543 2013 Endringsartikkel 615

1 Endringsinformasjon

EndringsID 615
Forslagsdato 2013-06-25 17:02:36
Forslagsstiller Paul Grefsrud
Klassifisering Kravendring = Endringsinformasjon =
EndringsID 615
Forslagsdato 2013-06-25 17:02:36
Forslagsstiller Paul Grefsrud
Klassifisering Kravendring
Bok 543
Kapittel 6
Avsnitt 2.2.1
Forslagstekst Vi har idag mottatt tilbakemelding fra DSB ang. bygging av taogvarme anlegg med 1730/1000 VAC spenning. Meldingen fra DSB går på at de fraråder Jernbaneverket å bygge togvarmeanlegg som skissert i Teknisk Regleverk JD 543, kap.6, avsnitt 2.2.1 figur 1. Vi mener også at løsningen er meget uheldig, da man får en blanding av lavspenning og høyspenningsanlegg. Det betinger at ved VH arbeid i slikt anlegg, kreves det både lavspentmontør og energimontør tilstede. Det har også vært ulykker ved denne type anlegg.

Vi ber om en rask og positiv tilbakemelding om at endringer i regelverket raskt gjennomført. Mvh Sakkyndige Driftsledere/ Driftsansvarlig (Paul Grefsrud/ Cathrine Hansen/ Tom Bjelland/ Willy Karlsen/ Odd Harald Aaberg)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Forslaget er en nødvendig korreksjon på sikkerhetsbrist i dagens praksis.

2.5 L - levetid

Ivaretatt

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Rapport fra tilsyn: 18.04.2013-25.06.2013
Informasjon om tilsynsobjekt
Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2)
JERNBANEVERKET 971033533
Kontaktpersoner
Virksomhet   Navn         Funksjon    Telefon
DSB      Finn-Magne Nybrenna Leder     47468494
JERNBANEVERKET Jens Melsom     Seniorrådgiyer 22455120
Godkjent: Utarbeidet: 03.07.2013  
.....
Anmrk.nr: 4
Beskrivelse
Ref fef § 8-7 Stasjonære togvarmeanlegg 1000V
Kommentar
Generelt:
Der er registrert uønsket hendelse ved feilsøking på togvarmeanlegg der anlegget er forsynt fra 3-fas
transformator med jordet nullpunkt, 1730V fase — fase. 1000V fase — nøytralpunkt.
Basert på erfaringer vil DSB nå fraråde at denne type anlegg bygges.

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Figurene 1 til 3 og tekst i punkt 2 til og med hele punkt 2.2.2 erstattes med:

2 Togvarmeanlegg

For dimensjonering av energiforsyning til togvarmeposter henvises det til aktuell(e) jernbaneforetak. Anleggets størrelse (transformatorytelse og antall poster) bør vurderes opp mot tilhørende trafikkprognoser for de neste 5-10 årene.

a) Det kan prosjekteres med en samtidighetsfaktor for belastningen, men det skal tas hensyn til effekttopper i spesielt kalde perioder.

b) Togvarmeanlegg er en-polet energiforsyning med 1 000 V til togmateriellet og med retur i hjul og skinnegang. Det stasjonære anlegget fra fordelingstavle til togmateriellet utføres som et en-faseanlegg med en nominell spenning på 1 000 V. Faseleder og returleder skal føres i tett forlegning fram til togvarmepost. Tilkobling av returleder til skinnegang skal utføres ved togvarmeposten.

c) Transformatorens jordede punkt skal ha utjevningsforbindelse til alle skinnestrengene som er tiltenkt benyttet av togvarmeanlegget. Utjevningsforbindelse skal utføres med isolert gul/grønn leder med minimum 50 mm2 Cu.

d) Togvarmeanlegg skal prosjekteres med strømforsyning fra lokal netteier. Nominell spenning i uttaket skal være 1 000 V med 50 Hz. Installasjonen skal tilfredsstille krav i [FEL], [FEF] og [EN 50122-1].

2.1 Område for togvarmeanlegget

a) Togvarmeanlegg bør ikke monteres for gjennomgående togspor. Det anbefales hensetting på egne buttspor (ikke togspor). For effektiv hensetting der det er mange togbevegelser, kan det være egnet med utkjør i begge retninger på gjennomgående spor (ikke togspor).

b) Bruk av togvarmeanlegget skal koordineres med øvrig anlegg, slik at spenningen på togvarmeposten ikke koples inn før kabel med stikker er tilkoplet det rullende materiellet.

c) Når KL-spenningen er utkoplet: For å hindre avriving av togvarmekabelen skal spenningen på KL-anlegget ikke koples inn før togvarmeposten er frigjort og tilkoblingskabelen er frakoblet rullende materiell.

d) Logikk og eventuell forrigling utformes som et lavspenningsanlegg med referanse i returkretsen.

e) Tiltak skal iverksettes for å hindre at togvarmeposten tilkoples materiell på et annet spor eller på en annen oppstillingsplass enn det som er tiltenkt.

f) På lange oppstillingsspor skal det treffes tiltak for å hindre at to sammenkoplede togsett tilkoples to uttak med ulike faser på 1 000 V.

g) Lokal netteier bør tidlig forespørres om forventet, aktuell spenning i forsyningspunktet. Dette kan få betydning for spesifikasjon av trinningen til transformatoren.

2.2 Transformator og fordelinger

a) Transformator skal ha forankoblet vern for kortslutningsbeskyttelse av transformatoren.

b) Det skal være vern på transformatorens sekundærside for overbelastningsbeskyttelse av transformatoren og etterfølgende anlegg.

c) Følgende deler er å betrakte som en høyspenningsinstallasjon som blant annet utløser (forskrifts)krav om minst to personer til stede ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegget:

 1. eventuell høyspenningstransformator i Figur 1.
 2. høyspenningstransformator og brytere/vern i Figur 2.

d) Disse høyspenningskomponentene skal installeres i et høyspenningsrom.

 1. Inngangen til høyspenningsrom skal ha "Høyspenningsskilt" og skilt med angivelse av det høyeste spenningsnivået i rommet, slik som "1 730 V", "11 kV", "22 kV" eller det som måtte være relevant.

e) Kabel på sekundærsiden skal ha minimum isolasjonsnivå U0/U=1,8/3 kV i henhold [IEC 60502] og [UIC 552].

f) Transformatoren skal være dimensjonert for å tåle kontinuerlig skjevbelastning, det vil si maksimal tillatt belastning mellom kun én fase og jord.

2.2.1 Alternative utførelser

a) Nye togvarmeanlegg skal prosjekteres etter Figur 1 eller Figur 2.

b) Fra sekundærsiden føres faselederne til en effektbryter med mulighet for å etablere jording på begge sider av effektbryteren ved vedlikehold. Se Figur 1 og Figur 2.

 1. Etter effektbryteren føres bare den relevante fasen og tilhørende returkrets videre til en inntaksmodul.
 2. Anlegget utføres slik at det ikke er risiko for utilsiktet samtidig berøring av to faser - om nødvendig brukes hindre.
Det som i Figur 1 og Figur 2 er angitt som "lavspenningsrom", kan være et lukket kabinett med tilstrekkelig avstand til andre lukkede kabinetter ("lavspenningsrom").

2.2.1.1 Transformator med linjespenning på 1 000 V og en fase koplet til returkretsen

a) For hver av de to fasene er det én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.

 1. Returkretsen samt én faseleder fra effektbryteren føres frem til den ene inntaksmodulen.
 2. I en inntaksmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne inntaksmodulen.
 3. I en fordelingsmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne fordelingssmodulen.
 4. Avstanden mellom inntaksmoduler/fordelingsmoduler til ulike faser skal være tilstrekkelig til å hindre utilsiktet berøring av to faser - om nødvendig brukes hindre.

b) Dersom togvarmetransformatoren er matet fra lavspenningsnett, er det ingen høyspenningskomponenter i installasjonen. Det anbefales likevel å prosjektere et slikt anlegg etter prinsippene i punkt a) for at togvameanleggene blir mest mulig ensartede. Inntaksmoduler/fordelingsmoduler er de samme i Figur 1 og i Figur 2.

Figur 1: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koplet til returkretsen, transformatorspenning er 1 000 V på sekundærsiden.

2.2.1.2 Sekundærside med TN-S med nøytralpunktet koplet til returkretsen

a) Det skal ikke prosjekteres med denne løsningen når (alle) banestrekningen(e) er uten KL-anlegg (og dermed uten energimontører/KL-montører).

b) For hver av de tre fasene er det én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.

 1. Nøytralleder samt én faseleder fra effektbryteren føres frem til den ene inntaksmodulen.
 2. I en inntaksmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne inntaksmodulen.
 3. I en fordelingsmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne fordelingssmodulen.
 4. Avstanden mellom inntaksmoduler/fordelingsmoduler til ulike faser skal være tilstrekkelig til å hindre utilsiktet berøring av to faser - om nødvendig brukes hindre.
Figur 2: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg, transformatorspenning er 1 730 V på sekundærsiden
Det er flere forhold som påvirker valg etter Figur 1 eller Figur 2, slik som anleggets ytelse, innbyrdes plassering av oppstillingsplasser, kortslutningsytelse i transformator, pris på ulike transformatorer etc. I noen tilfeller kan det være aktuelt med to transformatorer i stedet for én.
MERK! MED TO TRANSFORMATORER KREVES EKSTRA AKTSOMHET FOR FASEFORHOLDENE MELLOM DE TO SEKUNDÆRSIDENE.

2.2.1.3 Andre utførelser

a) Utførelser som avviker fra både Figur 1 og Figur 2 skal ikke prosjekteres eller bygges.

b) Eldre installasjoner vil ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med Figur 1 eller Figur 2.

 1. Eksisterende anlegg skal ha korrekt merking av farespenninger, se Transformator og fordelinger.
 2. Eksisterende anlegg skal – om nødvendig – oppgraderes i samsvar med Figur 1 eller Figur 2.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Begreper som "togoperatør" og "trafikkoperatør" er benyttet. Regner med at man mener "jernbaneforetak". Dette må rettes. Infrastrukturen skal være tilgjengelig for alle jernbaneforetak med sikkerhetssertifikat. Er det ikke TSI standarder vi må dimensjonere etter? (Tilgang til togvarmeanlegg er riktignok en tilleggsytelse, jf Fordelingsforskriften vedlegg I pkt 3)

Tekst oppdatert --Per Klepsland (diskusjon) 16. jan 2014 kl. 15:40 (CET)

OK etter oppdaterte kommentarer

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

Banedivisjonen trenger noe mer tid på intern behandling av denne saken (per 8. januar 2014. 15.1.2014: De sakkyndige driftslederne kan ikke akseptere forslaget til endring slik det nå foreligger. I utgangspunktet har det vært ønskelig å få fjernet den løsningen som beskrives i fig. 2. Dette synes vanskelig å få til, men ber derfor at følgende må komme bedre fram i den beskrivende teksten. Følgende innspill er mottatt: "Det som da må komme bedre fram i den beskrivende teksten, er at hvis anlegget forsynes fra de lokale nettselskap på banestrekninger uten KL, enten fra lavspenning 230/400 V, eller høyspenning, så skal kun Fig. 1 gjelde. Det er viktig at vi på strekninger uten KL-anlegg ikke bygger anlegg som krever energimontør for drift og vedlikehold. Etter vår mening bør fig. 2 kun tillates hvis det er kapasitetsmessige behov for å gjøre det, og at i disse tilfeller skal en risikovurdering godkjennes av sakkyndig driftsleder i forkant. Mvh På vegne av de sakkyndige"

Tekst justert i 2.2.1.2 --Per Klepsland (diskusjon) 16. jan 2014 kl. 15:40 (CET)

OK/JMe - 19.01.2014

4.4 Teknologi

Siste puss på tekst er gjennomført av PK og TELTOR OK for videre behandling --Tore Telstad (diskusjon) 17. jan 2014 kl. 13:42 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres