543 2012 Endringsartikkel 209

1 Endringsinformasjon

EndringsID 209
Forslagsdato 2011-12-22 00:00:00
Forslagsstiller Egil Olafsen
Klassifisering Kravendring
Bok 543
Kapittel 7
Avsnitt 2.1.5
Forslagstekst Det ble prosjektert og bygget et bra nødlys i Bærumstunnelen. Dette bør vi bygge i alle nye tunneler. Dette nødlyset har nødvendig redundans og er vedlikeholdsvennelig.

Se vedlagt fil.

Referansedokumenter [Nødlys.pdf]

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Skjerpet presisjon i kravformuleringen.

2.2 A - tilgjengelighet

Skjerpet presisjon i kravformuleringen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Skjerpet presisjon i kravformuleringen.

2.4 S - sikkerhet

Skjerpet presisjon i kravformuleringen og sammenholdt med TSI-krav.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se vedlagt fil til endringsforslaget + TSI for tunnel.

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Ny tekst til b):

▶ b) Strømforsyning til nødlysanlegg skal prosjekteres slik at anlegget sikres en stabil og sikker strømforsyning.

 1. Anlegget skal ikke koples ut ved en enkelt jordfeil.
  I praksis vil det bety at anlegget utføres som et IT-anlegg der det kan inngå likeretter, batterier, vekselretter, skilletransformator etc., se [FEL] og [NEK 400].
 2. Det skal være batterireserve som sikrer drift av nødlysanlegget ved bortfall av primær strømforsyning. Batterireserve skal ha en kapasitet for å opprettholde belysningen i minimum 90 minutter. Finnes det en lokal beredskapsplan med strengere krav, skal disse oppfylles.
 3. For sentralisert batterireserve skal det brukes en funksjonssikker kabelforlegning (f.eks. funksjonssikker kabel) frem til hver seksjon (en seksjon skal ha maksimalt 100 meters utstrekning ved ett spor) med nødbelysning (redundans).
 4. Om en seksjon eksponeres i brann og settes ut av funksjon, skal dette ikke forårsake svikt i de andre seksjonene.

Ny tekst til d):

▶ d) Det skal monteres ledelys som gir tilfredsstillende virkning også ved evakuering av røykfylte tunneler.

 1. Mulig lyskilde er LED. Mulig utførelse er enten:
  * lyskilde innmontert i håndløper og rettet mot gangbane
  * lyskilde montert i underkant av håndløper og rettet mot gangbane
  * diskrete lysarmaturer montert med innbyrdes avstand på maksimalt 10 m og i en høyde av maksimalt 0,75 m over gangbane.
 2. Lysarmaturer, festebraketter etc. skal ikke plasseres slik at de er til hinder eller ulempe under en evakuering.
 3. I oppsamlingsrom og rømningsvei som er felles for to parallelle tunnelløp, skal det være atskilte lyskurser matet fra systemene i hvert sitt tunnelløp.

Ny tekst til e):

▶ e) Lyset i hele tunnelen skal tennes automatisk når ett av sporavsnittene for tunnelen er belagt.

 1. I tunnelen skal det ikke være mer enn 250 m mellom brytere for aktivering.
 2. Lyset skal kunne aktiveres på andre steder slik som:
  * av togleder/txp (fjernstyrt)
  * ved tunnelåpningene
  * ved nødtelefoner/sikkerhetsutstyr
  * ved alle rømningsveier og/eller atkomstveier.

Ny tekst til f): f) Lyset skal opprettholdes til samtlige sporavsnitt i tunnelen er frigitt (alle tog har forlatt tunnelen).

 1. Lyset bør stå på så lenge at eventuelle etterlysende anvisningsskilt som krever belysning for opplading, får tilstrekkelig ladetid.
Bakgrunnsbelyste anvisningsskilt kan erstatte etterlysende anvisningsskilt og vice versa.
På sted der det kan være fristende for publikum å bruke tunnelen som snarvei, bør belysningen generelt begrenses.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres