540 2021 Endringsartikkel 2950

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2950
Forslagsdato 25.02.2021
Forslagsstiller Magnus Larsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 7 Seksjonering
Avsnitt 4.2.2 Seksjonering ved innkjørstoppskilt på stasjonsområder – ERTMS
Forslagstekst Hei,

I TRV:00929 så står det at innkjørstoppskilt skal plasseres 10 til 15 meter fra ytterste mast til seksjonsutligger og stoppskilt (grense for skifting) skal plasseres 10 - 15 meter fra innerste mast til seksjonsutligger. Da avstanden imellom ytterste mast og innserste mast for seksjonsutliggeren er 47 til 188 meter så fører dette til at avstanden imellom innkjør og stoppskilt (grense for skifting) er min 67-77 meter til maks 208-218 meter. Da kravet til sikkerhetsavstand for skifteveier er 150 meter må det søkes dispensasjon fra dette kravet eller sikkerhetsavstand kravet i Engineering Guidelines (evt. TRV) hver gang utstrekningene på seksjonsfeltet er mindre enn 120 meter. Det viser seg at dette er tilfelle flere steder i Oslo-området.

Det kan ikke være riktig å ha et krav som er avhengig av at man får dispensasjon fra et annet krav, derfor foreslår jeg at dette kravet endres eller spesifiseres.

mvh Magnus Larsen

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Avstandskravet mellom ERTMS stoppskilt og kontaktledningens seksjonsdeler foreslås endret slik at kravet kommer i harmoni med ERTMS-programmets dokument for prosjektering og bygging «Engineering Guidelines». Dette vil da bidra til at stopp skiltene lettere kan plasseres ut fra stedlige forhold som siktlinjer, terrengets beskaffenhet, sportraseens utforming samt forutsetninger for god og omforent prosjektering av signal og sikringsanlegg.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Ettersom denne endringen gjelder oppmykning av et absoluttkrav til fysisk avstand mellom komponenter, blir ikke komponentenes pålitelighet påvirket. Den trafikale påliteligheten vil med denne endringen forbedres da signalene derved kan plasseres på en hensiktsmessig måte i forhold til stedlige forhold som siktlinjer, terreng og sportraseens utforming.

3.2 A - tilgjengelighet

Ettersom denne endringen gjelder oppmykning av et absoluttkrav til fysisk avstand mellom komponenter, blir ikke komponentenes tilgjengelighet påvirket. Den trafikale tilgjengeligheten vil med denne endringen forbedres da signalene derved kan plasseres på en hensiktsmessig måte i forhold til stedlige forhold som siktlinjer, terreng og sportraseens utforming.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ettersom denne endringen gjelder oppmykning av et absoluttkrav til fysisk avstand mellom komponenter, blir ikke komponentenes vedlikeholdbarhet påvirket.

3.4 S - sikkerhet

Endringen sikrer systemets evne til å overholde farer på overordnet jernbanesystemnivå ved at stoppskiltene kan plasseres i forhold til stedlige forhold som siktlinjer, terreng og sportraseens utforming.

Endringen er med på å redusere muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter ved at avstander tilpasses stedlige forhold som siktlinjer, terreng og sportraseens utforming.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ettersom denne endringen gjelder oppmykning av et absoluttkrav til fysisk avstand mellom komponenter, blir ikke komponentenes levetid påvirket. Dvs. den forventede levetiden vil være uforandret.

Endringen medfører at kapasiteten tilpasses alle RAMS- og risikovurderinger som ERTMS-programmet har kommet fram til i arbeidet med innføring av ERTMS.

3.6 Ø - økonomi

Ved å gi rom for tilpassing av signalenes plassering ut fra stedlige forhold som siktlinjer, terrengets beskaffenhet og kontaktledningens elektriske seksjonering vil det forhindre behov for kostnadsdrivende løsninger.

3.7 K - klima og miljø

Denne endringen har ingen betingelser som er knyttet til klimatiske forhold ettersom essensen er løse opp i et i utgangspunktet strengt krav til fysisk avstand mellom komponenter for to jernbanetekniske fag.

Denne endringen har ingen betingelser som er knyttet til miljøbelastninger ettersom essensen er løse opp i et i utgangspunktet strengt krav til fysisk avstand mellom komponenter for to jernbanetekniske fag. Der akkurat de samme komponentene og antall av komponenter som benyttes, kun krav til avstand er endret.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Endring av krav

3.9.1 Opprinnelig krav

Herunder er formuleringen for dagens gjeldende krav.

4.2 Seksjonering på stasjonsområder

4.2.2 Seksjonering ved innkjørstoppskilt på stasjonsområder – ERTMS

Prinsipp for etablering av seksjonsfelt i forbindelse med «markerboard» på strekninger med signalanlegg ERTMS. TRV:00929

a) Seksjonsfelt plassert ved innkjørstoppskilt: Seksjonsfelt plassert ved innkjørstoppskilt skal plasseres mellom innkjørstoppskilt og ytre sporveksel, se Figur 3.

 1. Utførelse: Avstand «a» mellom innkjørstoppskilt og ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være ≥ 10 m og ≤ 15 m.
 2. Utførelse: Avstanden «b» mellom ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) og innerste mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.
 3. Utførelse: Avstand «a+b+a» mellom innkjørstoppskilt og stoppskilt (grense for skifting) skal koordineres med signalanlegget slik at avstand «a» mellom innerste mast for seksjonsutligger (Mn+m) og stoppskilt blir ≥ 10 m og ≤ 15 m.
 4. Verifikasjon: Avstand «c» mellom innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel skal verifiseres å være i samsvar med avstandskrav gitt i 🔗 Signal, Prosjektering, ECTS, Stoppskilt, Plassering - krav d).
Figur 1: Seksjonsfelt - Prinsipp plassering ved innkjørstoppskilt


Fargekode for strekningen er den samme som angitt i ??? beskrevet i kapitlet 🔗 Seksjonering og koordinering med signalplassering

4.3 Seksjonering ved hovedsignal/stoppskilt plassert rygg mot rygg

Prinsipp for etablering av seksjonsfelt i forbindelse med hovedsignal eller stoppskilt plassert rygg mot rygg.

TRV:00933

b) Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt rygg mot rygg: Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt som står rygg mot rygg skal plasseres mellom stoppskiltene, se Figur 4.

 1. Betingelse: Avstanden mellom stoppskiltene skal koordineres med fagmiljøet Signal, slik at avstanden er tilpasset seksjonsfeltets utstrekning vist i Figur 4.
 2. Utførelse: Avstand «a» fra stoppskilt til ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være ≥ 10 m og ≤ 15 m.
 3. Utførelse: Avstanden «b» mellom mast for seksjonsutligger (Mn) og mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.
Figur 2: Seksjonsfelt - Prinsipp plassering ved stoppskilt rygg mot rygg
Fargekode for strekningen er den samme som angitt i ??? beskrevet i kapitlet 🔗 Seksjonering og koordinering med signalplassering

3.9.2 Revidert krav

Herunder er forslag til revidert krav som samspiller med ERTMS-programmets utviklede «engineering guidelines» for prosjektering og bygging av signalanlegg.

4.2 Seksjonering på stasjonsområder

4.2.2 Seksjonering ved innkjørstoppskilt på stasjonsområder – ERTMS

Prinsipp for etablering av seksjonsfelt i forbindelse med «markerboard» på strekninger med signalanlegg ERTMS.

TRV:00929

a) Seksjonsfelt plassert ved innkjørstoppskilt: Seksjonsfelt plassert ved innkjørstoppskilt skal plasseres mellom innkjørstoppskilt og stoppskilt stopp for skifting, se Figur 3.

 1. Utførelse: Avstand «a» mellom innkjørstoppskilt og ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være ≥ 5 m.
 2. Utførelse: Avstanden «b» mellom ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) og innerste mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.
 3. Utførelse: Avstand «a+b+a» mellom innkjørstoppskilt og stoppskilt (stopp for skifting) skal koordineres med signalanlegget slik at avstand «a» mellom innerste mast for seksjonsutligger (Mn+m) og stoppskilt blir ≥ 5 m.
 4. Verifikasjon: Avstand «c» mellom innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel skal verifiseres å være i samsvar med avstandskrav gitt i 🔗 Signal, Prosjektering, ECTS, Stoppskilt, Plassering - krav d).
Figur 3: Seksjonsfelt - Prinsipp plassering ved innkjørstoppskilt


Fargekode for strekningen er den samme som angitt i ??? beskrevet i kapitlet 🔗 Seksjonering og koordinering med signalplassering

4.3 Seksjonering ved hovedsignal/stoppskilt plassert rygg mot rygg

Prinsipp for etablering av seksjonsfelt i forbindelse med hovedsignal eller stoppskilt plassert rygg mot rygg. Ettersom prosjekteringsveilederen for ERTMS «Engieneering Guidelines» legger til grunn at stoppskilt rygg mot rygg skal ha samme kilometer plassering er det derfor viktig at kontaktledningens seksjonsfelt plasseres slik at tog stopp ved signalet ikke medfører at togets strømavtakere kortslutter kontaktledningens seksjonsfelt. Det må da sørges for at tilstrekkelig avstand etableres mellom stoppsignalene og seksjonsfeltet.


TRV:00933

b) Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt rygg mot rygg: Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt som står rygg mot rygg skal plasseres før eller etter stoppskiltene, se Figur 4.

 1. Betingelse: Avstanden mellom stoppskiltene og seksjonsfeltet skal koordineres med fagmiljøet Signal, slik at avstanden er tilpasset seksjonsfeltets plassering som vist i Figur 4.
 2. Utførelse: Avstand «a» fra stoppskilt til ytterste mast for seksjonsutligger (Mn eller Mn+m) skal være ≥ 220 m.
 3. Utførelse: Avstanden «b» mellom mast for seksjonsutligger (Mn) og mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.
Figur 4: Seksjonsfelt - Prinsipp plassering ved stoppskilt rygg mot rygg
Fargekode for strekningen er den samme som angitt i ??? beskrevet i kapitlet 🔗 Seksjonering og koordinering med signalplassering

3.10 Høringskommentarer

Revidert krav har vært sendt på høring til relevante fagmiljøer i Bane NOR som

 • Trafikk, Funksjonell godkjenning
 • Drift og teknologi, ERTMS
 • Drift og teknologi, Bane, Område Øst
 • Drift og teknologi, Bane, Område Sør-Vest
 • Drift og teknologi, Bane, Område Nord

Det har kommet tilbakemeldinger fra ERTMS og Område Sør-Vest.

 • «Gjennomgått forslaget til endringer og det er iht. hva vi ønsket.»
 • «Den foreslåtte endringen er fornuftig.»

4 Innstilling fra fagansvarlig

Revisjonen av kravene er kommet i stand ved diskusjoner mellom de tekniske fagmiljøene ERTMS og Kontaktledning. Bakgrunnen for endringen er at intensjonen med dagens krav ikke på en god måte samsvarer med kravets formulering og som sådan ikke harmonerer med avstandskrav gitt i ERTMS Engineering Guidelines.

Anbefaler derfor at de reviderte kravene implementeres slik at kravenes intensjon kan etableres uten negative konsekvenser for fagdisiplinenes behov og regler.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 26. aug. 2021 kl. 13:13 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok, men i fig 3 kan man med fordel tegne inn korrekt signal 106 "Stopp for skift"--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2021 kl. 15:08 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. aug. 2021 kl. 10:01 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:27 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:03 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 13:37 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:12 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!