540 2022 Endringsartikkel 3223

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3223
Forslagsdato 03.03.2022
Forslagsstiller Knut Atle Stene Andersen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 7 Seksjonering
Avsnitt 4.2 Seksjonering på stasjonsområder/TRV:00929
Forslagstekst Jeg mener at TRV pkt. TRV:00929 er for lite beskrevet.

Vi som prosjekterende opplever innholdet som for lite nyansert og teksten bør oppgraderes da dette kan få økonomiske innvirkninger på infrastruktureier. Forslag til endring er å ta inn relevante avstander iht ENI-SS-ENG-444 osv. Slik dette blir fremstilt TRV:07116 blir dette feil, hvor denne avstanden fremkommer til å være 350 meter…..

Total avstand blir +400 meter. Dette bør inn i TRV:00929.

Knut Atle Stene Andersen Fagspesialist Dir: +47 916 72 688 | Mob: +47 916 72 688 knut.atle.stene.andersen@norconsult.com

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Denne endringen vil tydeliggjøre at prosjektering og bygging av seksjonsfelt i kontaktledningen i forbindelse med innkjørstoppskilt må koordineres med krav stilt i TRV Signal, Prosjektering, ETCS, Stoppskilt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Ved å gjennomføre endringen tydeliggjøres at prosjektering og bygging av seksjonsfelt må koordineres med plassering av stoppskilt slik at forventet pålitelighet opprettholdes.

3.2 A - tilgjengelighet

Ved å gjennomføre endringen tydeliggjøres at prosjektering og bygging av seksjonsfelt må koordineres med plassering av stoppskilt slik at forventet tilgjengelighet opprettholdes.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ved å gjennomføre endringen tydeliggjøres at prosjektering og bygging av seksjonsfelt må koordineres med plassering av stoppskilt slik at forventet vedlikeholdbarhet kan opprettholdes.

3.4 S - sikkerhet

Ved å gjennomføre endringen tydeliggjøres at prosjektering og bygging av seksjonsfelt må koordineres med plassering av stoppskilt slik at forventet evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå opprettholdes.

Ved å gjennomføre endringen tydeliggjøres at prosjektering og bygging av seksjonsfelt må koordineres med plassering av stoppskilt slik at muligheten for at farer som kan oppstå dersom systemet svikter reduseres.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ved å gjennomføre endringen tydeliggjøres at prosjektering og bygging av seksjonsfelt må koordineres med plassering av stoppskilt slik at forventet levetid opprettholdes.

Ved å gjennomføre endringen tydeliggjøres at prosjektering og bygging av seksjonsfelt må koordineres med plassering av stoppskilt slik at forventet kapasitet opprettholdes.

3.6 Ø - økonomi

Ved å gjennomføre endringen tydeliggjøres at prosjektering og bygging av seksjonsfelt må koordineres med plassering av stoppskilt slik at systemets livsløpskostnader forventes å være teknisk/økonomisk fornuftig.

3.7 K - klima og miljø

Da denne endringen er en tydeliggjøring av at prosjektering og bygging av seksjonsfelt må koordineres med stoppskilt plassering har dette ingen innvirkning på klimatiske forhold.

Da denne endringen er en tydeliggjøring av at prosjektering og bygging av seksjonsfelt må koordineres med stoppskilt plassering har dette liten eller ingen innvirkning på miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Endring av krav

3.9.1 Opprinnelig krav

TRV:00929

Seksjonsfelt plassert ved innkjørstoppskilt: Seksjonsfelt plassert ved innkjørstoppskilt skal plasseres mellom innkjørstoppskilt og stoppskilt stopp for skift, se ???.

  1. Utførelse: Avstand «a» mellom innkjørstoppskilt og ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være ≥ 5 m.
  2. Utførelse: Avstanden «b» mellom ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) og innerste mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.
  3. Utførelse: Avstand «a+b+a» mellom innkjørstoppskilt og stoppskilt (stopp for skift) skal koordineres med signalanlegget slik at avstand «a» mellom innerste mast for seksjonsutligger (Mn+m) og stoppskilt blir ≥ 5 m.
  4. Verifikasjon: Avstand «c» mellom innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel skal verifiseres å være i samsvar med avstandskrav gitt i 🔗 Signal, Prosjektering, ETCS, Stoppskilt, Plassering - krav d).

3.9.2 Revidert krav

TRV:00929

Seksjonsfelt plassert ved innkjørstoppskilt: Seksjonsfelt plassert ved innkjørstoppskilt skal plasseres mellom innkjørstoppskilt og stoppskilt stopp for skift, se ???.

  1. Utførelse: Avstand «a» mellom innkjørstoppskilt og ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være ≥ 5 m.
  2. Utførelse: Avstanden «b» mellom ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) og innerste mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.
  3. Utførelse: Avstand «a+b+a» mellom innkjørstoppskilt og stoppskilt (stopp for skift) skal koordineres med signalanlegget slik at avstand «a» mellom innerste mast for seksjonsutligger (Mn+m) og stoppskilt blir ≥ 5 m.
  4. Utførelse: Prosjektering og plassering av seksjonsfelt skal koordineres med kravene til plasseringen av stoppskilt beskrevet i 🔗 Teknisk regelverk, Signal, Prosjektering ETCS, Stoppskilt.
  5. Verifikasjon: Avstand «c» mellom innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel skal verifiseres å være i samsvar med avstandskrav gitt i 🔗 Signal, Prosjektering, ETCS, Stoppskilt, Plassering - krav d).

3.10 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet TRV:00929 er ment å være en beskrivelse av hvordan kontaktledningsanleggets master skal prosjekteres og bygges iht. ERTMS stoppskilt i forbindelse med hovedinnkjør på stasjoner. Utgangspunktet er da at ERTMS signalene har sin plassering (allerede er etablert) når kontaktledningsanlegget skal bygges eller fornyes. Som sådan skal det da være tilstrekkelig opplysninger i kravet for å kunne tilfredsstille en teknisk/økonomisk utforming. Akkurat nå hvor det er overgang fra tradisjonelle lyssignaler med elektriske sporfelt til ERTMS med skilter og akseltellere vil det være noen utfordringer som betinger at de som prosjekterer kontaktledningsanlegg faktisk må opprette kontakt og innhente informasjon fra ERTMS programmet for å finne ut hvor disse skiltene kommer til å bli plassert slik at kontaktledningsanlegget prosjekteres iht. de da fremkomne data. Ettersom Teknisk regelverk skal ha et langsiktig perspektiv kan ikke reglene utformes for annet enn langsiktige perspektiv slik dagens krav beskriver.

For å tydeliggjøre kravet til plassering av seksjonsfelt legges det til et punkt om Koordinering med referanse til TRV Signal, ECTS, Stoppskilt, Plassering.

Anbefaler at denne endringen gjennomføres for å tydeliggjøre at det må koordineres plassering mellom seksjonsfelt i kontaktledningsanlegget og plassering av stoppskilter. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 19. aug. 2022 kl. 09:16 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 29. aug. 2022 kl. 13:10 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 10:40 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 22:08 (CEST) Denne delen av signalregelverket er ikke ferdig utarbeidet mhp ERTMS; noe også tekste i kap 2 sier eksplisitt: Krav til prosjektering av strekninger med ERTMS er under utarbeidelse. Retningslinjer for prosjektering finnes i dokumentet "Signalling System - Engineering Process Guideline - Engineering Guidelines" (forkortet EG, ProArc ERP-30-S-00097). Nyeste versjon legges til grunn for prosjekteringen. Vi må se på om forslaget endrer noe i Engineering Guidelines for ERTMS, som er dokumentet som skal benyttes for ERTMS strekninger. ok--Magheg (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 07:31 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 17:32 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 09:34 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!