540 2023 Endringsartikkel 3805

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3805
Forslagsdato 04.10.2023
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Elektrisk utforming og Seksjonering
Avsnitt TRV:00398, TRV:00410 og TRV:00933
Forslagstekst Samordne avstandskrav mellom signal og seksjonsfelt til å være 260 m iht. tverrfaglig dokument nr. 2000008212 rev. 000.

I denne revisjonen bør også krav-ID TRV:00410 settes til status utgått og erstattes med TRV:00398 da krav-ID TRV:00398 og TRV:00410 er identiske.

Referansedokumenter Dokument nr. 2000008212

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Denne endringen gjennomføres for å koordinere avstandskrav fra kontaktledningens seksjonsfelt til signal for å sikre at tog som stopper ved signal er koordinert uavhengig av hvilke komponenter og situasjoner som skal dekkes.

3.1 R - pålitelighet

Denne endringen er ment å øke påliteligheten da handlingsmønstret ved stopp for signal vil være lik uavhengig av årsak til elektrisk oppdeling av kontaktledningsanlegget.

3.2 A - tilgjengelighet

Denne endringen endrer ikke tilgjengeligheten da hensikten er å gjøre avstand mellom signal og kontaktledningens seksjonsfelt lik uavhengig av årsak til elektrisk oppdeling av kontaktledningsanlegget.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Denne endringen endrer ikke vedlikeholdbarheten da hensikten er å gjøre avstand mellom signal og kontaktledningens seksjonsfelt lik uavhengig av årsak til elektrisk oppdeling av kontaktledningsanlegget.

3.4 S - sikkerhet

Denne endringen påvirker ikke systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå da hensikten er å gjøre avstand mellom signal og kontaktledningens seksjonsfelt lik uavhengig av årsak til elektrisk oppdeling av kontaktledningsanlegget.

Denne endringen er ment å hindre at farer kan oppstå dersom systemet svikter da hensikten er å gjøre avstand mellom signal og kontaktledningens seksjonsfelt lik uavhengig av årsak til elektrisk oppdeling av kontaktledningsanlegget.

3.5 L - levetid og kapasitet

Denne endringen endrer ikke den forventede levetiden da hensikten er å gjøre avstand mellom signal og kontaktledningens seksjonsfelt lik uavhengig av årsak til elektrisk oppdeling av kontaktledningsanlegget.

Denne endringen endrer ikke kapasiteten da hensikten er å gjøre avstand mellom signal og kontaktledningens seksjonsfelt lik uavhengig av årsak til elektrisk oppdeling av kontaktledningsanlegget.

3.6 Ø - økonomi

Systemets livsløpskostnader vil være uendret da hensikten er å gjøre avstand mellom signal og kontaktledningens seksjonsfelt lik uavhengig av årsak til elektrisk oppdeling av kontaktledningsanlegget.

3.7 K - klima og miljø

Denne endringen endrer ikke betingelsene knyttet til klimatiske forhold da hensikten er å gjøre avstand mellom signal og kontaktledningens seksjonsfelt lik uavhengig av årsak til elektrisk oppdeling av kontaktledningsanlegget.

Denne endringen endrer ikke miljøbelastninger da hensikten er å gjøre avstand mellom signal og kontaktledningens seksjonsfelt lik uavhengig av årsak til elektrisk oppdeling av kontaktledningsanlegget.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Dokument nr. 2000008212 (rev. 000)

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales gjennomfør etter tverrfaglig gjennomgang av Signal, Trafikk (TTG) og Elkraftsystem.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 4. okt. 2023 kl. 10:15 (UTC)

Svar til kommentarer fra Prosjekter og Infrastruktureier.

Avstanden for «Plassering av sugetransformatorer» og «Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt rygg mot rygg» er et resultat av partsammensatt møte med Signal, Trafikk og Teknisk regelverk og Elkraftsystem. Allerede installerte ERTMS skilt har gjerne en dispensasjon for plassering dersom det ikke er innarbeidet. Kontaktledningsanlegget står foran utskifting flere plasser og må da forholde seg til de her foreslåtte kravene. I dag er det forskjell på avstandskrav for de to kravene som ved innføring av revidert krav får lik/entydig avstand. Det får minimal innvirkning på eksisterende anlegg, men er en vesentlig bedring for framtidige anlegg. Eksisterende infrastruktur er ikke ment å endres før eventuell oppgradering av tekniske anlegg, men må koordineres der hvor flere tekniske systemer skal endres på samme tid, dvs. på linje med hvordan endringer i TRV har vært siden innføringen av TRV. Anbefaler derfor at endringen gjennomføres for bedre prosjektering og gjennomføring av de tekniske anleggene framover.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 08:13 (UTC)

4.1 Gjeldende krav

TRV:00398

Plassering av sugetransformatorer: Sugetransformatorer skal plasseres slik at primærviklingen ikke vil bli kortsluttet i normal drift.

 1. Utførelse: Sugetransformatorer skal plasseres minst 300 meter fra steder hvor elektrisk traksjonsmateriell kan få stoppsignal.
 2. Utførelse: Sugetransformatorer skal ikke plasseres ved dødseksjoner eller andre steder der de kan bli forbikoblet.

TRV:00410

Plassering av sugetransformatorer: Sugetransformatorer skal plasseres slik at primærviklingen ikke vil bli kortsluttet i normal drift.

 1. Utførelse: Sugetransformatorer skal plasseres minst 300 meter fra steder hvor elektrisk traksjonsmateriell kan få stoppsignal.
 2. Utførelse: Sugetransformatorer skal ikke plasseres ved dødseksjoner eller andre steder der de kan bli forbikoblet.

TRV:00933

Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt rygg mot rygg: Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt som står rygg mot rygg skal plasseres før eller etter stoppskiltene, se Figur 9.

 1. Betingelse: Avstanden mellom stoppskiltene og seksjonsfeltet skal koordineres med fagmiljøet Signal, slik at avstanden er tilpasset seksjonsfeltets plassering som vist i Figur 9.
 2. Utførelse: Avstand «a» fra stoppskilt til ytterste mast for seksjonsutligger (Mn eller Mn+m) skal være ≥ 220 m.
 3. Utførelse: Avstanden «b» mellom mast for seksjonsutligger (Mn) og mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.

4.2 Revidert krav

TRV:00398

Plassering av sugetransformatorer: Sugetransformatorer skal plasseres slik at primærviklingen ikke vil bli kortsluttet i normal drift.

 1. Utførelse: Sugetransformatorer skal plasseres minst 260 meter fra steder hvor elektrisk traksjonsmateriell kan få stoppsignal.
 2. Utførelse: Sugetransformatorer skal ikke plasseres ved nøytralseksjoner eller andre steder der de kan bli forbikoblet.

NB! Krav-ID TRV:00410 erstattes av krav-ID TRV:00398

TRV:00933

Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt rygg mot rygg: Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt som står rygg mot rygg skal plasseres før eller etter stoppskiltene, se Figur 9.

 1. Betingelse: Avstanden mellom stoppskiltene og seksjonsfeltet skal koordineres med fagmiljøet Signal, slik at avstanden er tilpasset seksjonsfeltets plassering som vist i Figur 9.
 2. Utførelse: Avstand «a» fra stoppskilt til ytterste mast for seksjonsutligger (Mn eller Mn+m) skal være ≥ 260 m.
 3. Utførelse: Avstanden «b» mellom mast for seksjonsutligger (Mn) og mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 24. jan. 2024 kl. 13:32 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 25. jan. 2024 kl. 07:26 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 12:21 (UTC) Bør vurdere hvordan kravet skal implementeres i eksisterende infrastruktur (gjennomføringsstrategi) Det er noen prosjekterte strekninger i ERTMS som ikke har tatt dette inn, og hvor det vil være meget store konsekvenser ved umiddelbar implemnetering.--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 15:39 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 1. feb. 2024 kl. 10:48 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Usikker på konsekvensene av forslaget.

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 6. feb. 2024 kl. 07:49 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!