540 2020 Endringsartikkel 2698

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2698
Forslagsdato 14.07.2020
Forslagsstiller Bjørn Ivar OIsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Fundamenter, master og åk
Avsnitt Mastetype og dimensjonering
Forslagstekst Nytt under krav til krav b) Montasje av stålmaster:
  1. Utførelse: Når bjelkemaster benyttes som åkmaster skal den ene av endemastene monteres med svak akse mot spor og den andre av endemastene med sterk akse mot spor (normal posisjon) slik at det oppnås samme funksjon (pendelmast) som ved gittermaster.

Samt nytt lærebokstoff til krav a) Mastetyper:

Bjelkemast av typen HE260M er en spesialutgave av bjelkemast som ikke er tiltenkt benyttet som allment valg. HE260M er hovedsakelig laget og tiltenkt master med avspenning hvor bardun eller strever ikke kan etableres grunnet sporets trasé eller stedlige forhold. All annen bruk dokumenteres gjennom grundig grunnanalyser og materielle styrkeberegninger.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Det som omhandles i denne endringsartikkelen er manglende krav til hvordan bjelkemaster monteres ved etableing av åk. Samt en klargjøring av når det normalt er tiltenkt å benytte spesialtypen HEM bjelkemaster, slik at materialkostnader ikke øker ukontrollert.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Påliteligheten sikres ved å klargjøre montasjen av mastene. Dette for å sikre at kraftpåvirkning og miljøbelastninger i størst mulg grad blir hensyntatt.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Tilgjengeligheten endres ikke ved å klargjøre montasjen av mastene, men sikrer samme tilgjengelighet som tidligere.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Vedlikeholdbarheten endres ikke ved å klargjøre montasjen av mastene, men sikrer samme vedlikeholdbarheten som tidligere.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Sikkerheten økes noe ved å klargjøre montasjen av mastene. Dette for å sikre at kraftpåvirkning og miljøbelastninger i størst mulg grad blir hensyntatt.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Muligheten for at farer kan oppstå reduseres noe ved å klargjøre montasjen av mastene. Dette for å sikre at kraftpåvirkning og miljøbelastninger i størst mulg grad blir hensyntatt.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Levetiden forventes å være den samme da dette kun innebærer å klargjøre montasjen av mastene.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Kapasiteten forventes å være den samme da dette kun innebærer å klargjøre montasjen av mastene.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Økonomien forventes å være den samme da dette kun innebærer å klargjøre montasjen av mastene.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ingen endringer knyttet til klimatiske forhold da dette kun innebærer å klargjøre montasjen av mastene.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Små forbedringer knyttet til miljøbelastninger ved å klargjøre montasjen av mastene. Dette på grunn av at miljøbelastninger i størst mulg grad blir hensyntatt.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler endringen innført da en sikrer entydige krav til hvordam mastene monteres i sammenheng med etablering av åk i de samme mastene.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 14. jul. 2020 kl. 13:29 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 11:58 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:22 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:36 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:10 (CEST)

5.4 Teknologi

Kontrollert (Elkraft) og videresendes Godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 26. aug. 2020 kl. 12:23 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!