540 2022 Endringsartikkel 3310

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3310
Forslagsdato 09.06.2022
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 8 Andre elektriske leder
Avsnitt TRV:00949
Forslagstekst Til underkrav 2. Unntak: Det er riktig at en kan bruke kabel dersom det er rimelig etter disse kriteriene. Vurdering av rimelighet må imidlertid sammenholdes med risikoen knyttet til resonanser i kraftsystemet. Per i dag er det Bane Energi som vurderer denne risikoen.

Foreslår derfor at underpunktet økes til "Vurdering av rimelighet skal avklares med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt."

(Alternativt kan dette være et eget underpunkt "Vurdering:")

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Denne endringen sikrer at banestrømforsyningen til enhver tid planlegges og utstyres med komponenter som skal sørge for at systemet fungerer til enhver tid og opprettholder påliteligheten.

3.2 A - tilgjengelighet

Denne endringen klargjør hvem som har overordnet ansvar for hvorvidt kabler kan benyttes eller ei. Slik at banestrømforsyningen ikke utsettes for uheldige lavfrekvente pendlinger og systemet da fungerer feilfritt til enhver tid og opprettholder tilgjengeligheten.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Denne endringen bidrar til å minimere bruk av høyspenningskabler og vil som sådan holde vedlikeholdbarheten på et akseptabelt nivå.

3.4 S - sikkerhet

Denne endringen er ment til å sikre at banestrømforsyningen ikke utsettes for lavfrekvente pendlinger, som igjen kan føre til havari i matestasjoner og utfall av elektrisk energi til tog avviklingen.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Denne endringen sikrer at banestrømforsyningsanleggene oppnår forventet levetid.

Denne endringen sikrer at banestrømforsyningsanleggene oppnår forventet kapasitet for strømforsyning.

3.6 Ø - økonomi

Denne endringen skal redusere bruken av høyspenningskabler til et minimum og som sådan bidra til å holde materialenes livsløpskostnader lavere enn ved ekstensiv bruk av kabler.

3.7 K - klima og miljø

Denne endringen medfører en liten positiv påvirkning av klimatiske forhold og miljøbelastning. Mindre bruk av kabler resulterer i mindre bruk av oljebaserte plastmaterialer som benyttes i isolasjonsmaterialene.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Endring av krav

3.9.1 Opprinnelig krav

TRV:00949

Framføring: Lederne som dette kapittelet omfatter skal framføres som luftledning ved langsgående framføring i jernbanetraseen over lengre strekninger (mer enn 2–3 kontaktledningsspenn).

 1. Begrunnelse: Luftledning har normalt lavere kostnader enn kabel primært på grunn av trasekostnader for kabler, luftledning er raskere å reparere etter en skade enn kabel, luftledning er mindre sårbar for lynspenninger, og luftledning gir mindre utfordringer for elektrisk resonansstabilitet i kontaktledningsnettet.
 2. Unntak: Ved tvangspunkter som tunneler, kulverter, snøoverbygg, skjæringer og overgangsbruer kan de aktuelle lederne framføres som kabel dersom framføring som luftledning ikke er rimelig med tanke på praktisk utførelse og/eller kostnader.
 3. Unntak: Ved etterinstallasjon på strekninger der eksisterende kontaktledningsmaster ikke er dimensjonert for eller tilpasset ekstra ledninger kan lederne framføres som kabel.
 4. Unntak: Anlegg bør utformes slik at antall overganger mellom luftlinje og kabel begrenses, også dersom det innebærer langsgående kabling over en lengre delstrekning.
 5. Unntak: Se 🔗 Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Krav til utførelse for langsgående jordleder for krav til forlegning av langsgående jordleder.

3.9.2 Revidert krav

TRV:00949

Framføring: Lederne som dette kapittelet omfatter skal framføres som luftledning ved langsgående framføring i jernbanetraseen over lengre strekninger (mer enn 2–3 kontaktledningsspenn).

 1. Begrunnelse: Luftledning har normalt lavere kostnader enn kabel primært på grunn av trasekostnader for kabler, luftledning er raskere å reparere etter en skade enn kabel, luftledning er mindre sårbar for lynspenninger, og luftledning gir mindre utfordringer for elektrisk resonansstabilitet i kontaktledningsnettet.
 2. Unntak: Ved tvangspunkter som tunneler, kulverter, snøoverbygg, skjæringer og overgangsbruer kan de aktuelle lederne framføres som kabel dersom framføring som luftledning ikke er rimelig med tanke på praktisk utførelse og/eller kostnader.
  1. Vurdering: Vurdering av rimelighet skal avklares med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.
 3. Unntak: Ved etterinstallasjon på strekninger der eksisterende kontaktledningsmaster ikke er dimensjonert for eller tilpasset ekstra ledninger kan lederne framføres som kabel.
 4. Unntak: Anlegg bør utformes slik at antall overganger mellom luftlinje og kabel begrenses, også dersom det innebærer langsgående kabling over en lengre delstrekning.
 5. Unntak: Se 🔗 Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Krav til utførelse for langsgående jordleder for krav til forlegning av langsgående jordleder.

3.10 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales gjennomført.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 19. aug. 2022 kl. 13:21 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 29. aug. 2022 kl. 13:12 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 10:42 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 14:50 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 22:11 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 17:34 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 07:38 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!