540 2023 Endringsartikkel 3726

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3726
Forslagsdato 09.08.2023
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Mekanisk utforming
Avsnitt
Forslagstekst Lage et karv til montasje av isolatorer ifm. Fix-avspenninger.

Dette for å ha klare omforente montasjekrav og retningslinjer.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Endringen medfører ingen endring av betingelser knyttet til påliteligheten da det her er snakk om tydeliggjøring av selve montasjen og ikke introduksjon av nytt eller økt bruk av materiell.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen medfører ingen endring av betingelser knyttet til tilgengeligheten da det her er snakk om tydeliggjøring av selve montasjen og ikke introduksjon av nytt eller økt bruk av materiell.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen medfører ingen endring av betingelser knyttet til vedlikeholdbarheten da det her er snakk om tydeliggjøring av selve montasjen og ikke introduksjon av nytt eller økt bruk av materiell.

3.4 S - sikkerhet

Endringen medfører ingen endring av betingelser knyttet til systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå da det her er snakk om tydeliggjøring av selve montasjen og ikke introduksjon av nytt eller økt bruk av materiell.

Endringen medfører at muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter opprettholder intensjonen ved at isolatorplasseringen for kravets hoveddel sikrer at kontaktledningens vern detekterer kortslutning og frakobler kontaktledningsanlegget.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen medfører ingen endring av betingelser knyttet til systemets forventede levetid da det her er snakk om tydeliggjøring av selve montasjen og ikke introduksjon av nytt eller økt bruk av materiell.

Endringen medfører ingen endring av betingelser knyttet til relevante kapasitetsfaktorer da det her er snakk om tydeliggjøring av selve montasjen og ikke introduksjon av nytt eller økt bruk av materiell.

3.6 Ø - økonomi

Endringen medfører ingen endring av betingelser knyttet til livsløpskostnader da det her er snakk om tydeliggjøring av selve montasjen og ikke introduksjon av nytt eller økt bruk av materiell.

3.7 K - klima og miljø

Endringen medfører ingen endring av betingelser knyttet til klimatiske forhold da det her er snakk om tydeliggjøring av selve montasjen og ikke introduksjon av nytt eller økt bruk av materiell.

Endringen medfører ingen endring av betingelser knyttet til miljøbelastninger da det her er snakk om tydeliggjøring av selve montasjen og ikke introduksjon av nytt eller økt bruk av materiell.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at kravet innføres da dette gir tydelige retningslinjer for plassering av isolatorer i kontaktledningsanleggets fixliner slik at dette gjøres enhetlig i alle Bane NORs kontaktledningsanlegg.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 23. aug. 2023 kl. 07:23 (UTC)

4.1 Nytt krav

Opprette nytt underkapittel samt krav for isolatorplassering i fixliner.

7 Faste avspenninger

TRV:08293

Isolatorplassering i fixliner Isolator i fixline skal som hovedregel plasseres inne ved avspenningsjern i avspenningsmast.

  1. Unntak: Der hvor sideterrengets utforming (skjæring) eller andre konstruksjoner er til hinder (ref. 🔗 Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler) skal isolatoren plassers i nærheten av fixpunktet der avstanden mellom bæreline og isolatorens skjørt som er nærmest bæreline er minimum 500 mm.
For å se utførelsen for kontaktledningsutformingene S20 og S25 se tegnigene EH-707195-000 eller EH-800420-000

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2023 kl. 08:38 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 31. aug. 2023 kl. 06:01 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 08:57 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:26 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:45 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:14 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!