542 2020 Endringsartikkel 464

1 Endringsinformasjon

EndringsID 464
Forslagsdato 04.12.2012
Forslagsstiller Tore N. Sørensen
Klassifisering Kravendring
Bok 542 Kontaktledning, vedlikehold
Kapittel Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Avsnitt 2.5 Fritt profil for strømavtaker og 2.6 E-mål
Forslagstekst Foreslår nytt Fritt profil for strømavtaker for kontroller i eksisterende tunneler med Kth maksimalt 5,0 m. I dagens trange tunneler oppfyller vi kravet til Fritt profil for strømavtaker, men har ikke isolasjonsavstand utenfor profilet. Ved bruk av dette profilet til Fritt profil for strømataker kan vi også oppfylle kravet til statisk og dynamisk isolasjonsavstand.

Dette profilet skal ikke benyttes for fprosjektering, kun kontroll av eksisterende anlegg.

Referansedokumenter

Fritt profil for strømavtaker i trange tnl.pdf

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Det som omhandles her er innføring av kontrollprofil for strømataker på kontaktledningsanlegg bygget før 2000, disse kontaktledningsanleggene har lang gjennværende levetid og er ikke bygget etter krav stilt gjennom forskrift om samtrafikkevne. Det vil være urimelig å kontrollere disse anleggene etter krav stilt for samtarfikkevne da dette ville medføre store kostnader for Bane NOR for å strosse ut tunneler opprinnelig bygget for ikke elektrifisert drift.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Påliteligheten vil opprettholds da anleggene vil bli kontrollert i henhold til de opprinnelige kraven anlegget ble bygget.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Tilgjengeligheten vil opprettholds da anleggene vil bli kontrollert i henhold til de opprinnelige kraven anlegget ble bygget.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Vedlikeholdbarheten vil opprettholds da anleggene vil bli kontrollert i henhold til de opprinnelige kraven anlegget ble bygget.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Sikkerheten er uendret da anleggene vil bli kontrollert i henhold til de opprinnelige kraven anlegget ble bygget.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Ingen nye farer vil oppstå ved å benytte det forslåtte profilet for strømavtaker.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Levetiden vil opprettholds da anleggene vil bli kontrollert i henhold til de opprinnelige kraven anlegget ble bygget.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Kapasiteten vil ikke endres da anleggene vil bli kontrollert i henhold til de opprinnelige kraven anlegget ble bygget.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Økonomien vil opprettholds da anleggene vil bli kontrollert i henhold til de opprinnelige kraven anlegget ble bygget.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ingen endringer knyttet til klimatiske forhold ved å kontrollere i henhold til de opprinnelige kraven anlegget ble bygget.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen endringer knyttet til miljøbelastninger ved å kontrollere i henhold til de opprinnelige kraven anlegget ble bygget.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Fil:Fritt profil for strømavtaker i trange tnl.pdf

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler å gjennomføre endringen ved å innføre dette profilet for strømavtaker i regelverket for vedlikehold. Profilet vist i punkt 3.8 vil bli implementert i regelverkets kapittel Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning/Fritt profil for strømavtaker.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 2. jul. 2020 kl. 10:47 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 14:08 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 09:57 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:38 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:17 (CEST)

5.4 Teknologi

Kontrollert (Elkraft) og sendes til Godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 26. aug. 2020 kl. 16:33 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!