543 2017 Endringsartikkel 1787

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1787
Forslagsdato 31.05.2017
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 7
Avsnitt 2.3 a) og g)
Forslagstekst TSI SRT hadde tidligere et funksjonskrav at ledelys i tunnel skal ha en garantert strømforsyning i minst 90 minutter.

Dette kravet er nå et uspesifisert antall minutter.

Punktene a) og g) oppdateres.

Referansedokumenter TSI SRT

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet ivaretas gjennom beredskapsplan som utarbeides for tunnelen

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Får konsekvenser, men er styrt av beredskapsplan som utarbeides

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst i punktene a), c) og g):


▶ a) Strømforsyning: Strømforsyning til nødlysanlegg skal prosjekteres slik at anlegget får en stabil og sikker strømforsyning.

 1. Utførelse: Det skal være en batterireserve som opprettholder drift av nødlysanlegget ved bortfall av primær strømforsyning i minimum 90 minutter.
 2. Utførelse: I tunneler med to spor skal hvert spor ha egne seksjoner med nødlys.
 3. Utførelse: Dersom en seksjon eksponeres i brann og settes ut av funksjon, skal dette ikke forårsake svikt i de andre seksjonene.
 4. Utførelse: Fra en eller flere sentraliserte batterireserver (f.eks. UPS) skal det enten legges
  * kabler (kurser) i en brannbeskyttet forlegning til hver enkelt seksjon eller
  * en funksjonsikker kabel med avgreninger. Ved hver avgrening til en seksjon må et kortslutningsvern ha en brannbeskyttet montasje for mating av denne seksjonen.
Med "brannbeskyttet" forstås her at et branntilfelle i selve tunnelløpet ikke skal medføre funksjonssvikt i henholdsvis kabel og kortslutningsvern før det har gått 90 minutter.

c) Tilstrekkelige minimumskrav til redundans: For hvert spor skal strekningen med ledelys inndeles i seksjoner:

 1. Utførelse: Hver seksjon bør ha en utstrekning på maksimalt 250 m.
 2. Utførelse: Alle lyskildene i seksjonen med ledelys kan mates fra samme kurs eller kortslutningsvern.
 3. Utførelse: Utløst vern i en kurs skal bare gi utfall av en seksjon med ledelys.
 4. Utførelse: Alle seksjonene kan mates fra den nærmeste batterireserven (UPS eller batteribank).

g) Anvisningsskilt: Anvisningsskilt i tunnel skal være lesbare.

 1. Foretrukket utførelse: Anvisningsskilt med bakgrunnsbelysning skal være tent når ledelys er tent.
 2. Mulig utførelse: Anvisningsskilt utføres i etterlysende materiale.
 3. Utførelse: Anvisningsskilt med etterlysende materiale skal få tilstrekkelig eksponeringstid av markeringslys til å være lesbare i 90 minutter.

Ny tekst i punktene a), c) og g):

a) Strømforsyning: Strømforsyning til nødlysanlegg skal prosjekteres slik at anlegget får en stabil og sikker strømforsyning.

 1. Utførelse: Det skal være en reservestrømforsyning som opprettholder drift av nødlysanlegget ved bortfall av primær strømforsyning. Mulige alternative løsninger er:
  1. Primær forsyning og UPS.
  2. Redundant primærforsyning med to uavhengige innmatinger på 11/22 kV.
 2. Utførelse: Beredskapsplanen for tunnelen skal fastsette nødvendig funksjonstid for ledelys etc.
 3. Utførelse: Inntil det er fastsatt en nødvendig funksjonstid i beredskapsplanen for tunnelen, settes denne til 60 minutter.
 4. Utførelse: I tunneler med to spor skal hvert spor ha egne seksjoner med nødlys.
 5. Utførelse: Dersom en seksjon eksponeres i brann og settes ut av funksjon, skal dette ikke forårsake svikt i de andre seksjonene.
 6. Utførelse: Fra ett eller flere forsyningspunkter skal det enten legges
  1. kabler (kurser) i en brannbeskyttet forlegning til hver enkelt seksjon eller
  2. en funksjonsikker kabel med avgreninger. Ved hver avgrening til en seksjon må et kortslutningsvern ha en brannbeskyttet montasje for mating av denne seksjonen.
Med "brannbeskyttet" forstås her at et branntilfelle i selve tunnelløpet ikke skal medføre funksjonssvikt i henholdsvis kabel og kortslutningsvern i løpet av den nødvendige funksjonstiden som er spesifisert for ledelys i tunnelen.

c) Tilstrekkelige minimumskrav til redundans: For hvert spor skal strekningen med ledelys inndeles i seksjoner:

 1. Utførelse: Hver seksjon bør ha en utstrekning på maksimalt 250 m.
 2. Utførelse: Alle lyskildene i seksjonen med ledelys kan mates fra samme kurs eller kortslutningsvern.
 3. Utførelse: Utløst vern i en kurs skal bare gi utfall av en seksjon med ledelys.
 4. Utførelse: Alle seksjonene kan mates fra det nærmeste forsyningspunktet (f.eks. UPS).

g) Anvisningsskilt: Anvisningsskilt i tunnel skal være lesbare.

Et oppladet anvisningsskilt i et etterlysende materiale er lesbart, selv i en helt mørk tunnel.
 1. Foretrukket utførelse: Anvisningsskilt kan utføres i etterlysende materiale som eksponeres med en innebygd eller ekstern lyskilde.
  1. En innebygd eller ekstern lyskilde skal gi den nødvendige eksponeringen (kontinuerlig eller periodisk) på det etterlysende materialet, slik at det etterlysende skiltet er tilstrekkelig oppladet og lesbart under enhver evakueringssituasjon som måtte følge.
  2. Det får ingen konsekvens om forsyningen til lyskilden svikter i en evakueringssituasjon.
 2. Mulig utførelse: Anvisningsskilt kan utføres uten etterlysende materiale.
  1. Anvisningsskilt skal alltid være tent.
  2. Det kreves enten funksjonsikker forlegning/forsyning til anvisningsskilt eller en distribuert (lokal) batterireserve med forsyning - spesielt for en evakueringssituasjon.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 12:56 (CET)

4.2 Prosjekter

OK Brede Nermoen 27.06.2017 OK fra forrige sommer bør ses bort fra. Kravet er betydelig omarbeidet senere.

--Tore Telstad (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 16:45 (CET) OK--Jse (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 12:55 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2018 kl. 19:32 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 12:57 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --