543 2011 Endringsartikkel 172

1 Endringsinformasjon

EndringsID 172
Forslagsdato 2011-12-14
Forslagsstiller Joar Bergset
Klassifisering Kravendring
Bok 543
Kapittel 6
Avsnitt 2.1 og
Forslagstekst

JD543.6-2.1 "Område for togvarmeanlegg" sier: "Togvarmeanlegg bør ikke monteres ved gjennomgående spor (togspor). Det bør tilstrebes bruk av egne buttspor hvor hensatt togmateriell plasseres og sporet forberedes for hensetting for tilkobling til togvarmepost kan utføres. Bruk av togvarmeanlegget bør koordineres med øvrig anlegg slik at: togvarmeposten ikke kan benyttes dersom det er spenning på kontaktledningsanlegget for sporet og spenningen på KL-anlegget ikke blir koblet inn før togvarmeposten er frigjort og tilkoblingskabelen er frakoblet togsettet." JD543.6-2.2.6 "Sikkerhet" sier: "Anlegget skal ta hensyn til følgende forhold for sikker drift og betjening: Det skal ikke være mulig å sammenkoble strømforsyning fra togvarmepost og strømforsyningen fra kontaktledningsanlegget." Dette siste kravet antas å ha sin bakgrunn i følgende krav:

FEF §8-7 sier: Strømforsyning fra tograrmepost og annen strømforsyning skal ikke kunne kobles sammen gjennom tilkoblet rullende materiell." Togvarmeposter blir brukt i liten grad og gamle togvarmeposter forsynes fra KL. Nye togvarmeposter forsynes fra bygdestrøm (ENØK hensyn tilsier bruk av bygdestrøm). De er også blitt utstyrt med intern forrigling for å hindre innkobling av togvarme spenning uten at togvarmekontakten er tilkoblet materiellet. Ved seksjonering av KL er det også implementert forrigling mot KL for å hindre samtidig innkobling. Samtidig ligger det et krav på rullende materiell i NES Document T502 kap. 4.3.14 om å ha tekniske barrierer eller prosedyrer for å hindre sammenkobling.

Mulige alternative tiltak Forrigling forutsetter seksjonering for hver hensettingsplass, KL frakobles ved hensetting. Med KL innkoblet må prosedyre for å rigge ned strømavtager før togvarme tilkobles benyttes og motsatt ved frakobling (evt. kreves ekstra personell)

Forslag til endring KL er alltid innkoblet. Seksjonering for sporgrupper for vedlikehold. Barriere mellom KL og togvarme ivaretas av prosedyren for hensetting av materiell ved å rigge ned strømavtager for togvarme tilkobles og frakoble togvarme for strømavtaker rigges opp. Dette er også ivaretatt av tekniske installasjoner i nytt materiell. Det blir da ingen forrigling i infrastrukturen mellom KL og togvarme.

Forslag til ny tekst i JD543.6-2.1 "Område for togvarmeanlegget"

"Togvarmeanlegg bør ikke monteres ved gjennomgående spor (togspor). Det bør tilstrebes bruk av egne buttspor hvor hensatt togmateriell plasseres."

Forslag til nytt punkt i JD590 eller NS:

Rullende materiell som har tilkoblingsmuligheter for togvarme bør ha funksjonelle tekniske barrierer slik at materiellet ikke kan settes i bevegelse mens togvarmestikker er tilkoblet. Operatoren skal utarbeide prosedyrer med .sjekklister. for rullende materiell SOM har tilkoblingsmuligheter for togvarme slik at følgende utføres for tilkobling av togvarmepost:

  • Materiellet skal være tilstrekkelig avbremset
  • Framdriftssystemer skal være avslått
  • Evt. stromavtaker skal være nedrigget

Operatoren skal utarbeideprosedyrer med, sjekkliste før rullende materiell som har tilkoblingsmuligheter for togvarme slik at frakobling av togvarme utfores for en av følgende aktiviteter utføres:

  • Evt. strømavtaker rigges opp
  • Framdriftssystemer settes i funksjon
  • Bremser løsnes på avbremset materiell.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke redusert.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke redusert.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke redusert, heller bedre.

2.4 S - sikkerhet

Ikke redusert.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Kan bli påvirket, men lite relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Sett inn ny tekst først i 2.1 "Område for togvarmeanlegget"

Togvarmeanlegg bør ikke monteres ved gjennomgående spor (togspor). Det bør tilstrebes bruk av egne buttspor der togmateriell hensettes.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres