540 2024 Endringsartikkel 3918

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3918
Forslagsdato 15.01.2024
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Mekanisk utforming
Avsnitt Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt/TRV:00574
Forslagstekst Krav ifm. med to kjørbare utliggere har falt ut for kryssende ledningsføring, må gjeninnføres.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Ved innføring av endringen med tangentiell ledningsføring i sporveksler har kravet gjeldende to kjørbare utliggere der det benyttes kryssende ledningsføring ved en feil falt ut i revisjonen av kravet.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten ved kryssende ledningsføring økes ved å gjeninnføre det bortfalte krav relatert til to kjørbare utliggere.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten ved kryssende ledningsføring økes ved å gjeninnføre det bortfalte krav relatert til to kjørbare utliggere.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten endres ikke ved å gjeninnføre det bortfalte krav relatert til to kjørbare utliggere. Dette fordi det alltid vil være to utliggere i forbindelse med ledningsføring over sporveksler.

3.4 S - sikkerhet

Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå endres ikke ved å gjeninnføre det bortfalte krav relatert til to kjørbare utliggere.

Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter ved å gjeninnføre det bortfalte krav relatert til to kjørbare utliggere er den samme som før kravet falt bort og vil derfor ikke være en endring.

3.5 L - levetid og kapasitet

Systemets forventede levetid er den samme som tidligere.

Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc. endres ikke ved å gjeninnføre bortfalt krav.

3.6 Ø - økonomi

Systemets livsløpskostnader endres ikke ved å gjeninnføre det bortfalte krav relatert til to kjørbare utliggere. Dette fordi det alltid vil være to utliggere i forbindelse med ledningsføring over sporveksler.

3.7 K - klima og miljø

Betingelsene knyttet til klimatiske forhold endres ikke ved å gjeninnføre det bortfalte krav relatert til to kjørbare utliggere. Dette fordi det alltid vil være to utliggere i forbindelse med ledningsføring over sporveksler.

Miljøbelastninger endres ikke ved å gjeninnføre det bortfalte krav relatert til to kjørbare utliggere. Dette fordi det alltid vil være to utliggere i forbindelse med ledningsføring over sporveksler.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Endring av krav

3.9.1 Opprinnelig krav

TRV:00574

Sporveksler: Kontaktledninger over sporveksler og sporkryss skal være utformet slik at strømavtakere kan krysse i alle retninger med de planlagte hastighetene, mens de fortsatt oppfyller kravene til den tillatte variasjonen av kontaktkrefter, se 🔗 Tabell 8.

 1. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S20 i gjennomgående- og avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 Tabell 5 benyttes.
 2. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S25 i gjennomgående spor og S20 i avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 Tabell 6 benyttes.
 3. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S20 med redusert innspenningskraft benyttes for avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 Tabell 7 benyttes.
 4. Unntak: I forbindelse med hensettingsområder, lokstallområder og godsterminaler hvor hastigheten i både gjennomgående- og avviksspor er ≤ 60 km/h kan det benyttes kryssende ledningsføring.
 5. Utførelse: Geometrien til tangentielle og kryssende ledningsføringer for kontaktledninger skal utformes slik at ingen kontakttråd er i stand til å gli under strømavtakervippa.
 6. Utførelse: Strømavtakerens svingning og skjevvinkling skal betraktes så vel som kontakttrådens oppløft og vindutblåsing.
 7. Utførelse: På det punktet hvor den innkommende kontakttråd berører strømavtagerens vippe, kan avviksporets kontakttråd plasseres maksimalt 200 mm på motsatt side av strømavtakerens vippe, relatert til dennes senterlinje i forhold til gjennomgående spor.
 8. Utførelse: Egnede hjelpemidler, som krysshengetråder, skal brukes for å sikre at begge kontakttrådene løftes når de krysses av en strømavtaker. Temperaturrelaterte lengdeutvidelser av kontakttråder skal vurderes ved bruk av slike hjelpemidler.

3.9.2 Revidert krav

TRV:00574

Sporveksler: Kontaktledninger over sporveksler og sporkryss skal være utformet slik at strømavtakere kan krysse i alle retninger med de planlagte hastighetene, mens de fortsatt oppfyller kravene til den tillatte variasjonen av kontaktkrefter, se 🔗 Tabell 8.

 1. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S20 i gjennomgående- og avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 Tabell 5 benyttes.
 2. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S25 i gjennomgående spor og S20 i avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 Tabell 6 benyttes.
 3. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S20 med redusert innspenningskraft benyttes for avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 Tabell 7 benyttes.
 4. Unntak: I forbindelse med hensettingsområder, lokstallområder og godsterminaler hvor hastigheten i både gjennomgående- og avviksspor er ≤ 60 km/h kan det benyttes kryssende ledningsføring.
  1. Utførelse: Ledningsføring i sporveksler med kryssende ledningsføring skal prosjekteres og bygges på en slik måte at strømavtakeren kun har kontakt med en utligger uansett kjøreretning.
 5. Utførelse: Geometrien til tangentielle og kryssende ledningsføringer for kontaktledninger skal utformes slik at ingen kontakttråd er i stand til å gli under strømavtakervippa.
 6. Utførelse: Strømavtakerens svingning og skjevvinkling skal betraktes så vel som kontakttrådens oppløft og vindutblåsing.
 7. Utførelse: På det punktet hvor den innkommende kontakttråd berører strømavtagerens vippe, kan avviksporets kontakttråd plasseres maksimalt 200 mm på motsatt side av strømavtakerens vippe, relatert til dennes senterlinje i forhold til gjennomgående spor.
 8. Utførelse: Egnede hjelpemidler, som krysshengetråder, skal brukes for å sikre at begge kontakttrådene løftes når de krysses av en strømavtaker. Temperaturrelaterte lengdeutvidelser av kontakttråder skal vurderes ved bruk av slike hjelpemidler.

3.10 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales gjennomført.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 24. jan. 2024 kl. 13:41 (UTC)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 25. jan. 2024 kl. 13:33 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 25. jan. 2024 kl. 07:29 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 13:38 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 15:46 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 05:44 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!