytt avsnitt angående skjøting av liner og kabler

Nytt avsnitt "Skjøting av line og kabel" Som hovedregel etableres liner og kabler kun med skjøter dersom linenes og kablenes utstrekning overskrider naturlig trommel lengde ved førstegangs installasjon. For innspente liner og kabler hvor det under installasjon ikke lar seg gjøre å unngå skjøter må, for å opprettholde linens eller kabelens styrke gjennom dennes levetid, antall press-skjøteklemmer begrenses ut i fra linens eller kabelens innspenningskraft. Dette framkommer av nedenstående krav.

a) Skjøting av innspent line: Skjøting av innspent line skal utføres med dertil egnede press-skjøteklemmer (strekkfast utførelse). Vurdering: Press-skjøteklemme med strekkfast utførelse reduserer linens bruddstyrke. Det skal derfor vurderes totalt antall for hele linens utstrekning samt for antall skjøter innenfor samme spenn og begrense disse til et nødvendig minimum.

b) Skjøting av innspent kabel: Skjøting av innspent kabel skal utføres med dertil egnede press-skjøteklemmer (strekkfast utførelse). Vurdering: Press-skjøteklemme med strekkfast utførelse reduserer kabelens bruddstyrke. Det skal derfor vurderes totalt antall for hele kabelens utstrekning samt for antall skjøter innenfor samme spenn og begrense disse til et nødvendig minimum.

c) Skjøting av strekkavlastet line: Skjøting av strekkavlastet line skal utføres med dertil egnede press-skjøteklemmer (strekkavlastet utførelse). Vurdering: Skjøter er en potensiell feilkilde. Det skal vurderes totalt antall for hele linens utstrekning og begrense disse til et nødvendig minimum.

d) Skjøting av strekkavlastet kabel: Skjøting av strekkavlastet kabel skal utføres med dertil egnede press-skjøteklemmer (strekkavlastet utførelse). Vurdering: Skjøter er en potensiell feilkilde. Det skal vurderes totalt antall for hele kabelens utstrekning og begrense disse til et nødvendig minimum.

Grunnen til innføring av nytt krav kommer av at flere prosjekter opplever at det mangler spesifisering av hvor mange skjøter det kan være i liner og ønsker derfor en klar definisjon av hvor og hvor mange skjøter som aksepteres.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Det som omhandles her er manglende krav til skjøting av andre elektriske ledere utover kontakttråd og bæreline i kontaktledningsanlegget. Det medfører usikkerhet om bruk av press-skjøter samt hvilken uutførelse som kan benyttes for de forskejllige variantene av ledere og kabler. Projektene for kontaktledningsanlegg har derfor etterspurt krav til dette som da har resultert i dette beskrevne forslaget til krav for press-skjøter som aksepteres montert i disse ledere og kabler.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Påliteligheten opprettholdes ved at det gis krav til typer press-skjøter som tillates i ledere og kabler. Både strekk fast pess-skjøt for innspente ledere og kabler og strekkavlastet press-skjøt for ledere og kabler forlagt uten innspenningskraft.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Tilgjengeligheten bedres ved at det gis krav til typer press-skjøter som tillates i ledere og kabler. Både strekk fast pess-skjøt for innspente ledere og kabler og strekkavlastet press-skjøt for ledere og kabler forlagt uten innspenningskraft.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Vedlikeholdbarheten bedres ved at det gis krav til typer press-skjøter som tillates i ledere og kabler. Dette kravet tydeliggjør hvilke typer press-skjøter som skal benyttes når.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Sikkerheten opprettholdes ved at det gis krav til typer press-skjøter som tillates i ledere og kabler.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Dersom det monters feil type pess-skjøt (sterkkavlastet) i innspente ledere og kabler vil press-skjøten foråskae brudd i leder eller kabel med full stans i togtrafikken som resultat. Det kan også forekomme peronskader da innspente leder eller kabler ved brudd frigjør den den latente energien i disse.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Levetiden opprettholdes ved at det gis krav til typer press-skjøter som tillates i ledere og kabler.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Kapasiteten opprettholdes ved at det gis krav til typer press-skjøter som tillates i ledere og kabler for å opprettholde ledere og kabler bruddstyrke og derved hinder brudd i ledere og kabler med full stans i togtrafikken som resultat.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Systemets livsløpskostnader påvirkes ikke negativt ved innføring av disse krav til typer press-skjøter som tillates i ledere og kabler da alternativet ville være å bytte ut hele lederens elle kabelens lengde.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ingen endringer knyttet til klimatiske forhold ved å innføre krav til typer press-skjøter som tillates i ledere og kabler.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen endringer knyttet til miljøbelastninger ved å innføre krav til typer press-skjøter som tillates i ledere og kabler.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler endringen innført da en sikrer entydige krav til hviken typer press-skjøter som skal benyttes i ledere og kabler utover selve kontaktledningen.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 2. jul. 2020 kl. 09:57 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 11:57 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:21 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:35 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:09 (CEST)

5.4 Teknologi

Kontrollert (Elkraft) og videresendes for Godkjenning. --Tore Telstad (diskusjon) 26. aug. 2020 kl. 12:11 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:37 (CEST)

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!