540 2020 Endringsartikkel 2716

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2716
Forslagsdato 25.08.2020
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 6 Mekanisk_utforming
Avsnitt 4.4 Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring
Forslagstekst I risikovurderingen for hensetting under spenningssatt kontaktledning (EH-012458-001) er et av tiltakene å sikre tilstrekkelig avstand mellom påregnelig ståplass på kjøretøy og spenningssatt del i kontaktledningsanlegget. Påregnelig ståplass er buffer, kobbel og stigtrinn som normalt er 1,5 m over SOK. Ved å legge til grunn avstand til spenningssatt del for publikumsområde på 3,5 m må kontakttrådhøyden være minimum 5,0 m. Selv om kjøretøyenes utside etter jernbaneloven §9 er forbudt område og de da etter EN 50122-1 kan være tilstrekkelig med 2,75 m avstand, foreslås 3,5 m til grunn etter en enkel vurdering: Minimum kontakttrådhøyde er uansett 5,05 m, unntaksvis ned til 4,80 m. Da er tilleggskostnaden ved å kreve 5,0 m svært liten mot nytten ved at en er sikker på at en har lik høyde for publikumsområde over alt (standardisering).

Forslag: Nytt underkrav til a) Nominell kontakttrådhøyde: 3. Utførelse: For hensettingsspor bør nominell kontakttrådhøyde være så høy som mulig (mellom 5,60 og 6,00 m) for å ha størst mulig avstand fra ståplass på kjøretøy til spenningssatt del i kontaktledningsanlegget.

Nytt underkrav til b) Minste kontakttrådhøyde 2. Unntak til 1: For hensettingsspor skal kontakttrådhøyden ikke være lavere enn 5,00 m for å sikre minimum 3,5 m fra forventet ståplass på kjøretøyene (buffer, kobbel og stigtrinn 1,5 m over SOK) til spenningssatt del i kontaktledningsanlegget.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Det som omhandles her er kontakttrådens høydeplassering over SOK i forbindelse med hensettingsområder for tog slik at det oppnås tilsterkkelig avstand fra påregnelig ståplass på kjøretøy til spenningsatt del i kontaktledningsanlegget. Påregnelig ståplass er buffer, kobbel og stigtrinn som normalt er 1,5 m over SOK.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Påliteligheten opprettholdes ved at det gis eksplisitte krav til kontakttrådhøyden for hensettingsområder.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Tilgjengeligheten opprettholdes ved at det gis eksplisitte krav til kontakttrådhøyden for hensettingsområder.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Vedlikeholdbarheten endres ikke ved at det gis eksplisitte krav til kontakttrådhøyden for hensettingsområder.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Sikkerheten opprettholdes ved at det gis eksplisitte krav til kontakttrådhøyden for hensettingsområder.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Dersom kontakttrådhøyden monteres for lavt i forbindelse med hensettingsområder kan personer utsettes for utilsiktet strømgjennomgang med store personskader eller død som resultat.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Levetiden endres ikke ved at det gis eksplisitte krav til kontakttrådhøyden for hensettingsområder.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Kapasiteten påvirkes ikke ved at det gis eksplisitte krav til kontakttrådhøyden for hensettingsområder.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Systemets livsløpskostnader påvirkes ikke negativt ved innføring av eksplisitte krav til kontakttrådhøyden for hensettingsområder.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ingen endringer knyttet til klimatiske forhold ved å innføre eksplisitte krav til kontakttrådhøyden for hensettingsområder.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen endringer knyttet til miljøbelastninger ved å innføre eksplisitte krav til kontakttrådhøyden for hensettingsområder.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler følgende endringer innført i Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Mekanisk utforming, Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring da en sikrer entydige krav til kontakttrådhøyden for hensettingsområder.

Nytt underkrav til a) Nominell kontakttrådhøyde: 3. Utførelse: For hensettingsspor bør nominell kontakttrådhøyde være så høy som mulig (mellom 5,60 og 6,00 m) for å ha størst mulig avstand fra ståplass på kjøretøy til spenningssatt del i kontaktledningsanlegget.

og

Nytt underkrav til b) Minste kontakttrådhøyde: 2. Unntak til 1: For hensettingsspor skal kontakttrådhøyden ikke være lavere enn 5,00 m for å sikre minimum 3,5 m fra forventet ståplass på kjøretøyene (buffer, kobbel og stigtrinn 1,5 m over SOK) til spenningssatt del i kontaktledningsanlegget.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 25. aug. 2020 kl. 15:34 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 14:04 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 09:55 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:37 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:15 (CEST)

5.4 Teknologi

Kontrollert (Elkraft) og sendes til Godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 26. aug. 2020 kl. 16:59 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:40 (CEST)

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!