540 2023 Endringsartikkel 3412

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3412
Forslagsdato 14.09.2022
Forslagsstiller Anders Back
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 5 Elektrisk utforming
Avsnitt 3 Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler
Forslagstekst Innføre beskrivelse av sikring av tunellportal, kulvert o.l, samt systemtegninger.

Krav må ta hensyn til krefter ved høyhastighetsbaner. Vedlegget viser løsning for Gardermobanen.

Referansedokumenter

Sikring av kulverter GMB.pdf

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten økes ved innføring av kravet da det blir ensartet utforming av skjermen samt at utformingen tar hensyn til togtrafikkens sug og trykk krefter.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten økes marginalt da utformingen skal hindre at tette plater løsner grunnet sug og trykk krefter. Dette fordi kravene til utforming fjerner tette plater og erstatter dette med flettverk.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten økes da behovet for å feste løsnede tette plater fjernes i og med at utformingen beskriver kun flettverk i skjermen. Vil da kun trenge samme vedlikehodsintervall som vanlige flettverksgjerder.

3.4 S - sikkerhet

Dette kravet har ingen innvirkning på farer knyttet til overordnet jernbanesystemnivå, da det er knyttet til skjerming av tunnelportaler slik at personer ikke ufrivillig faller ned i spor.

Dersom skjermingen skulle svikte kan det være fare for at personer kan komme for langt ut på kanten av tunnelportalen og falle ned i spor.

3.5 L - levetid og kapasitet

Systemets levetid er svakt forbedret ved at tette plater er fjernet og utformingen heller gjennomføres med flettverk i hele høyde og utstrekning.

Da dette dreier seg om avskjerming for å hindre at personer kan falle ned har dette ingen innvirkning på kapasitetsfaktorer.

3.6 Ø - økonomi

Livstidskostnaden til skjermen er noe redusert da det antas mindre behov til vedlikehold da en fjerner behov for tette plater som kan løsne grunnet sug og trykkrefter.

3.7 K - klima og miljø

Det er ingen endringer i klimatiske forhold knyttet til denne endringen, det vil fortsatt være avskjerming av tunnelportaler, men selve utførelsen er endret fra kombinasjon av flettverk og tette plater til kun flettverk.

Miljøbelastningen vil være den samme, da det fortsatt vil være avskjerming av tunnelportaler. Selve utførelsen er endret fra kombinasjon av flettverk og tette plater til kun flettverk.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at denne endringen gjennomføres. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 24. jan. 2023 kl. 15:51 (CET)

4.1 Nytt krav

TRV:XXXXX

Tunnelportal: Tunnelportaler skal utstyres med skjerm slik at personer hindres i å falle ned i sporet.

  1. Utførelse: Beskyttelsesskjermer ved tunnelportaler skal utformes med en høyde på 1,8 m, bestående av flettverk med maksimal maskestørrelse på 1200 mm².
  2. Utførelse: Skjermen skal utføres med en elektrisk ledende overkant eller ytterkant utjevnet til returkretsen som tråder eller wire som kastes over skjermen vil komme i kontakt med.

5 Behandling i godkjenningsrådet

Dagens regelverk stiller krav om beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler. Det er imidlertid flere andre grunner til å beskytte tunnelportalen, f.eks. nedrasing av stein/grus/jord o.l. Dersom beskyttelseskravet mot berøringsspenninger utløses må derfor dette behovet ses i sammenheng med andre beveggrunner. Forslaget til nytt krav bør derfor formuleres som et utførelseskrav som angir forhold gjelder dersom man må etablere et gjerde ved tunnelportalen. Det bør da også beskrives at et slikt valg tilpasses andre beskyttelsesformål ved tunnelportalen. --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 13:15 (CET)

Tilsvar fagansvarlig: Ettersom dette ser ut til å være avhengig av stedlige forhold er fagansvarliges vurdering at kravet stilles som et kan krav og at utførelsen beskrives ut fra stedlige behov. Under vises forslag til revidering av kravets formulering opp mot innkomne kommentarer.

Tunnelportal: Tunnelportaler kan ved behov utstyres med skjerm slik at gjenstander eller personer hindres i å falle ned i sporet.

  1. Utførelse: Beskyttelsesskjermer ved tunnelportaler på elektrifiserte baner skal utformes med en høyde på 1,8 m, bestående av flettverk med maksimal maskestørrelse på 1200 mm².
  2. Utførelse: Beskyttelsesskjermer ved tunnelportaler på elektrifiserte baner skal utføres med en elektrisk ledende overkant eller ytterkant utjevnet til returkretsen som tråder eller wire som kastes over skjermen vil komme i kontakt med.
  3. Utførelse: Beskyttelsesskjermer ved tunnelportaler på ikke elektrifiserte baner skal utformes iht. krav stilt i underbygning 🔗 flettverksgjerde og 🔗 plassering av gjerder.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 1. feb. 2023 kl. 10:01 (CET)

5.1 Trafikk

OK--Mjr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 16:13 (CET)

5.2 Prosjekter

Jeg sliter litt med å se behovet for denne. Det må i alle fall harmoneres med kravene til bruer dersom det er et allment tilgjengelig område over (oppå) tunnel- eller kulvertportal. Dersom området ikke er allment trafikkert eller tilgjengelig, bær reglene være som for nærhet på skjæringstopper osv. --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 14:15 (CET)

Svar fagansvarlig: Bakgrunnen for forslaget er at tunnelportaler er bestykket forskjellig fra prosjekt til prosjekt. Noen er uten skjerming, andre som om de er overgangbruer osv. De som skjermes som overgangsbruer har problemer med at de heldekkende platene løsner og da er i fare for å falle ned i sporet. Det er derfor ønsket at Bane NOR stille krav til felles løsning for hvordan dette skal utføres. Men ser gjerne på harmonisering med allerede eksisterende krav. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 09:52 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 10:07 (CET)
OK, etter oppdatering --Jse (diskusjon) 1. feb. 2023 kl. 13:30 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 2. feb. 2023 kl. 13:59 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Enig med kommentarene til Brede--Tbr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 17:47 (CET) Ok etter oppdatering--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2023 kl. 10:53 (CET)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2023 kl. 12:00 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!