540 2021 Endringsartikkel 2958

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2958
Forslagsdato 03.03.2021
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Fundamenter, master og åk
Avsnitt Fundamenter
Forslagstekst TRV:00994 Toleranser ved etablering og TRV:00996 Oppraging.

Her må det tas en gjennomgang av toleransekravene da disse er svært strengt satt. TRV:00994 underpunkt 5 har en toleranse fra loddlinje på mellom 0,10 og 0,26 grader avhengig av fundamentets totale lengde.

TRV:00996 underpunkt 1 har en toleransenøyaktighet i forhold til SOK på ±10 mm som også kan virke unødvendig streng.

Det bør også lages en skisse som angir vinkelavvik i forhold til spor samt vinkelavvik individuelt mellom fundamenter for åk.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Denne endringen retter opp i unødvendig strengt satte toleranser for etablering av nye mastefundamenter. Revidert krav TRV:00994 underpunkt 5 vil da forholde seg til standarden EN 1090-2:2018 med hensyn på skjevhet for bolter større enn M20 med flate underlagsskiver. Kravet endres fra ± 10 mm i alle retninger til å bli ± 1,5° i alle retninger slik at kravet er uniformt uavhengig av fundamentets dybde (lengde). Revidert krav TRV:00996 underpunkt 1 endres slik at toleransen økes fra uforholdsmessig strengt til moderat strengt, samt at det tilføyes opplysning om hvordan trapping av avstand mellom SOK og topp fundament skal utføres med hensyn på mastenes utforming og visuelt inntrykk av ferdig montert anlegg. Kravet endres fra ± 10 mm til ± 50 mm og med tilføyelse, dersom oppraging mellom 200 og 700 mm ikke kan tilfredsstille toleranse ± 50 mm i forhold til SOK skal fundamentet etableres slik at den angitte toleranse befinner seg i 500 mm steg over eller under SOK avhengig av terrengets utforming i forhold til spor. Det vil også tilføyes forklarende figurer i forbindelse med disse kravene.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Disse endringene påvirker ikke påliteligheten til hverken mastefundamenter eller master, det dreier seg om justering av toleransenivå.

3.2 A - tilgjengelighet

Disse endringene påvirker ikke tilgjengeligheten i nevneverdig grad, men gjør det litt enklere å tilfredsstille etableringen av mastefundamenter.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Disse endringene påvirker ikke vedlikeholdbarheten av mastefundamentene da det her er snakk om tilpassing av montasjetoleranser ved etablering.

3.4 S - sikkerhet

Disse endringene påvirker ikke sikkerheten til jernbanesystemnivå eller system da det kun er snakk om marginale justeringer av toleransegivning innenfor standardiserte verdier som har som mål nå gjøre disse toleransene mer entydig.

3.5 L - levetid og kapasitet

Disse endringene har ingen innvirkning på levetiden til mastefundamentene da det dreier seg om justering av toleransenivå.

Disse endringene har ingen innvirkning på kapasiteten da toleranskravet til mastefundamentet fortsatt ikke overskrider justeringsmuligheten som allerede finnes for mastenes montasje.

3.6 Ø - økonomi

Disse endringene har ingen innvirkning på systemets levetidskostnader da det her er snakk om justering av toleranse krav til å komme mer i samsvar med internasjonal standardisering på området.

3.7 K - klima og miljø

Disse endringene har ingen innvirkning knyttet klimatiske forhold, det dreier seg kun om justering av toleranseverdier slik at disse kommer i harmoni med internasjonal standardisering.

Disse endringene medfører ingen miljøbelastning, det dreier seg kun om justering av toleranseverdier slik at disse kommer i harmoni med internasjonal standardisering.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at toleransekravet revideres slik at Bane NOR derved stiller krav med internasjonale standarder for samme type konstruksjoner.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 27. aug. 2021 kl. 13:36 (CEST)

4.1 Eksisterende krav

TRV:00994

e) Toleranser ved etablering: Vinkel mellom fundament for enkeltmast og det spor det betjener skal være 90° ± 5°.

 1. Utførelse: Fundamenter for åk skal etableres parvis, vinkelrett på hverandre, i åkets lengderetning med en toleranse på ± 2°.
 2. Unntak: Åk kan skråstilles over spor dersom andre konstruksjoner krever dette.
 3. Utførelse: Avstand fra spor til senter fundament kan variere med ± 50 mm.
 4. Utførelse: Lengderetningen kan variere med ± 100 mm.
 5. Utførelse: Fundamentet skal settes i lodd i alle retninger med en toleranse på ± 10 mm/m.

TRV:00996

g) Oppraging: Oppraging av fundament skal ikke overstige 700 mm.

 1. Utførelse: Topp fundament skal være i SOK ± 10 mm hvor terreng gjør dette mulig.

4.2 Revidert krav

TRV:00994

e) Toleranser ved etablering: Vinkel mellom fundament for enkeltmast og det spor det betjener skal være 90° ± 5°.

 1. Utførelse: Fundamenter for åk skal etableres parvis, vinkelrett på hverandre, i åkets lengderetning med en toleranse på ± 2°.
 2. Unntak: Åk kan skråstilles over spor dersom andre konstruksjoner krever dette.
 3. Utførelse: Avstand fra spor til senter fundament kan variere med ± 50 mm.
 4. Utførelse: Lengderetningen kan variere med ± 100 mm.
 5. Utførelse: Fundamentet skal settes i lodd i alle retninger med en toleranse på 1,5°.

TRV:00996

g) Oppraging: Oppraging av fundament skal ikke overstige 700 mm.

 1. Utførelse: Topp fundament skal være i SOK ± 50 mm hvor terreng gjør dette mulig.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 14:02 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. aug. 2021 kl. 16:26 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:28 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:57 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 15:44 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:10 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!